Nguyên nhân nào xuất hiện sự luân hồi trong tam giới?

Nguyên nhân nào xuất hiện sự luân hồi trong tam giới?

  Thật ra, nguồn gốc của vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài chúng-sinh đó chính là vòng  thập-nhị-duyên-sinh  (paṭiccasamuppāda) gồm có 12 chi-pháp liên kết với nhau theo định luật nhân-quả liên-hoàn, mà Đức-Phật đã thuyết giảng như sau:

  “Avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārāpaccayā viññāṇaṃ, viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ, nāma- rūpapaccayā saḷāyatanaṃ, saḷāyatanapaccayā phasso, phassapaccayā vedanā, vedanāpaccayā taṇhā, taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādāna-paccayā bhāvo, bhāvapaccayā jāti, jātipaccayā jarā-maraṇa-soka-parideva-dukkha-domanassu- pāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.”(1)

  Ý nghĩa

  1. Avijjāpaccayā saṅkhārā sambhavanti: Các pháp-hành phát sinh do vô-minh làm duyên.

  2. Saṅkhārāpaccayā viññāṇaṃ sambhavati: Tam-giới quả-tâm-thức phát sinh do các pháp- hành làm duyên.

  3. Viññāṇapaccayā nāmarūpaṃ sambhavati: Danh-pháp và sắc-pháp phát sinh do tam-giới quả-tâm-thức làm duyên.

  4. Nāmarūpapaccayā saḷāyatanaṃ sambhavati: Lục-xứ phát sinh do danh-pháp, sắc-pháp làm duyên.

  5. Saḷāyatanapaccayā phasso sambhavati: Lục-xúc phát sinh do lục-xứ làm duyên.

  6. Phassapaccayā vedanā sambhavati: Lục-thọ phát sinh do lục-xúc làm duyên.

  7. Vedanāpaccayā taṇhā sambhavati: Lục-ái phát sinh do lục-thọ làm duyên.

  8. Taṇhāpaccayā upādānaṃ sambhavati: Tứ- thủ phát sinh do lục-ái do làm duyên.

  9. Upādānapaccayā bhāvo sambhavati: Nhị- hữu phát sinh do tứ-thủ làm duyên.

  10. Bhāvapaccayā jāti sambhavati: Sự tái-sinh phát sinh do nhị-hữu làm duyên.

  11. Jātipaccayā jarā-maraṇa-soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsā sambhavanti: Lão, tử, sầu-não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, nỗi khổ cùng cực phát sinh do tái-sinh làm duyên.

  12. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti: Sự sinh của toàn khổ-uẩn đều do vô-minh, v.v… làm duyên.

  Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp, mà mỗi chi-pháp không thuần là quả, không thuần là nhân. Thật ra, quả của pháp trước, rồi làm nhân cho pháp sau tiến triển theo nhân-quả liên hoàn trong vòng thập-nhị-duyên-sinh không có chi- pháp bắt đầu, cũng không có chi-pháp cuối cùng, nên vô-minh không phải là chi-pháp bắt đầu mà là nhân quá-khứ, còn lão, tử không phải là chi- pháp cuối cùng mà là quả hiện-tại.

  Thập-nhị-duyên-sinh có 12 chi-pháp phân chia theo nhân quả trong 3 thời như sau:

  - Vô-minh (avijjā), hành (saṇkhārā) thuộc về nhân quá-khứ.

  - Quả-tâm-thức, sắc-pháp và danh-pháp, lục- xứ, lục-xúc, lục-thọ thuộc về quả hiện-tại.

  - Lục-ái, tứ-thủ, nghiệp-hữu thuộc về nhân hiện-tại.

  - Tái-sinh, lão, tử, sầu-não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, nỗi khổ cùng cực thuộc về quả vị lai.

  -oo0oo-

  (1) Vinayapiṭaka, Mahāvaggapāḷi, Bodhikathā.

  Trích Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa), Quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.