Pháp Hành Giới

Pháp Hành Giới

Trình bày về phần giới của người tại gia và giới của người xuất gia.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 1
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 2
Ngũ giới là thường giới 3
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 4
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 5
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 6
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 7
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 8
Tính chất của Ngũ Giới 9
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 10
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 11
Những tích liên quan đến mỗi giới 12
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 13
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 14
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 15
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 16
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 17
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 18
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 19
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 20
Bát Giới Uposathasīla 21
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 22
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 23
Giảng giải điều giới hành dâm 24
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 25
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 26
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 27
Giới cấm và giới hành 28
Cửu Giới Uposathasīla 29
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 30
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 31
Phân tích 4 tính chất của giới 32
Ba pháp hành trong Phật giáo 33
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 34
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 35
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 36
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 37
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 38
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 39
Bố thí cầu nguyện 40
Tầm quan trọng của giới 41
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.