Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi

Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN II

  QUY-Y TAM-BẢO (TISARAṆA)

  Soạn giả: Tỳ-khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita)

  PHẦN PHỤ LỤC

  CÁCH PHÁT ÂM MẪU TỰ PĀḶI

   

  Tiếng Pāḷi gồm có 41 mẫu tự, chia làm 2 loại:

  I. Nguyên âm gồm có 8 mẫu tự: a, ā, i, ī, u, ū, e, o.

  8 nguyên âm này chia làm hai loại:

  1-3 nguyên âm đọc giọng ngắn, thời gian 1 lần nháy mắt.

   

  Nguyên âm Pāḷi

  a

  i

  u

  Cách phát âm

  á

  í

  ú

   

  5 nguyên âm đọc giọng dài gấp đôi, thời gian 2 lần nháy mắt:

   

  Nguyên âm Pāḷi

  ā

  ī

  ū

  e

  o

  Cách phát âm

  a-a

  i-i

  u-u

  ê-ê

  ô-ô

  II. Phụ âm gồm 33 phụ âm, chia thành nhóm như sau:

  1

  ka

  kha

  ga

  gha

  Phát âm ở cổ

  khá

  ghá

  ngá

   

  2

  ca

  cha

  ja

  jha

  ña

  Phát âm ở đóc họng

  chá

  schá

  chá

  schá

  nhá

  3

  a

  ha

  ḍa

  ḍha

  ṇa

  Phát âm cong đầu lưỡi trên hàm ếch

  thá

  đá

  thá

   

  4

  ta

  tha

  da

  dha

  na

  Phát âm đặt đầu

  lưỡi vào 2 đầu răng

  thá

  đá

  thá

  5

  pa

  pha

  ba

  bha

  ma

  Phát âm hai đầu môi

  phá

  phá

  ya

  ra

  La

  va

  sa

  ha

  a

  giá

  wóa

  ân

  Thực ra, 33 phụ âm này được phiên âm cách phát âm rất khó chuẩn. Nên học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy

  Cách phát âm

  41 mẫu tự Pāḷi chia làm 6 cách phát âm:

  1. Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở cổ, có 8 âm: a, ā, ka, kha, ga, gha, ṅ, ha.

  2. Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở đóc họng, có 8 âm: i, ī, ca, cha, ja, jha, ña, ya.

  3. Những phụ âm phát âm bằng cách cong đầu lưỡi ở hàm ếch, khi phát âm đánh đầu lưỡi ra ngoài, có 7 phụ âm: a,  ṭha, ḍa, ḍha, ṇa, ra, ḷa.

   

  4. Những phụ âm phát âm phát âm bằng cách đặt đầu lưỡi ở hai đầu răng, khi phát âm đồng thời hở 2 đầu răng, có 7 phụ âm là: ta, tha, da, dha, na, la, sa.

   

  5. Những nguyên âm và phụ âm phát âm ở 2 đầu môi (miệng ngậm lại), khi phát âm đồng thời hở đầu môi, có 7 âm: u, ū, pa, pha, ba, bha, ma.

   

  6. Phụ âm (ṃ) m có dấu chấm ở bên dưới phát âm nơi  lỗ mũi, khi phát âm 2 đầu môi ngậm lại. Phụ âm này thường theo sau 3 nguyên âm là: aṃ, iṃ, uṃ.

   

  Những nguyên âm, phụ âm phát sinh 2 nơi:

  - Nguyên âm ê” phát âm nơi cổ và đóc họng.

  - Nguyên âm ô” phát âm nơi cổ và môi.

  - Phụ âm va” phát âm nơi răng và môi.

  Cách đọc tiếng Pāḷi

  Tiếng Pāḷi có một thứ tiếng, mà mỗi chữ có nhiều mẫu tự. Cách phát âm ghép đọc theo mỗi mẫu tự: có danh từ nguyên âm đứng đầu mỗi chữ; có danh từ phụ âm đứng đầu mỗi chữ.

  - Khi nguyên âm đứng đầu riêng biệt, không ghép với phụ âm sau.

  Ví dụ: a-kata (á-ká-tá): không làm.

  ā-kāsa (a-ka-xa): hư không...

  - Khi nguyên âm đứng đầu ghép với phụ âm đứng sau.

  Ví dụ: akka (ăc-cá): mặt trời.

  icchā (íc-cha): mong muốn...

  - Khi phụ âm đơn đứng đầu ghép với nguyên âm sau.

  Ví dụ: ka kā ki kī ku kū ke ko

  (cá) (ca) (kí) (ki) (cú) (cu) (kê) (cô)

  Ví dụ: kaṭa (cá-tá): chiếc chiếu.

  gata (gá-tá): đã đi...

  - Khi phụ âm ghép với nguyên âm trước.

  Ví dụ: gacchati (gắt-chá-tí): đi.

  cakkhu (chắc-khú): mắt...

  Cách phát âm một danh từ Pāḷi có hai cách: Phụ âm đơn ghép với nguyên âm:

  Ví dụ: Karoti (cá-rô-tí): làm, hành động.

  Kāyasucarita (ca-giá-xú-chá-rí-tá): thân hành thiện.

  Hai phụ âm ghép vào nhau, thì nguyên  âm của phụ âm trước bị xóa, còn lại phụ âm ấy ghép vào nguyên âm của phụ âm trước.

  Ví dụ: ka + ka = kka trong danh từ cakka (chắc-cá) bánh xe...

  Nếu trường hợp còn lại phụ âm ấy mà không có nguyên âm trước, thì phụ âm ấy ghép chung vào phụ âm sau.

  Ví dụ: da + ra = dra trong danh từ Indrya (in-drí-giá) chủ, căn...

  Hai phụ âm ghép vào nhau phải đúng theo quy tắc mới thành danh từ Pāḷi và có ý nghĩa.

  Bảng ghép hai phụ âm Pāḷi

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  ka + ka = kka

  Cakka

  Chắc-cá

  Bánh xe

  ka + kha = kkha

  Dukkha

  Đúc-khá

  Khổ

  ka + ya = kya

  Sakya

  Xắc-kgiá

  Dòng họ Sakya

  ka + ri = kri

  Kriyā

  Kri-giá

  Hành động

  ka + la = kla

  Kilesa

  Klê-xá

  Phiền não

  ka + va = kva

  Kvattho?

  Quắt-thô

  Có lợi ích gì?

  kha + ya = khya

  Ākhyāta

  A-khgia-tá

  Động từ

  kha + va = khva

  Ahaṃkhvajja

  Ahăng kh-wắt chá

  Ngày hôm nay, tôi

  ga + ga = gga

  Magga

  Mắc-gá

  Đạo, đường

  ga + gha = ggha

  Aggha

  Ắc-ghá

  Giá cả

  ga + ya = gya

  Ārogya

  A-rô-ggiá

  Sức khỏe

  ga + ra = gra

  Graha

  Grá-há

  Chê trách

  ṅ + ka = ṅka

  Paṅka

  Panh-cá

  Bùn lầy, dơ bẩn

  ṅ + kha = ṅkha

  Saṅkhata

  Xăn-khá-tá

  Được cấu tạo

   

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  ṅ + ga = ṅga

  Saṅgaha

  Xăn-gá-há

  Gom góp

  ṅ + gha = ṅgha

  Saṅgha

  Xăn-ghá

  Chư Tăng

  ca + ca = cca

  Sacca

  Xắt-chá

  Sự thật, chân lý

  ca + cha = ccha

  Gacchati

  Gắt-chá-tí

  Đi

  ja + ja = jja

  Ajja

  Ắt-chá

  Hôm nay

  ja + jha = jjha

  Upajjhāya

  Ú-pắt-cha-giá

  Thầy tế độ

  ña + ña = ñña

  Pañña

  Panh-nha

  Trí tuệ

  ña + ca = ñca

  Pañca

  Panh-chá

  Số 5

  ña + cha = ñcha

  Uñchati

  Un-chá-ti

  Đi kiếm ăn

  ña + ja = ñja

  Añjalī

  Ăn-cha-li

  Chắp tay cung kính

  ña + jha = ñjha

  Vañjhā

  Văn-cha

  Đàn bà vô sinh

  ña + ha = ñha

  Pañhā

  Panh-ha

  Câu hỏi

  a + a = a

  Vaṭṭa

  Voát-tá

  Vòng, luân hồi

  a + ha = ha

  Vuṭṭha

  Wút-thá

  Mưa ướt

  ḍa + ḍa = ḍḍa

  Āḍḍa

  Ắt-đá

  Sự phán xét

  ḍa + ḍha = ḍḍha

  Vuḍḍha

  Wút-thá

  Già, trưởng lão

   

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  a +ṭa = a

  Kaṇṭaka

  Căn-tá-cá

  Cái gai nhọn

  a + ha = ha

  Gaṇṭhi

  Găn-thí

  Cái gút

  ṇa + ḍa = ṇḍa

  Paṇḍita

  Panh-đí-tá

  Bậc thiện trí

  ṇa + ḍha = ṇḍha

  Kaṇḍha

  Căn-thá

  Cổ

  ṇa + ṇa = ṇṇa

  Vaṇṇa

  Voanh-ná

  Sắc đẹp, màu sắc

  ṇa + ha = ṇha

  Gaṇhati

  Găn-há-tí

  Mang

  ta + ta = tta

  Attā

  Ắt-ta

  Ta, ngã

  ta + tha = ttha

  Attha

  Ắt-tha

  Sự lợi ích

  ta + va = tva

  Katvā

  Cắt-toa

  Đã làm rồi

  ta + ya = tya

  Cetyāni

  Chê-tgia-ní

  Các ngôi Bảo tháp

  ta + ra = tra

  Atra

  Át-trá

  Tại đây

  da + da = dda

  Upaddava

  Ú-pắt-đá-voas

  Tai nạn

  da + dha = ddha

  Buddha

  Bút-thá

  Đức Phật

  da + ya = dya

  Adya

  Á-đgiá

  Hôm nay

  da + ra = dra

  Indriya

  In-dri-giá

  Chủ, căn

  da + va = dva

  Dvāra

  Dvoa-rá

  Cửa, môn

   

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  dha + ya = dhaya

  Madhya

  Ma-dhgiá

  Ở giữa

  dha + va = dhva

  Madhvāsapa

  Ma-dhvoa-xá-pá

   

  na + ta = nta

  Anta

  Ăn-tá

  Cuối cùng

  na +tva = ntva

  Gantvā

  Găn-tvoa

  Đã đi rồi

  na + tha = ntha

  Santhara

  Xăn-thá-rá

  Tấm vải trải giường

  na + da = nda

  Canda

  Chăn-đá

  Mặt trăng

  na + dra = ndra

  Indriya

  In-đri-giá

  Chủ, căn

  na + dha = ndha

  Andha

  Ăn-thá

  Mù quáng

  na + na = nna

  Anna

  Ăn-na

  Vật thực, cơm

  na + ya = nya

  Nyāsa

  Ngià-xá

  Cầm đồ, nợ

  na + ha = nha

  Nhāru

  Nha-rú

  Gân

  pa + pa = ppa

  Appa

  Áp-pá

  Ít

  pa + pha = ppha

  Puppha

  Pụp-phá

  Bông hoa

  pa + ya = pya

  Lipya

  Li-pgiá

  Viết chữ

  pa + la = pla

  Pariplava

  Pá-rí-plá-voa

  Hiện rõ ra

  ba + ba = bba

  Sabba

  Xắp-bá

  Tất cả

   

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  ba + bha = bbha

  Abbha

  Ắp-bá

  Hư không

  ba + ya = bya

  Byāpada

  Bgia-pá-đá

  Lòng sân hận

  ba + ra = bra

  Brahanta

  Bra-han-tá

  Rộng lớn

  ma + pa = mpa

  Campā

  Cham-pa

  Xứ Cam pà

  ma + pha = mpha

  Samphassa

  Xăm-phặt-xá

  Tiếp xúc

  ma + ba = mba

  Ambaphala

  Ăm-bá-phá-lá

  Trái xoài

  ma + bha = mbha

  Gambhīri

  Găm-phi-rá

  Sâu sắc

  ma + ma = mma

  Dhamma

  Thăm-má

  Pháp

  ma + ya = mya

  Myāyaṃ

  Mgià-giăng

  Cái này của tôi

  ma + ha = mha

  Amhākaṃ

  Ăm-ha-kăng

  Của chúng ta

  ya + ya = yya

  Seyya

  Xê-giá

  Cao thượng

  ya + va = yva

  Yvāhaṃ

  Giavoa-hăng

  Tôi nào

  ya + ha = yha

  Tuyha

  Tuy-há

  Anh, Ngài

  la + la = lla

  Salla

  Xan-lá

  Mũi tên

  la + ya = lya

  Kalyāṇa

  Can-gia-ná

  Tốt, đẹp

  va + ya = vya

  Vyāpāda

  Vgia-pa-đá

  Sân hận

   

  Bảng ghép hai phụ âm Pāḷi

  Phụ âm ghép

  Ví dụ

  Cách phát âm

  Ý nghĩa

  va + ha = vha

  Avhā

  Á-vha

  Tên

  sa + ta = sta

  Uttasta

  Út-tátch-ta

  Sợ hãi

  sa + tra = stra

  Bhastrā

  Phátch-tra

  Bao bằng da

  sa + na = sna

  Sneha

  Xnê-há

  Keo sơn

  sa + ya = sya

  Nisya

  Nít-xya

  Bộ sách dịch nghĩa

  sa + sa = ssa

  Assa

  Ắt-xá

  Con ngựa

  sa + ma = sma

  Tasmā

  Tátch-ma

  Tại sao?

  sa + va = sva

  Svāhaṃ

  Xvoa-hăng

  Tôi này

  ha + ma = hma

  Brahmaṇa

  Brah-má-ná

  Balamôn

  ha + va = hva

  Bahvābādha

  Bá-hvoa-ba-tha

  Nhiều bệnh

  a + ha = ha

  Āsāḷhamāsa

  A-xan-ha-ma-xa

  Tháng 6 âm lịch

  Và vân vân... còn nhiều từ nữa.

  Thật ra, tiếng Pāḷi phiên âm ra tiếng Việt vô cùng khó.

  Bởi vì tiếng Pāḷi có 6 nơi phát âm, có 6 nhân phát âm, phát âm giọng yếu, giọng mạnh, giọng ngắn, giọng dài... mà tiếng Việt thì lại không có, do đó khó có thể phiên âm cho chuẩn được. Muốn đọc, phát âm cho chuẩn cần phải học tập cách phát âm trực tiếp với thầy dạy tiếng Pāḷi.

  Sau đây là một vài ví dụ cách tập đọc:

  Đảnh Lễ Đức-Thế-Tôn

  Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

  Cách đọc:

  Namo: Ná-mô.

  Tassa: Tắt-xá. Bhagavato: Phá-gá-vá-tô. Arahato: Á-rá-há-tô.

  Sammāsambuddhassa: Xăm-ma-xăm-bút thắt-xa.

  Phép Quy-Y Tam-Bảo

  Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).

  Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Đú-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Đú-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Dutiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Đú-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).

  Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Tá-tí-giăm-pí Bút-thăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Tá-tí-giăm-pí Thăm-măng xá-rá-năng gắt-cha-mí).
  Tatiyampi Saṃghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. (Tá-tí-giăm-pí Xăng-khăng xá-rá-năng gắt-cha-mí).

  Thọ Trì Ngũ Giới:

  Pāṇātipātā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Pa-na-tí-pa-ta vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đí- gia-mí).

  Adinnādānā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Á-đin-na-đa-na vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đí- gia-mí).

  Kāmesu micchācārā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Ca-mê-xú mít-cha-cha-ra vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí).

  Musāvādā veramaṇisikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Mú-xa-voa-đa vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đí- gia-mí).

  Surā meraya majjap pamādaṭṭhānā veramaṇi-sikkhāpadaṃ samādiyāmi. (Xú-ra mê-rá-giá mắt-chắp pá-ma-đát-tha-na vuê-rá-ma-ní-xíc-kha-pá-đăng xá-ma-đí-gia-mí).

  SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

  - Vinayapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.

  - Suttantapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.

  - Abhidhammapiṭakapāḷi và Aṭṭhakathāpāḷi.

  - Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại-Trưởng-lão Anuruddha.

  - Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimaggamahāṭīkā.

  - Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-lão Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭhatipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Dhammabhaṇdāgārika).

  - Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão Ledi Sayadaw.

  - Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotika” của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.