Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla)

Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla)

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN III

  PHÁP-HÀNH GIỚI (SĪLĀCĀRA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  NGŨ-GIỚI HÀNH PHẠM-HẠNH (BRAHMACARIYA PAÑCASĪLA)

  Ngũ-giới hành phạm-hạnh(1) như thế nào?

  Thông thường ngũ-giới là thường-giới (niccasīla) đối với tất cả mọi người, người tại gia vẫn có thể có vợ hoặc có chồng, bởi vì trong ngũ-giới có điều-giới thứ ba là:

  “Kāmesumicchācārā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi”

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm.

  * Còn ngũ-giới hành phạm-hạnh (brahmacariyapañca- sīla) dành cho bậc Thánh Bất-lai tại gia, bởi vì bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được tham-ái trong cõi dục- giới rồi, cho nên trong ngũ-giới hành phạm-hạnh có điều-giới thứ ba là:

  “Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi”

  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm.

  Bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới, đương nhiên không còn muốn hành-dâm nữa. Vì vậy, bậc Thánh Bất-lai tại gia hành phạm-hạnh nghĩa là tuyệt đối không còn hành-dâm không chỉ trong kiếp hiện-tại này mà còn những kiếp vị-lai cho đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có hai trưởng giả cùng tên Ugga: Trưởng giả Ugga người xứ Vesālī và trưởng giả Ugga người làng Hatthigāma trong xứ Vajji. Cả hai trưởng giả này lắng nghe Đức- Phật thuyết pháp, rồi thực-hành thiền-tuệ đều chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, cho đến Bất-lai Thánh- đạo, Bất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận được phiền-não tham-ái trong cõi dục-giới, và phiền-não sân loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bất-lai, nên tâm không còn thỏa thích, say mê trong ngũ-dục nữa.

  Hai vị trưởng giả Ugga là người cận-sự-nam sống tại gia, cho nên họ thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý.

  Tìm hiểu bài kinh Uggasutta (1) Đức-Phật đề cập đến trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa từng có như sau:

  Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa lớn trong khu rừng gần kinh-thành Vesālī. Khi ấy, Đức-Thế- Tôn gọi chư tỳ-khưu dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Các con nên biết rằng:

  Trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa từng có.

  Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy xong, đứng dậy ngự vào cốc Gandhakuṭi.

  Vào một buổi sáng, một vị tỳ-khưu mặc y bát đến ngôi nhà của ông trưởng giả Ugga xứ Vesālī, ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn. Ông trưởng giả Ugga xứ Vesālī đảnh lễ vị tỳ-khưu xong, ngồi một nơi hợp lẽ; khi ấy, vị tỳ- khưu hỏi ông trưởng giả Ugga xứ Vesālī rằng:

  - Này ông trưởng giả Ugga! Đức-Thế-Tôn khen ngợi ông rằng:

  “Trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa từng có.”

  - Này ông trưởng giả! 8 pháp phi thường chưa từng có đó là những pháp như thế nào?

  Ông trưởng giả Ugga xứ Vesālī bạch rằng:

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con không biết Đức-Phật khen ngợi con là người có 8 pháp phi thường chưa từng có thế nào. Riêng đối với con, kính xin Ngài Trưởng- lão hoan hỷ lắng nghe 8 pháp phi thường chưa từng có của con; con xin trình bày cho Ngài Trưởng-lão được rõ.

  Vị tỳ-khưu đáp rằng:

  - Này ông trưởng giả Ugga! Lành thay! Lành thay!

  Ông trưởng giả Ugga xứ Vesālī bạch rằng:

  1- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, lần đầu tiên khi con thấy Đức-Phật từ xa, ngay tức thì khi ấy, tâm của con phát sinh đức-tin trong sạch hoàn toàn nơi Đức-Phật.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhất của con.

  2- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, con đến ngồi gần Đức-Phật, lắng nghe Ngài thuyết pháp anupubbikathā (pháp theo tuần tự) để tế độ con, đó là thuyết về giới, thuyết về cõi trời, ngũ-dục.

  Khi ấy, Đức-Phật biết tâm trí của con đã nhu mì dễ dạy, đã xa lánh 5 pháp-chướng-ngại, có đại-thiện-tâm trong sạch. Để tế độ con, Đức-Phật thuyết pháp chân-lý tứ đế đó là khổ-đế, nhân sinh khổ-đế, diệt khổ-đế, pháp-hành dẫn đến diệt khổ-đế. Ví như tấm vải trắng mới sạch sẽ, không dơ bẩn, muốn nhuộm màu gì cũng tốt đẹp.

  Cũng như vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, chính tại nơi ấy con đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đế, đã phát sinh pháp-nhãn (dhammacakkhu) (1), không còn phiền-não làm ô nhiễm. Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng:

  “Tất cả các pháp nào trong tam-giới có trạng-thái sinh thì tất cả các pháp ấy đều có trạng-thái diệt.”

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con đã phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, đã đạt đến chân-lý tứ Thánh-đế, đã biết rõ đúng theo chân-lý tứ Thánh-đế, đã thấu rõ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đế; nên đã diệt tận được hoàn toàn mọi điều hoài-nghi nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng; tâm không còn hoài- nghi nào nữa. Với trí-tuệ thiền-tuệ của mình đã chứng ngộ đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật rồi, nên không còn tin nơi người nào khác nữa. Con đã quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo và xin thọ trì ngũ-giới có điều-giới hành phạm-hạnh cao quý chính tại nơi ấy.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhì của con.

  3- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có 4 người vợ trẻ, con đến gặp 4 người vợ trẻ ấy bảo với họ rằng:

  - Này các em! Kể từ nay anh đã thọ trì ngũ-giới có điều-giới hành phạm-hạnh rồi; em nào muốn dùng của cải làm phước-thiện bố-thí cũng được; em nào muốn trở về nhà cha mẹ, bà con mình cũng được; em nào muốn lấy người đàn ông khác làm chồng, anh sẽ trao em cho người đàn ông ấy.

  Khi con bảo như vậy, người vợ lớn nói với con rằng:

  - Này anh! Xin anh đem trao em cho người đàn ông tên ấy.

  Con cho người mời ông ấy đến, tay trái con nắm tay người vợ trẻ, tay phải cầm bình nước, con rót nước xuống tay người vợ trẻ trao cho người đàn ông ấy. Tâm con vẫn tự nhiên không hề xao động chút nào cả.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ ba của con.

  4- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong nhà con có nhiều của cải, con hoan hỷ làm phước bố-thí phân phát của cải ấy đến cho những bậc có giới đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tư của con.

  5- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi con tìm đến vị tỳ- khưu nào, gặp vị tỳ-khưu ấy với tâm kính trọng thật sự, không phải gặp vị tỳ-khưu ấy với tâm không tôn kính.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ năm của con.

  6- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nếu vị tỳ-khưu ấy thuyết pháp cho con nghe thì con ngồi lắng nghe một cách cung kính thật sự, không phải lắng nghe pháp một cách không cung kính; nếu vị tỳ-khưu ấy không thuyết pháp cho con nghe thì chính con thuyết pháp cho vị tỳ- khưu ấy nghe.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ sáu của con.

  7- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, không có gì lạ thường, khi chư-thiên đến tìm con và nói rằng:

  “Này ông trưởng giả! Chánh-pháp mà Đức-Phật đã thuyết thật hoàn hảo.”

  Con trả lời với chư-thiên rằng:

  “Dù quý vị có nói như vậy hay không, sự thật, chánh- pháp mà Đức-Phật đã thuyết vẫn thật sự hoàn hảo”. Nhưng con không thấy tự hào về vấn đề chư-thiên đến tìm con hay con nói chuyện với chư-thiên.

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ bảy của con.

  8- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Phật thuyết năm pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-giới (orambhāgiya-samyojana), trong 5 pháp ấy, con suy xét kỹ không thấy pháp nào mà con chưa diệt tận được (con đã diệt tận được 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-giới (1) trở thành bậc Thánh Bất-lai).

  Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tám của con.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, 8 pháp phi thường chưa từng có của con như vậy. Con không biết Đức-Phật khen ngợi con là người có 8 pháp phi thường chưa từng có như thế nào.

  Vị tỳ-khưu nhận vật thực tại nhà ông trưởng giả Ugga người xứ Vesālī. Sau khi thọ thực xong trở về chùa, vị tỳ- khưu vào hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, vị tỳ-khưu bạch với Đức-Phật toàn cuộc đàm đạo tại ngôi nhà trưởng giả Ugga người xứ Vesālī.

  Đức-Phật truyền dạy rằng:

  - Này Tỳ-khưu! Trưởng giả Ugga người xứ Vesālī đã trình bày đúng theo sự thật.

  - Này chư tỳ-khưu! Như-Lai khen ngợi trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa từng có đúng như vậy. Các con nên ghi nhớ trưởng giả Ugga người xứ Vesālī là người có 8 pháp phi thường chưa từng có như vậy.

  (Trưởng giả Ugga người làng Hatthigāma trong xứ Vajji cũng có 8 pháp phi thường chưa từng có trong bài kinh Uggasutta thứ nhì trong Chi-bộ-kinh.)

  NGŨ-GIỚI VÀ NGŨ-GIỚI HÀNH PHẠM-HẠNH

  * Ngũ-giới là thường-giới (niccasīla) đối với tất cả mọi người tại gia ở trong đời gồm có các hạng người phàm-nhân và bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai sống tại gia có vợ hoặc có chồng.

  * Ngũ-giới hành phạm-hạnh chỉ có đối với cận-sự- nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bất-lai sống tại gia không có vợ hoặc không có chồng mà thôi, bởi vì bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, tuyệt đối hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trọn đời này và những kiếp vị-lai nữa, và đặc biệt có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân trong đời này cũng thọ ngũ-giới hành phạm-hạnh

  - Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bậc Thánh Bất-lai đã có vợ hoặc có chồng rồi thì sau khi trở thành bậc Thánh Bất-lai, chắc chắn không còn quan hệ tình-dục với người vợ hoặc chồng của mình nữa, bởi vì bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi.

  Cho nên, bậc Thánh Bất-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai.

  Vì vậy, bậc Thánh Bất-lai sống tại gia thọ trì ngũ- giới hành phạm-hạnh đến trọn kiếp.

  - Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bậc Thánh Bất-lai chưa có vợ hoặc chưa có chồng thì sau khi trở thành bậc Thánh Bất-lai, chắc chắn không có vợ hoặc không có chồng nữa, bởi vì bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi, cho nên, bậc Thánh Bất-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh xa hành-dâm suốt trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai.

  Vì vậy, bậc Thánh Bất-lai sống tại gia thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh đến trọn kiếp.

  NGHI THỨC THỌ PHÉP QUY-Y TAM-BẢO VÀ THỌ TRÌ NGŨ-GIỚI HÀNH PHẠM-HẠNH

  Nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh phần nhiều giống như nghi thức thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, chỉ có khác nhau về điều-giới thứ ba mà thôi.

  Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bất-lai, hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân đảnh lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghi lễ tuần tự như sau:

  * Đảnh lễ Đức-Phật

  * Lễ sám hối Tam-Bảo

  - Lễ sám hối Đức-Phật-Bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, pādapaṃsuṃ varuttamaṃ.
  Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phật.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo,
  Cúi xin Phật-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Pháp-Bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, dhammañca duvidhaṃ varaṃ.
  Dhamme yo khalito doso, dhammo khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo,
  Cúi xin Pháp-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  - Lễ sám hối Đức-Tăng-Bảo

  Uttamaṅgena vande’haṃ, saṃghañca duvidhuttamaṃ.
  Saṃghe yo khalito doso, saṃgho khamatu taṃ mama.

  Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ,
  Hai bậc Tăng-bảo: Thánh-Tăng và phàm-Tăng.
  Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo,
  Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con.

  (đảnh lễ một lạy)

  * Bài kệ cầu nguyện

  Iminā puññakammena, sabbe bhayā vinassantu.
  Nibbānaṃ adhigantuṃ hi, sabbadukkhā pamuccāmi.

  Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này,
  Cầu xin mọi tai-hại hãy đều tiêu diệt.
  Mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn,
  Cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh.

  * Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh

  Ahaṃ (1) Bhante, tisaraṇena saha pañca komāra- brahmacariyasīlaṃ (2) dhammaṃ yācāmi (3), anuggahaṃ katvā, sīlaṃ detha me (4). Bhante.

  Dutiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha pañca komārabrahmacariyasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anug- gahaṃ katvā, sīlaṃ detha me. Bhante.

  Tatiyampi, ahaṃ Bhante, tisaraṇena saha pañca komārabrahmacariyasīlaṃ dhammaṃ yācāmi, anug- gahaṃ katvā, sīlaṃ detha me. Bhante.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam (1).

  Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam.

  Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài.

  - Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam.

  Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài.

  Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh

  Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- giới hành phạm-hạnh như sau:

  Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng:

  - Yamahaṃ vadāmi, taṃ vadehi (2) (vadetha).

  (Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thế ấy.)

  Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng:

  - Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  Đảnh lễ Đức-Phật

  Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Phật rằng:

  Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. (3 lần)

  Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lần)

  Thọ phép quy-y Tam-Bảo

  Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau:

  - Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật.

  - Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp.

  - Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng.

  - Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì.

  - Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì.

  - Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba.

  - Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
  Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba.

  NTL: Tisaraṇagamanaṃ paripuṇṇaṃ.
  (Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!)

  CSN: Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.)

  Thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý

  Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý:

  1- Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự sát-sinh.

  2- Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cắp.

  3-Abrahmacariyā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự hành-dâm.

  4- Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi.
  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối.

  5- Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇisikkhā-padaṃ samādiyāmi.
  Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi.

  NTL: Tisaraṇena saha pañca komārabrahma-cariyasīlaṃ(1) dhammaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sampādehi.

  Phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không dể duôi, để làm nền tảng cho mọi thiện-pháp được phát triển.

  CSN: Āma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Bạch Ngài.) NTL: Sīlena sugatiṃ yanti, sīlena bhogasampadā.

  Sīlena nibbutiṃ yanti, tasmā sīlaṃ visodhaye.

  Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, Chúng-sinh đầy đủ của cải, nhờ giữ giới, Chúng-sinh được giải thoát khổ, nhờ giữ giới, Các con nên giữ giới cho được trong sạch!

  CSN: Sādhu! Sādhu! Lành thay! Lành thay!

  Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi.

  Bài kệ khẳng định quy-y Tam-Bảo

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Buddho me saraṇaṃ varaṃ.
  Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Dhammo me saraṇaṃ varaṃ.
  Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Natthi me saraṇaṃ aññaṃ, Saṃgho me saraṇaṃ varaṃ.
  Etena saccavajjena, hotu me jayamaṅgalaṃ.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ,
  Phật-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con,
  Do nhờ năng lực của lời chân thật này,
  Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ,
  Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con,
  Do nhờ năng lực của lời chân thật này,
  Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ,
  Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con,
  Do nhờ năng lực của lời chân thật này,
  Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng.

  Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam (hoặc người cận-sự-nữ).

  Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý không chỉ dành cho bậc Thánh Bất-lai tại gia, mà còn cho những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những người cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc những người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá.

  Tất cả những hạng người này đều có thể xin thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh này được.

  Thật ra, nếu những hạng người có làm lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý thì chắc chắn có được nhiều phước-thiện giữ giới đặc biệt hơn là thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới bình thường.

  -oo0oo-

  (1) Hành phạm-hạnh là hành hạnh cao quý, cao thượng là không hành dâm.

  ---

  (1) Aṅguttaranikāya, phần Aṭṭhakanipāta, kinh Uggasutta.

  ---

  (1) Dhammacakkhu: Pháp-nhãn ở đây có nghĩa là bậc Thánh Bất-lai.

  ---

  (1) Orambhāgiyasamyojana: 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-giới đó là: Tà-kiến chấp-thủ trong ngũ-uẩn, hoài-nghi, chấp-thủ pháp-thường- hành, tham-ái trong cõi dục-giới và thù-hận. Bậc Thánh Bất-lai đã diệt tận được 5 pháp ràng buộc này. Còn lại 5 pháp ràng buộc bậc cao đó là: tham-ái trong cõi sắc-giới, tham- ái trong cõi vô-sắc-giới, ngã-mạn, phóng-tâm, vô-minh; chỉ có Bậc Thánh A-ra-hán mới có khả năng diệt tận được 5 pháp ràng buộc này.

  ---

  (1) Nếu có nhiều người thì thay chữ “ahaṃ” bằng chữ “mayaṃ”.

  (2) Nếu là người cận-sự-nữ thì đọc “komārībrahmacariyasīlaṃ”.

  (3) Nếu có nhiều người thì thay chữ “yācāmi” bằng chữ “yācāma”.

  (4) Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”.

  ---

  (1) Nếu là người cận-sự-nữ thì đọc “của người cận-sự-nữ”.

  (2) Nếu chỉ có một người thì dùng chữ vadehi, nếu có 2 người trở lên thì dùng chữ vadetha.

  ---

  (1) Nếu người cận-sự-nữ thì đọc: “komārībrahmacariyaṃ”.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.