Nissaggiya Pācittiya (Ưng Xả Đối Trị)

Nissaggiya Pācittiya (Ưng Xả Đối Trị)

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Điều học về phần Y 1
Điều học về phần Tơ Tằm 2
Điều học về phần Bình Bát 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.