Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305]

Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XXI. Pakinnakavagga: Phẩm Tạp Lục [290-305]

  290. "Nhờ từ bỏ lạc nhỏ,
  Thấy được lạc lớn hơn,
  Bậc trí bỏ lạc nhỏ,
  Thấy được lạc lớn hơn."

  291. "Gieo khổ đau cho người,
  Mong cầu lạc cho mình,
  Bị hận thù buộc ràng
  Không sao thoát hận thù."

  292. "Việc đáng làm, không làm,
  Không đáng làm, lại làm,
  Người ngạo mạn, phóng dật,
  Lậu hoặc ắt tăng trưởng."

  293. "Người siêng năng cần mẫn,
  Thường thường quán thân niệm,
  Không làm việc không đáng,
  Gắng làm việc đáng làm,
  Người tư niệm giác tỉnh,
  Lậu hoặc được tiêu trừ."

  294. "Sau khi giết mẹ cha[1],
  Giết hai Vua Sát lỵ[2],
  Giết vương quốc, quần thần[3],
  Vô ưu, phạm chí sống."

  295. "Sau khi giết mẹ cha,
  Hai vua Bà-la-môn,
  Giết hổ tướng thứ năm
  Vô ưu, phạm chí sống."

  296. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác
  Vô luận ngày hay đêm,
  Tưởng Phật Ðà thường niệm."

  297. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác,
  Vô luận ngày hay đêm,
  Tưởng Chánh Pháp thường niệm"

  298. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác,
  Vô luận ngày hay đêm,
  Tưởng Tăng Già thường niệm."

  299. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác,
  Vô luận ngày hay đêm,
  Tưởng sắc thân thường niệm."

  300. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác,
  Vô luận ngày hay đêm,
  Ý vui niềm bất hại."

  301. "Ðệ tử Gotama,
  Luôn luôn tự tỉnh giác,
  Vô luận ngày hay đêm,
  Ý vui tu thiền quán."

  302. "Vui hạnh xuất gia khó,
  Tại gia sinh hoạt khó,
  Sống bạn không đồng, khổ,
  Trôi lăn luân hồi, khổ,
  Vậy chớ sống luân hồi,
  Chớ chạy theo đau khổ."

  303. "Tín tâm, sống giới hạnh
  Ðủ danh xưng tài sản,
  Chỗ nào người ấy đến,
  Chỗ ấy được cung kính."

  304. "Người lành dầu ở xa
  Sáng tỏ như núi tuyết,
  Người ác dầu ở gần
  Như tên bắn đêm đen."

  305. "Ai ngồi nằm một mình.
  Ðộc hành không buồn chán,
  Tự điều phục một mình
  Sống thoải mái rừng sâu."

  [1] Ái dục và mạn.
  [2] Thường kiến và biên kiến.
  [3] 12 xứ
  [4] Nghi

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.