Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật

Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật

Pháp-môn niệm 9 ân-Đức-Phật là 1 trong 10 đề-mục-thiền-định niệm-niệm (anussati) cũng là 1 trong 40 đề-mục-thiền-định.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.