Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện (phát sinh) các bất thiện tâm?

Nguyên nhân nào dẫn tới sự xuất hiện (phát sinh) các bất thiện tâm?

  Bất-thiện-tâm gồm có 12 tâm phát sinh do ayonisomanasikāra: do si-mê biết sai lầm trong tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp.

  Đức-Phật dạy rằng:

  - Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp nào khác làm nhân của bất-thiện-pháp chưa phát sinh thì phát sinh, thiện-pháp đã phát sinh thì bị suy thoái như ayonisomanasikāra.

  - Này chư tỳ-khưu! Người nào có ayoniso-manasikāra, bất-thiện-pháp chưa phát sinh thì phát sinh, thiện-pháp đã phát sinh thì bị suy thoái.

  Ayonisomanasikāra phát sinh do 5 nhân:

  1- Pubbe akatapuññatā: không tích luỹ phước-thiện trong kiếp trước.

  2- Appaṭirūpadesavāsa: sống ở nơi không thuận lợi, không có bậc thiện-trí, không có Phật-giáo.

  3- Asappurisupanissaya: không gần gũi thân cận với bậc thiện-trí trong Phật-giáo.

  4- Asaddhammassavana: không lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí.

  5- Attamicchāpanidhi: tâm biết sai lầm trong ác pháp.

  Ayonisomanasikāra phát sinh do 5 nhân này, nhân đầu tiên là không tích luỹ phước-thiện trong những kiếp trước, nên kiếp hiện-tại sinh sống nơi chốn không thuận lợi, không có Phật- giáo, không được gần gũi thân cận với bậc thiện- trí trong Phật-giáo, không có cơ hội lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí. Cho nên, người ấy có si-mê, biết sai lầm trong tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp, làm nhân cho bất-thiện- tâm chưa sinh thì phát sinh, thiện-tâm đã sinh thì bị suy thoái.

  Vì vậy, ayonisomanasikāra là nhân phát sinh bất-thiện-tâm.

  Trích Akusalacitta: Bất Thiện Tâm, Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.