Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử

Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử

  TÌM HIỂU VÒNG TỬ SINH LUÂN-HỒI (SAṂSĀRAVAṬṬA)
  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  Niềm hy vọng của hàng thanh-văn đệ-tử

  Kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói riêng là quả của nghiệp mà vô số tiền-kiếp quá-khứ của mỗi người đã tạo đại-thiện-nghiệp và bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng dù nhẹ đều được tích lũy đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại của mỗi người không hề bị mất mát một mảy may nào cả.

  Nếu người nào trong tiền-kiếp đã từng phát nguyện trở thành vị Bồ-tát thanh-văn-giác, thì kiếp hiện-tại của người ấy vẫn là vị Bồ-tát thanh-văn-giác đã từng thực-hành 10 pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ đều được tích lũy đầy đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia cho đến kiếp hiện- tại, nhưng mà vị Bồ-tát thanh-văn-giác ấy vẫn không biết, và những người khác cũng không biết.

  Tuy nhiên, duy nhất chỉ có Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác có 2 loại trí-tuệ đặc biệt mới thấy rõ, biết rõ khả năng tiềm tàng của mỗi chúng-sinh mà thôi.

  Kiếp hiện-tại mỗi người chúng ta có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, là 1 trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức- Phật, dù là người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ, dù là bậc xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, mỗi người chúng ta chắc đã có duyên trong Phật-giáo, nên mỗi người chúng ta có quyền hy vọng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ để dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, để chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.