Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào?

Phước của người có nhiều tiền của không tự tay bố thí và phước của người làm bố thí giúp nhưng tự tay làm trực tiếp thì có phước khác nhau như thế nào?

  Như vậy, đại-thiện-nghiệp bố-thí của người thí-chủ xuất ra tiền của tạo phước-thiện bố-thí dù có nhiều đến bao nhiêu, mà không tự tay tạo phước-thiện bố-thí đến cho người thọ-thí, thì cũng không thể sánh với đại-thiện- nghiệp hỗ-trợ của người bỏ công sức tạo phước-thiện hỗ-trợ trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí một cách cung-kính.

  Thật ra, người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm xuất tiền của tạo phước-thiện bố-thí trong những dục-giới lộ-trình-tâm diễn tiến qua thời gian quá ít so với người bỏ công sức có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện hỗ-trợ, trực-tiếp tự tay tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí trong những dục-giới lộ-trình-tâm diễn tiến qua thời gian hằng ngày quá nhiều vô số, không sao kể được.

  Tóm lại, người thí-chủ xuất ra tiền của tạo phước- thiện bố-thí mà không tự tay mình tạo phước-thiện bố- thí đến cho người thọ-thí, dù có xuất ra tiền của nhiều đến bao nhiêu cũng không thể sánh với người bỏ công tạo phước-thiện hỗ-trợ giúp đỡ tạo phước-thiện bố-thí.

  Nếu người thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch, tin nghiệp và quả của nghiệp, xuất ra tiền của tạo phước- thiện bố-thí, rồi tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí đến cho người thọ-thí một cách cung-kính thì chắc chắn quả báu của phước-thiện bố-thí ấy thật là vô lượng, đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

  Trích: Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala), Quyển Phước Thiện, Soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.