Phật ngôn Phật giáo đại cương

Phật ngôn Phật giáo đại cương

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA

  -----

  PHẬT GIÁO ĐẠI CƯƠNG

  ---

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  PHẬT NGÔN

  1. Attā have ītaṃ seyyo
  Yā cāyaṃ itarā pajā
  Attadantassa posassa
  Niccaṃ saññatacārino
  Neva devā na gandhabba
  Nā māro saha brahmanā
  Dhitaṃ apakhitaṃ kayirā
  Tathārūpassa khantuno.

  2. Dīghā jāgarato ratti
  Dīghaṃ santassa yojanaṃ
  Dīgho bālāna saṃsāro
  Saddhammaṃ avijjhānataṃ.

  3. Na tāvatā dhammadharo
  Yāvatā bahu bhāsati
  Yo appaṃ pi sutvāna
  Dhammaṃ kāyena passati
  Sa ve dhammadharo hoti
  Yo dhammaṃ nappamajjati.

  4. Sabbe saṅkhārā aniccā ti
  Yadā paññaya pasati
  Attha nibbindati dukkhe
  Esa maggo visuddhiyā.

  5. Sabbesaṅkhāra dukkhā ti
  Yadā paññaya passati
  Attha nibbindati dukkhe
  Esa maggo visuddhiyā.

  6. Sabbe dhammā anattā ti
  Yadā paññaya passati
  Attha nibbindati dukkhe
  Esa maggo visuddhiyā.

  7. Yato yato sammasati
  Khandhānaṃ udayabbayaṃ
  Labhati pītipāmojjaṃ
  Amattaṃ taṃ vījānnatani.

  1. Sự thắng mình là tốt hơn sự thắng kẻ khác, xuất chúng thế nào? Vì sự thắng của người đã tự hóa và tự chê được thường rồi, trời, càn thác bà, ma vương cùng với phạm thiên không làm cho hóa ra bại được.

  2. Đêm rõ rệt rằng lâu đến người thức; đường một dặm minh bạch rằng dài đến kẻ mỏi mệt; sự luân hồi tự nhiên rõ ràng, kéo dài đến những hạng si mê, không hiểu Chánh pháp.

  3. Người không gọi là bậc thông pháp chỉ vì nói được nhiều; hạng nghe chút ít (học thuyết) mà hiểu rõ chân lý và chú ý đứng đắn theo thực tế, người đó gọi là thấu rõ giáo lý.

  4. (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: tất cả những tập hợp toàn là tạm thời, như thế sẽ chán nản sự khổ, đó là đạo tinh khiết.

  5. (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: tất cả những cái tập hợp toàn là khổ não như thế, sẽ kinh sợ sự khổ, đó là đạo tinh khiết.

  6. (Nếu người) quán tưởng thấy rõ bằng trí tuệ rằng: bất cứ cái chi cũng là vô ngã, như thế, sẽ kinh sợ sự khổ, đó là đạo tinh khiết.

  7. Lúc nào tỳ khưu quán tưởng đến sự sanh và sự diệt của tất cả những tập hợp, lúc đó tỳ khưu chắc chắn có phỉ lạc và an lạc, sự phỉ lạc và sự an lạc đó là pháp bất diệt của các bậc thông minh.

  DỊCH RA ANH VĂN

  1. One’s own sefl conquered is better than all other people, not even a god, a gandhabba not màra with brahman could change into defeat, the victory of a man what has vanquished himself and always lives under restrain.

  2. Long is the night to him, who is awake; long is a smile to him who is tired; long is life to the foolish who su not the true law.

  3. He is not versed in the dhamma merely because he speaks much. He who hears little (of a teaching), but sees the true mentaily, and observes it well, in deep, he is called “versed in the dhamma”

  4. All compounded things are transient; when one sees this with wisdom, then one becomes disgusted of the painful. This is the Path of Purity.

  5. All compounded things are franght with fain when in wisdom one sees this, then he aweary of the painful. This is the Path of Purity.

  6. All things whatsoever are soul-less when in wisdom one sees this, then he is aweary of the painful. This is the Path of Purity.

  7. Whenever he reflects ou the rise and fall of aggregates he assuredly experiences joy and happiness. To the discerning, this is as nectar.

  ‒ Dứt tác phẩm Phật giáo đại cương (Pl.2500 ‒ Dl.1956-57) ‒

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.