Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ

Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
  -----

  THÂN QUÁN NIỆM XỨ
  (KĀYĀNUPASSANĀSATIPAṬṬHĀNA)

  Soạn giả

  Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
  (Vaṅsarakkhita Mahāthera)

   

  PHẬT NGÔN

  Appamattā satimanto susīlā hotha bhikkhavo susamāhitasaṅkappā sacittamanurakkhatha

  ‒ Các tỳ khưu này! Các ngươi hãy là người không cẩu thả, sơ xuất, hãy có trí nhớ, có giới trong sạch cả và sự suy nghĩ cho chơn chánh, hãy cố gắng gìn giữ tâm của mình.

  Appamadarato bhikkhu pamāde bhayadassi vā abbhabbo parihānāya nibbānasseva santike

  ‒ Tỳ khưu ưa thích trong sự không bỏ lơ, thấy sợ trong điều bơ thờ, là người không đáng hư hỏng (gọi là) chỉ ở gần Niết-bàn thôi.

  Katamo tasmiṃ samaye samatho hoti yā tasmiṃ samaye cittassa thiti saṇṭhiti avaṭṭhiti avisāhāro avikkhepo avisāhaṭamānasatā samatho samādhindriyaṃ samādhibalaṃ sammāsamadhi ayaṃ tasmiṃ samaye samatho hoti

  ‒ Thế nào gọi là thiền định có trong thời đó? Sự an trú của tâm, sự im lặng của tâm, sự kiên cố của tâm, sự không lay chuyển của tâm, sự không buông thả của tâm, trạng thái tâm không rung động, sự an tâm, thiền căn, thiền lực, sự chú tâm chơn chánh có trong thời nào gọi là thiền định có trong thời đó.

  Katamā tasmiṃ samaye vipassanā hoti yā tasmiṃ samaye paññā pajānanā vicayo pavicayo dhammavicayo sallakkhaṇā upalakkhaṇā paccupalakkhaṇā paṇḍiccaṃ kosallaṃ nepuññaṃ vebhabyā cintā upaparikkhā bhūri medhā pariṇāyikā vipassanā sampajaññaṃ patodo paññā paññindriyaṃ paññābalaṃ, paññāsaṭṭhaṃ paññapāsādo paññāāloko paññāobhāso paññāpajjoto paññāratanaṃ amoho sammādiṭthi ayaṃ tasmiṃ samaye vipassanā hoti

  ‒ Thông tuệ có trong thời đó, là thế nào? Trí tuệ, sự thông hiểu, sự điều tra, sự chọn lựa, sự trạch pháp, sự nhận rõ, sự biết phân biệt, sự nhận rõ ngay, trạng thái bác học, trạng thái sáng trí, trạng thái bác học vi tế, sự sáng suốt, sự khảo sát, sự trầm tư mặc tưởng, sự kiến thức rộng rãi, trí tuệ phá hoại phiền não, trí tuệ hướng đạo, tri giác, mũi nhọn tức là trí tuệ, trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, khoa học tức là trí tuệ, trong sáng tức là trí tuệ, ánh sáng tức là trí tuệ, chói sáng tức là trí tuệ, ngọn đèn tức là trí tuệ, ngọc quý tức là trí tuệ, sự vô hỗn loạn, chánh kiến có trong thời nào, gọi là thông tuệ có trong thời đó.

  Trong kinh có dạy rằng: người thực hành thông tuệ đề mục, để đạt đến Niết-bàn, dầu là không mù, không câm, không điếc, cũng nên làm như người mù, câm, điếc, do có Pāḷī như vầy:

  Nibbānagāminipaṭipadam pūrentena pana bhikkhunā kāyavaṅkādīni pahātabbāni anandheneva andhena viya amūgeneva mūgena viya abadhireneva badhirena viya bhavituṃ vaṭṭati asaṭhena amāyena bhavituṃ vaṭṭati

  ‒ Tỳ khưu, người bổ túc pháp hành để đến Niết-bàn, cần dứt bỏ, nhất là sự lừa phỉnh, hư ngụy, dù là người không mù, không câm, không điếc, cũng nên làm như kẻ mù, câm, điếc, phải là người không khoác lác, xảo trá, lường gạt, mới nên.

  ‒ Dứt tác phẩm Thân quán niệm xứ (PL. 2500 – DL. 1956-57) ‒

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.