Pháp thoại: 5 Pháp dẫn đến sự thuần thục cho Tâm giải thoát. Sư Giác Giới

Pháp thoại: 5 Pháp dẫn đến sự thuần thục cho Tâm giải thoát. Sư Giác Giới

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.