Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả?

Nguyên nhân nào xuất hiện niềm tin nơi nhân quả?

  Sự tín ngưỡng thuyết nhân quả là phần đầu tiên của 12 năng lực là:

  1. Saddhā jāto upasaṇkamati: Người có đức tin hằng vào tìm bậc trí tuệ.

  2. Upasaṇkamitvā payirūpāsati: Đã vào tìm rồi hằng ngồi gần.

  3. Payirūkāsanto sotaṃodahati: Khi được ngồi gần hằng lóng tai.

  4. Ohitasoto dhammaṃ suṇāti: Đã lóng tai rồi hằng nghe pháp.

  5. Sutvā dhammaṃ dhāreti: Nghe rồi hằng ghi nhớ pháp.

  6. Dhatanaṃ dhammānaṃ upapararikkati: Khi đã ghi nhớ pháp rồi hằng xác định ý nghĩa.

  7. Atthaṃ upaparikkhato nijjānaṃ khamanti: Khi đã xác định ý nghĩa rồi, các pháp hằng đáng đến sự điều tra.

  8. Dhammanijjhānakkhantiyā dhantojāyatido: Sự điều tra pháp ấy, tâm thỏa mãn sẽ phát sinh.

  9. Chanda jāte ussāhati: Khi đã phát sinh sự thỏa mãn thì chăm chỉ, cần mẫn.

  10. Ussahitvā tulayati: Khi đã chuyên cần rồi hằng đắn đo cân nhắc.

  11. Tulayitvā padahati: Đã cân nhắc rồi hằng cố gắng để đạt mục đích.

  12. Pahitatto samāno kāyena ceva paramatthasaccaṃ sacchikaroti paññāya taṃ pativijjha passati: Khi đã cố gắng đạt mục đích rồi hằng làm cho thấy rõ pháp diệu đế bằng thân, hằng quán triệt, pháp diệu đế bằng trí tuệ.

  Trích: Kết luận triết lý về nghiệp, Quyển Triết lý về Nghiệp, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Tông

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.