Pamādādivagga: Phẩm phóng dật

Pamādādivagga: Phẩm phóng dật

  IX. Phẩm Phóng Dật

  1-16.

  1.

  Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato anatthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, pamādo.

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là phóng dật.

  Pamādo, bhikkhave, mahato anatthāya saṁvattatī”ti.

  Phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

  2.

  Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato atthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, appamādo.

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không phóng dật.

   

  Appamādo, bhikkhave, mahato atthāya saṁvattatī”ti. 

  Dutiyaṁ.

  Không phóng dật, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn.

  3.

  Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato anatthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, kosajjaṁ.

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là biếng nhác.

   

  Kosajjaṁ, bhikkhave, mahato anatthāya saṁvattatī”ti. 

  Tatiyaṁ.

  Biếng nhác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

  4.

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato atthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, vīriyārambho.

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là tinh cần tinh tấn.

  Vīriyārambho, bhikkhave, mahato atthāya saṁvattatī”ti. 

  Catutthaṁ.

  Tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn.

  5. 

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato anatthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, mahicchatā.

   Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là nhiều dục.

  ” Mahicchatā, bhikkhave, mahato anatthāya saṁvattatī”ti. 

  Pañcamaṁ.

  Nhiều dục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

  6. 

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato atthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, appicchatā.

   Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là ít dục.

  ” Appicchatā, bhikkhave, mahato atthāya saṁvattatī”ti. 

  Chaṭṭhaṁ.

  Tinh cần tinh tấn, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn.

  7.

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato anatthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, asantuṭṭhitā.

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không biết đủ.

  ” Asantuṭṭhitā, bhikkhave, mahato anatthāya saṁvattatī”ti. 

  Sattamaṁ.

  Không biết đủ; này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

  8.

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato atthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, santuṭṭhitā. 

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là biết đủ.

  ” Santuṭṭhitā, bhikkhave, mahato atthāya saṁvattatī”ti. 

  Aṭṭhamaṁ.

  Biết đủ, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi ích lớn.

  9. 

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato anatthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, ayonisomanasikāro. 

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là không như lý tác ý.

  ” Ayonisomanasikāro, bhikkhave, mahato anatthāya saṁvattatī”ti. 

  Navamaṁ.

  Không như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

  10. 

  “Nāhaṁ, bhikkhave, aññaṁ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṁ mahato atthāya saṁvattati yathayidaṁ, bhikkhave, yoniso manasikāro. 

  Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là như lý tác ý.

  ” Yonisomanasikāro, bhikkhave, mahato atthāya saṁvattatī”ti. 

  Dasamaṁ.

  Như lý tác ý, này các Tỷ-kheo, đưa đến ích lợi lớn.

  11. (Như số 1, chỉ thế vào "như là không tỉnh giác")...

  12. (Như số 2, chỉ thế vào "như là tỉnh giác")...

  13. (Như số 1, chỉ thế vào "như là làm bạn với ác")...

  14. (Như số 2, chỉ thế vào "như là làm bạn với thiện")...

  15. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, có thể đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp bất thiện, không hệ lụy với các pháp thiện. Hệ lụy với các pháp bất thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với các pháp thiện, đưa đến bất lợi lớn.

  16. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như là hệ lụy với các pháp thiện, không hệ lụy với các pháp bất thiện. Hệ lụy các pháp thiện, này các Tỷ-kheo, không hệ lụy với các pháp bất thiện đưa đến lợi ích lớn.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.