Pháp Hạnh Ba-La-Mật 1

Pháp Hạnh Ba-La-Mật 1

Trình bày 30 pháp hạnh ba la mật:

  • 10 Pháp hạnh ba-la-mật bậc hạ;
  • 10 Pháp hạnh ba-la-mật bậc trung;
  • 10 Pháp hạnh ba-la-mật bậc thượng.

Nội dung

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.