Những nhân vật đầu tiên quy y nhị bảo, quy y tam bảo trong phật giáo là ai?

Những nhân vật đầu tiên quy y nhị bảo, quy y tam bảo trong phật giáo là ai?

    Trong Phật Giáo có những nhân vật quy y Nhị Bảo (Đức Phật - Đức Pháp), Quy Y Tam Bảo (Đức Phật - Đức Pháp - Đức Tăng), Cận Sự Nam đầu tiên, Cận Sự Nữ đầu tiên là ai? Nhấp vào đây để xem bài viết.

    Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.