Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā

Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  PHÁP KẾT GIỚI – SĪMĀ

  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

  Dl. 1971 – Pl.2515

  Namatthu ratanattāyassa – Xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo

   

  A. NGUYÊN NHÂN

  ---

  Pháp Kết Giới – Sīmā

  Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự trên núi Kỳ Xà Quật (Gijjhakuta) gần thành Vương Xá (Rājagaha). Sau khi Ngài yên tịnh trong thiền định, bèn suy nghĩ như vầy: Như Lai nên chế định các điều học, để làm giới bổn Ba-la-đề-mộc-xoa cho các thầy tỳ khưu làm lễ “Phát lộ” (Uposathakamma). Nghĩ xong Đức Phật cho gọi các thầy tỳ khưu lại mà lịnh rằng: “Như lai cho phép các thầy làm lễ Phát lộ trong nửa tháng một lần”. Nhân cớ ấy các thầy tỳ khưu nhóm “lục sư” (Chabbaggiya) rủ nhau làm riêng để Phát lộ với nhóm của mình thôi. Tin này thấu đến Đức Phật, Ngài bèn ra lịnh rằng: “Các Thầy nên hòa hợp nhau mà làm lễ Phát lộ”. Các Thầy không biết hòa hợp nhau bằng cách nào và phạm vi chỗ ở bao lớn, nên bạch với Đức Phật. Nhân dịp ấy Ngài mới lịnh cho làm pháp Kết Giới Sīmā.

  B. CÁCH KẾT GIỚI SĪMĀ

  Trước hết chúng ta nên biết ý nghĩa của chữ “sīmā” là thế nào? Sīmā là tiếng gọi chung một ranh giới của một nơi nào. Vì vậy mà sīmā trước hết chia làm hai là: baddhasīmā: ranh giới do chư tăng đọc tuyên ngôn có trụ hoặc một vật chi để làm giới hạn; abadha sīmā: ranh giới chư tăng không cần tuyên ngôn để kết giới.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.