Pháp Nhẫn Nại

Pháp Nhẫn Nại

Pháp nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ, bậc thiệntrí có pháp nhẫn-nại, dù người ác nào đến đặt chuyện vu khống, hoặc chửi rủa mắng nhiếc, hăm dọa, hoặc đánh đập hành hạ, v.v… bậc thiện-trí vẫn không phát sinh sân-tâm oán ghét người ác ấy, nhờ pháp nhẫn-nại vô sân tâm-từ đối với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.