Nói Về Pháp Một Chi

Nói Về Pháp Một Chi

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY THERAVĀDA
  -----

  KHO TÀNG PHÁP BẢO

  (DHAMMA DHANA)

  Soạn giả:
  Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn PL.2505 – DL.1961
  ---

  NÓI VỀ PHÁP MỘT CHI

  Pháp mà Đức Chánh Biến Tri đã thấy rõ, biết rõ và đã thuyết ra, vậy chúng ta nên “kết tập” những pháp ấy lại để làm cho Phật pháp được thạnh hành lâu dài, cho thành tựu những sự lợi ích, an vui, tấn hóa lâu dài cho tất cả Chư Thiên và Nhân loại (Tam Tạng quyển 19 trang 130, lật trang 112).

  Pháp một chi.

  - Sabbe sattā āhāratthitikā: chúng sanh duy tồn được do vật thực.

  - Sabbe sattā saṅkhāratthitikā: chúng sanh duy tồn được do nơi pháp hữu vi (saṅkhāra).

  - Eko sammā Sambuddho: chỉ có một Đức Phật sanh ra trong đời mà thôi (không khi nào hai vị Phật cùng sanh ra một lượt).

  - Sabbasattānaṃ maranaṃ dhuvasassataṃ: tất cả chúng sanh đều có sự chết chắc chắn.

  - Yoniso manasikāra: chú ý bằng trí tuệ (là một pháp rất cần yếu).

  ---

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.