Nirayavagga: Phẩm Địa Ngục [306-319]

Nirayavagga: Phẩm Địa Ngục [306-319]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXII. Nirayavagga: Phẩm Ðịa Ngục [306-319]

  306. "Nói láo đọa địa ngục
  Có làm nói không làm,
  Cả hai chết đồng đẳng,
  Làm người, nghiệp hạ liệt."

  307. "Nhiều người khoác cà sa,
  Ác hạnh không nhiếp phục.
  Người ác, do ác hạnh,
  Phải sanh cõi Ðịa ngục."

  308. "Tốt hơn nuốt hòn sắt
  Cháy đỏ như lửa hừng,
  Hơn ác giới, buông lung
  Ăn đồ ăn quốc độ."

  309. "Bốn nạn chờ đợi người,
  Phóng dật theo vợ người;
  Mắc họa, ngủ không yên,
  Bị chê là thứ ba,
  Ðọa địa ngục, thứ bốn."

  310 "Mắc họa, đọa ác thú,
  Bị hoảng sợ, ít vui.
  Quốc vương phạt trọng hình.
  Vậy chớ theo vợ người."

  311. "Như cỏ kusa vụng nắm,
  Tất bị họa đứt tay
  Hạnh Sa môn tà vạy,
  Tất bị đọa địa ngục."

  312. "Sống phóng đãng buông lung,
  Theo giới cấm ô nhiễm,
  Sống Phạm hạnh đáng nghi
  Sao chứng được quả lớn?

  313. "Cần phải làm, nên làm
  Làm cùng tận khả năng
  Xuất gia sống phóng đãng,
  Chỉ tăng loạn bụi đời."

  314. "Ác hạnh không nên làm,
  Làm xong, chịu khổ lụy,
  Thiện hạnh, ắt nên làm,
  Làm xong, không ăn năn."

  315. "Như thành ở biên thùy,
  Trong ngoài đều phòng hộ
  Cũng vậy, phòng hộ mình,
  Sát na chớ buông lung.
  Giây phút qua, sầu muộn.
  Khi rơi vào địa ngục."

  316. "Không đáng hổ, lại hổ.
  Việc đáng hổ, lại không.
  Do chấp nhận tà kiến,
  Chúng sanh đi ác thú."

  317. "Không đáng sợ, lại sợ,
  Ðáng sợ, lại thấy không,
  Do chấp nhận tà kiến.
  Chúng sanh đi ác thú."

  318. "Không lỗi, lại thấy lỗi,
  Có lỗi, lại thấy không,
  Do chấp nhận tà kiến,
  Chúng sanh đi ác thú."

  319. "Có lỗi, biết có lỗi,
  Không lỗi, biết là không,
  Do chấp nhận chánh kiến,
  Chúng sanh đi cõi lành."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.