Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala)

Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala)

  NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO (MŪLABUDDHASĀSANA)

  QUYỂN V

  PHƯỚC-THIỆN (PUÑÑA-KUSALA)

  Soạn giả:
  Tỳ-khưu Hộ-Pháp
  (Dhammarakkhita Bhikkhu)
  (Aggamahāpaṇḍita)

   

  PHƯỚC THIỆN HỒI HƯỚNG (PATTIDĀNAKUSALA)

  Pattidānakusala: Phước-thiện hồi-hướng

  - Định nghĩa Pattidāna:

  “Pattabbā’ti: Patti. Pattiyā dānaṃ: Pattidānaṃ.”

  Trạng-thái mà người đã có phần phước-thiện, gọi là patti; Sự bố-thí hồi-hướng phần phước-thiện ấy, gọi là pattidānakusala: phước-thiện hồi-hướng.

  Phước-thiện hồi-hướng là hồi-hướng phần phước- thiện bố-thí, giữ-giới, hành-thiền,... của mình đến cho ông bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến đã quá vãng, đến cho tất cả chúng-sinh đã quá vãng.

  Đó là định nghĩa theo cách puggalādhiṭṭhāna: định nghĩa theo con người là chính.

  “Pattiṃ dadanti etenā’ti: Pattidānaṃ.”

  Những thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- thiện-tâm bố-thí, giữ-giới, hành-thiền, v.v... rồi hồi-hướng phần phước-thiện của mình đến cho những người đã quá vãng hoặc chia phần phước-thiện của mình đến những người đang hiện hữu với đại-thiện-tâm trong sạch, gọi là pattidānakusala: phước-thiện hồi-hướng.

  Đó là định nghĩa theo cách dhammādhiṭṭhāna: định nghĩa theo pháp là chính.

  Vấn: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhiều người khác, nhiều chúng-sinh khác, thì phần phước-thiện của mình như thế nào?

  Đáp: Khi người thí-chủ đã tạo phước-thiện nào, rồi hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho càng nhiều người, càng nhiều chúng-sinh bao nhiêu, thì phần phước-thiện ấy càng tăng thêm phần xán lạn, vững chắc thêm nhiều, đặc biệt thí-chủ có thêm phước-thiện hồi-hướng nữa.

  Ví dụ: Một người có cây đèn đang cháy sáng, đem ánh sáng cây đèn của mình cho mồi càng nhiều cây đèn bao nhiêu, thì ánh sáng càng tỏa rộng ra bấy nhiêu.

  Pattidānakusala: Phước-thiện hồi-hướng.

  Patti trong danh từ pattidāna này có nghĩa là phần phước-thiện của mình như phần phước-thiện bố-thí, phần phước-thiện giữ-giới, phần phước-thiện hành-thiền của mình, v.v... mà người đã tạo phước-thiện xong rồi, đã tích lũy trong tâm của mình, rồi người ấy nói lên lời hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho những bà con thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phước-thiện ấy đến những người sống đang hiện hữu trong đời, hoặc ban phần phước-thiện ấy đến tất cả chúng-sinh trong muôn loài.

  * Người thí-chủ đã tạo được phước-thiện nào, rồi tạo phước-thiện hồi-hướng phần phước-thiện ấy đến cho người khác, chúng-sinh khác, gọi là pattidāna.

  * Người nhận đó là những bà con thân quyến đã quá vãng, hoặc những bà con thân quyến đang sống hiện hữu trong đời, hoặc tất cả chúng-sinh muôn loài hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người thí-chủ tạo phước- thiện hồi-hướng đến mình, gọi là pattānumodanā.

  Vậy, pattidāna: Phước-thiện hồi-hướng phần phước- thiện của mình có liên quan với pattānumodanā: phước- thiện hoan-hỷ nhận phần phước-thiện của người khác hồi-hướng đến cho mình.

  (Xong phần phước-thiện hồi-hướng)

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.