Papavagga: Phẩm Ác [116-128]

Papavagga: Phẩm Ác [116-128]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  IX. Papavagga: Phẩm Ác [116-128]

  116. "Hãy gấp làm điều lành,
  Ngăn tâm làm điều ác.
  Ai chậm làm việc lành,
  Ý ưa thích việc ác."

  117. "Nếu người làm điều ác,
  Chớ tiếp tục làm thêm.
  Chớ ước muốn điều ác,
  Chứa ác, tất chịu khổ."

  118. "Nếu người làm điều thiện,
  Nên tiếp tục làm thêm.
  Hãy ước muốn điều thiện,
  Chứa thiện, được an lạc."

  119. "Người ác thấy là hiền.
  Khi ác chưa chín muồi,
  Khi ác nghiệp chín muồi,
  Người ác mới thấy ác."

  120. "Người hiền thấy là ác,
  Khi thiện chưa chín muồi.
  Khi thiện được chín muồi,
  Người hiền thấy là thiện."

  121. "Chớ chê khinh điều ác,
  Cho rằng "chưa đến mình ",
  Như nước nhỏ từng giọt,
  Rồi bình cũng đầy tràn.
  Người ngu chứa đầy ác
  Do chất chứa dần dần."

  122. "Chớ chê khinh điều thiện
  Cho rằng "Chưa đến mình, "
  Như nước nhỏ từng giọt,
  Rồi bình cũng đầy tràn.
  Người trí chứa đầy thiện,
  Do chất chứa dần dần."

  123. "Ít bạn đường, nhiều tiền,
  Người buôn tránh đường hiểm.
  Muốn sống, tránh thuốc độc,
  Hãy tránh ác như vậy."

  124. "Bàn tay không thương tích,
  Có thể cầm thuốc độc.
  Không thương tích, tránh độc,
  Không làm, không có ác."

  125. "Hại người không ác tâm,
  Người thanh tịnh, không uế,
  Tội ác đến kẻ ngu,
  Như ngược gió tung bụi."

  126. "Một số sinh bào thai,
  Kẻ ác sinh địa ngục,
  Người thiện lên cõi trời,
  Vô lậu chứng Niết Bàn."

  127. "Không trên trời, giữa biển,
  Không lánh vào động núi,
  Không chỗ nào trên đời,
  Trốn được quả ác nghiệp."

  128. "Không trên trời, giữa biển,
  Không lánh vào động núi,
  Không chỗ nào trên đời,
  Trốn khỏi tay thần chết."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.