Như thế nào là niềm tin chơn chánh? Thiền sư Kim Triệu

Như thế nào là niềm tin chơn chánh? Thiền sư Kim Triệu

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.