Nikkhepakaṇḍaṃ: Thiên Toát Yếu Sơ Lược

Nikkhepakaṇḍaṃ: Thiên Toát Yếu Sơ Lược

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Tikamātikā: Đề Tam 1
Dukamātikā: Đầu đề Nhị 2
Suttantikaduka: Nhị đề Kinh 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.