Pháp thành Phật giáo (Paṭivedhasāsana)

Tam Bảo - Tỳ Khưu Hộ Pháp

Pháp thành Phậtngiáo là gì?

Pháp-thành Phật-giáo là quả của pháp-hành Phật-giáo đó là quả trực tiếp của pháp-hành thiền-tuệ. Thật vậy, pháp thành Phật-giáo đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn là quả của pháp-hành thiền-tuệ. 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả liên quan nhân với quả tương xứng với nhau, Thánh-đạo-tâm nào sinh rồi diệt liền cho Thánh-quả-tâm ấy sinh không có thời gian khoảng cách trong cùng Thánh-đạo lộ-trình-tâm ấy (Maggavīthicitta).

4 Thánh Đạo

Nhập-lưu Thánh-đạo
Nhất-lai Thánh-đạo
Bất-lai Thánh-đạo
A-ra-hán Thánh-đạo

4 Thánh Quả

Nhập-lưu Thánh-quả.
Nhất-lai Thánh-quả.
Bất-lai Thánh-quả.
A-ra-hán Thánh-quả.

Niết-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm mà thôi. 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn gọi là 9 pháp siêu-tam-giới.

Sự liên quan giữa pháp học, pháp hành, pháp thành

– Pháp-học Phật-giáo là nhân có pháp-hành Phật- giáo là quả.
– Pháp-hành Phật-giáo là nhân có pháp-thành Phật- giáo là quả.

Sự liên quan giữa pháp-học Phật-giáo, pháp-hành Phật-giáo và pháp-thành Phật-giáo là sự liên quan theo nhân với quả với nhau. Cho nên, khi pháp này phát triển, thì pháp kia cũng phát triển, trái lại khi pháp này suy thoái, khiến cho pháp kia cũng suy thoái.

Exit mobile version