Nơi nương nhờ

Nơi nương nhờ

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN II

  QUY-Y TAM-BẢO (TISARAṆA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

   

  NƠI NƯƠNG NHỜ

  Tất cả chúng-sinh nói chung, con người nói riêng, phần đông người ta hay sợ sệt những tai họa xảy đến, nên họ tìm nơi nương nhờ cây cổ thụ lâu năm, nơi vườn tháp v.v... để van vái, cầu khẩn, xin phù hộ cho họ tránh khỏi những điều tai họa, và cầu xin ban phước lành cho họ được sống bình an vô sự, hơn thế nữa, họ còn cầu cho họ được thành tựu mọi việc như ý.

  Nơi nương nhờ có 2:

  - Nương nhờ nơi không chân-chánh.

  - Nương nhờ nơi chân-chánh.

  NƯƠNG NHỜ NƠI KHÔNG CHÂN-CHÁNH

  Đức-Phật dạy, phần đông người ta tìm đến nơi núi cao, rừng sâu, cây cổ thụ, vườn (bụi cây) rậm, đền tháp... để nương nhờ. Đó là những nơi nương nhờ không chân- chánh, bởi vì, những nơi ấy không phải là nơi nương nhờ an lành, không phải là nơi nương nhờ cao thượng. Những người đến nương nhờ những nơi ấy không thể giải thoát mọi cảnh khổ.

  Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng:

  “Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, pabbatāni vanāni ca.
  Ārāmarukkhacetyāni, manussā bhayatajjitā.
  Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,
  Netaṃ saraṇamuttamaṃ.
  Netaṃ saraṇaṃāgamma,
  Sabbadukkhā pamuccati.” (1)

  Phần đông người ta thường hay sợ sệt,
  Tìm đến núi rừng, cổ thụ, vườn, tháp,
  Làm nơi nương nhờ van vái khẩn cầu,
  Tránh tai họa, mong vạn sự như ý.
  Những nơi nương nhờ ấy không an lành,
  Những nơi nương nhờ ấy không cao thượng,
  Người đến xin nương nhờ những nơi ấy,
  Không thể giải thoát khỏi mọi cảnh khổ.

  NƯƠNG NHỜ NƠI CHÂN-CHÁNH

  Đức-Phật dạy những người tìm đến nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo: Tam-bảo là nơi nương nhờ chân-chánh, bởi vì, những người quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn.

  Đó chính là nơi nương nhờ an lành, nơi nương nhờ cao thượng. Những bậc Thánh-nhân đã đến quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo như vậy, mới giải thoát mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

  Đức-Phật dạy bằng bài kệ rằng:

  “Yo ca Buddhañca Dhammañca,
  Saṃghañca saraṇaṃ gato.
  Cattāri ariyasaccāni,
  Sammappaññāya passati.
  Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ,
  Dukkhassa ca atikkamaṃ.
  Ariyaṃ caṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ,
  Dukkhūpasamagāminaṃ.
  Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ,
  Etaṃ saraṇamuttamaṃ.
  Etaṃ saraṇaṃāgamma,
  Sabbadukkhā pamuccati.” (1)

  Người nào đến quy-y nơi Tam-bảo,
  Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo,
  Khi người ấy chứng ngộ tứ Thánh-đế,
  Bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới.
  Tứ Thánh-đế cao thượng đó chính là Khổ-Thánh-đế,
  Nhân sinh khổ-Thánh-đế,
  Niết-bàn diệt khổ-Thánh-đế cao thượng,
  Thánh-đạo hợp đủ tám chánh cao thượng,
  Pháp-hành chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ.
  Nên sự quy-y của chư Thánh-nhân,
  Là sự quy-y chân-chánh an lành,
  Là sự quy-y chân-chánh cao thượng,
  Chư Thánh-nhân đã đến quy-y ấy,
  Được giải thoát hoàn toàn mọi cảnh khổ.

  -oo0oo-

  (1) Dhammapadagāthā bài kệ 188, 189.

  (1) Dhammapadagāthā bài kệ 190, 191, 192.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.