Petavatthu: Chuyện Ngạ Quỷ

Petavatthu: Chuyện Ngạ Quỷ

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu: Chuyện Ngạ Quỷ 1
Phẩm con Rắn 2
Phẩm Ubbarī 3
Tiểu Phẩm 4
Đại Phẩm 5
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.