Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không?

Người bố thí và người nhận cần phải có những yếu tố nào để phước thiện trổ quả tột đỉnh không?

  Khi thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- tâm tạo phước-thiện bố-thí đầy đủ cả 3 thời-kỳ tác-ý như vậy thì phước-thiện bố-thí ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc rất phong phú trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị- lai, mỗi kiếp được hưởng quả báu trong 3 thời: thời ấu- niên, thời trung-niên và thời lão-niên đối với thí-chủ ấy.

  Trong bài kinh Chaḷaṅgadānasutta được tóm lược những điểm chính như sau:

  Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jeta- vana, gần kinh-thành Sāvatthi. Khi ấy, cận-sự-nữ Nandāmātā là người dân xứ Veḷukaṇḍakī tạo phước- thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta và Ngài Đại-Trưởng- lão Mahāmoggallāna chủ trì.

  Đức-Thế-Tôn biết rõ bằng nhãn thông thấy cận-sự-nữ Nandāmātā là người dân xứ Veḷukaṇḍakī tạo phước- thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta và Ngài Đại-Trưởng- lão Mahāmoggallāna chủ trì, hợp đủ 6 chi-pháp, nên Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Cận-sự-nữ Nandāmātā là người dân xứ Veḷukaṇḍakī tạo phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, có Ngài Đại-Trưởng-lão Sāriputta và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahāmoggallāna chủ trì, hợp đủ 6 chi-pháp.

  Phước-thiện bố-thí cúng dường hợp đủ 6 chi-pháp như thế nào?

  Người thí-chủ có đủ 3 chi-pháp và Bậc thọ-thí có đủ 3 chi-pháp.

  Người thí-chủ có đủ 3 chi-pháp

  1- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước- thiện bố-thí.

  2- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước- thiện bố-thí, cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng thọ-thí.

  3- Thí-chủ là người có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo phước- thiện bố-thí cúng dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong rồi.

  Và sau khi niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, thí- chủ lại phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nữa.

  Bậc thọ-thí có đủ 3 chi-pháp

  1- Trong Phật-giáo này, bậc thọ-thí là Bậc không còn tâm tham-ái, hoặc đang thực-hành để diệt tận được tâm tham-ái.

  2- Bậc thọ-thí là bậc không còn tâm sân-hận, hoặc đang thực-hành để diệt tận được tâm sân-hận.

  3- Bậc thọ-thí là bậc không còn tâm si-mê, hoặc đang thực-hành để diệt tận được tâm si-mê.

  Phước-thiện bố-thí cúng dường hợp với 6 chi-pháp này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báu lớn lao vô lượng, có sự an-lạc vô lượng không sao kể được.

  Đó là trường hợp tạo phước-thiện bố-thí cúng dường mà 2 bên đều trong sạch: người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trong 3 thời-kỳ, và bậc thọ-thí là chư Thánh-Tăng là bậc Thánh A-ra- hán trong sạch thanh-tịnh.

  Trích: Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala), Quyển Phước Thiện, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.