Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla

Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  NGHI THỨC LỄ THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ THỌ TRÌ BÁT-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện muốn thọ phép quy-y Tam- bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla thực-hành như sau:

  NGHI THỨC THEO TUẦN TỰ

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo thực-hành nghi lễ theo tuần tự như sau:

  * Đảnh lễ Đức-Phật

  * Lễ sám hối Tam-bảo

  - Lễ sám hối Đức-Phật-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, pādapaṃsuṃ varuttamaṃ. Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo,
  Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con.
  (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Pháp-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, dhammañca duvidhaṃ varaṃ. Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo,
  Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con.
   (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Tăng-bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, saṃghañca duvidhuttamaṃ. Saṃghe yo khalito doso, saṃgho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo,
  Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con.
   (đảnh lễ một lạy)

  * Bài kệ cầu nguyện

  Iminā puññakammena, sabbe bhayā vinassantu. Nibbānaṃ adhigantuṃ hi, sabbadukkhā pamuccāmi.

  Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này,
  Cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt.
  Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn,
  Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh.

  XIN THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ BÁT-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Ahaṃ (1) Bhante, tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannā-gataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi (2), anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me (1), Bhante.

  Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha aṭṭhaṅga-samannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha aṭṭhaṅga-samannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me, Bhante.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới cho con. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- giới Uposathasīla có 8 điều-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới.

  Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- giới Uposathasīla có 8 điều-giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài.

  PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ BÁT-GIỚI UPOSATHASĪLA

  Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- giới Uposathasīla có 8 điều-giới như sau:

  Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng:

  - Yamahaṃ vadāmi, taṃ vadehi (2) (vadetha).

  (Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy.)

  Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng:

  - Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  Đảnh lễ Đức-Phật

  Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Phật rằng:

  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (3 lần)

  Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lần)

  Thọ phép quy-y Tam-bảo

  Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau:

  - Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật.

  - Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp.

  - Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng.

  - Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì.

  - Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba.

  NTL. Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ. (Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!)

  CSN: Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) Thọ trì bát-giới Uposathasīla

  Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới như sau:

  1- Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh.

  2- Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp.

  3- Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm.

  4- Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối.

  5- Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇisikkhā-padaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi.

  6- Vikālabhojanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật thực phi thời.

  7- Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālāgandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā veramaṇi-sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái.

  8- Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

  NTL: Tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṃ Uposathasīlaṃ dhammaṃ sādhutaṃ katvā appamādena sampādehi.

  Phép quy-y Tam-bảo và bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không dể duôi, để làm nền tảng cho mọi thiện-pháp được phát triển.

  CSN: Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  NTL: Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhogasampadā. Sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlaṃ visodhaye.

  Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới, Các con nên giữ giới cho được trong sạch!

  CSN: Sādhu! Sādhu! (Lành thay! Lành thay!)

  Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau:

  BÀI KỆ KHẲNG ĐỊNH QUY-Y TAM-BẢO

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Buddho me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Dhammo me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Saṃgho me saraṇaṃ varaṃ. Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.(1)

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, Do nhờ năng lực của lời chân thật này, Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasīla có 8 điều-giới đối với người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ.

  -oo0oo-

  (1) Nếu có nhiều người thì thay chữ “ahaṃ” bằng chữ “mayaṃ”.

  (2) Nếu có nhiều người thì thay chữ “yācāmi” bằng chữ “yācāma”.

  ---

  (1) Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”.

  (2) Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi bằng vadetha.

  ---

  (1) Ba bài kệ này trích trong quyển Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.