Nguyên nhân nào mà có người sợ chết và có người không sợ chết?

Nguyên nhân nào mà có người sợ chết và có người không sợ chết?

  - Do nguyên-nhân nào khiến cho người gần chết phát sinh sân-tâm sợ chết?

  - Người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm điều-giới nào của mình, tạo ác-nghiệp ấy.

  Đức-Phật dạy 5 quả xấu, quả khổ của người phạm điều-giới, người không có giới là:

  1- Người phạm điều-giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài-sản lớn lao, do nhân dể duôi.

  2- Người phạm điều-giới, người không có giới có tiếng xấu lan truyền khắp mọi nơi.

  3- Người phạm điều-giới, người không có giới có bất-thiện-tâm e ngại, sợ sệt, ...

  4- Người phạm điều-giới, người không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung.

  5- Người phạm điều-giới, người không có giới sau khi chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ trong cõi ác-giới ấy.

  Do nguyên nhân phạm điều-giới, tạo ác- nghiệp khiến cho người ác lúc lâm chung gần chết phát sinh sân-tâm sợ chết.

  - Do nguyên-nhân nào khiến cho người gần chết phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết?

  - Người nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn các điều-giới của mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại- thiện-nghiệp giữ-giới.

  Đức-Phật dạy 5 quả báu an-lạc của người giữ gìn giới trong sạch, người có giới là:

  1-Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới có nhiều của cải tài-sản lớn lao, do nhân không dể duôi.

  2- Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi.

  3-Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới có đại-thiện-tâm dũng cảm không rụt rè e thẹn.

  4- Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo lúc lâm chung.

  5- Người giữ gìn giới trong sạch, người có giới sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ-giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới.

  Do nguyên-nhân giữ gìn các điều-giới trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới khiến cho người thiện lúc lâm chung gần chết phát sinh đại-thiện-tâm không sợ chết.

  Trích Thực Hành Pháp Không Sợ Chết, Quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.