Phương pháp thường trực sanh mạng

Phương pháp thường trực sanh mạng

  GIẢI VỀ KIẾP
  (KAPPA KATHĀ)

  Nói về Thành kiếp, Hoại kiếp và Lửa cháy kiếp v.v...

  Hòa thượng Giới Nghiêm Thitasīlo

   

  Phương Pháp Thường Trực Sanh Mạng

  Để được thâu nhiếp tâm đừng cho sa ngã vào trong hành vi ô trược, nên quán niệm đến điều tai hại là sự tiêu hoại cõi đời, kể như cái nhà, như cái hang hoặc như cái vực sâu của chúng ta phải sanh, phải nương gá, không thể trốn tránh khỏi điều tai hại ấy được.

  Lẽ thường người ở trong cái nhà cửa khóa gài chắc chắn, rồi dễ duôi không nghĩ ngợi gì đến điều tai hại, chỉ tính việc ngủ cho đã, lơ đễnh bỏ mất chìa khoá, đến khi bị lửa cháy nhà, bỗng nhiên khiếp sợ rung rẫy mất hồn, chạy la kêu và chịu sự khổ nặng nề, cho đến khi bị thiêu đốt cháy tiêu toái trong đống lửa ấy. Có ý nghĩa ví dụ thế nào, tất cả chúng sanh trong thế gian, đang mê-sa đảng trí theo mọi trần cảnh, chẳng hề nghĩ tưởng gì về điều tai hại thường trực của sanh mạng, chỉ tính việc vui chơi thái quá, sái với hành trình của bậc trí thức, cũng như thế ấy.

  Lẽ thường các hàng trí tuệ là những người có trí lự, thường lo thực hành trước khi dứt sanh mạng, hằng lo kiếm phương pháp, đặng lánh xa điều tai hại thường trực của sanh mạng luôn khi, không thả trôi cho sanh mạng luống qua và chạm phải tai hại ấy đâu.

  Phương pháp để lánh khỏi điều tai hại ấy chỉ có một pháp thôi là: THANH HẠNH PHÁP (Sucarita Dhamma).

  Thân thanh hạnh là:

  - Không lấn hiếp và sát sanh hại mạng của mình hoặc chúng sanh khác.

  - Không trộm cắp tài sản của người.

  - Không gian đoạt vợ, chồng, con của kẻ khác.

  Khẩu thanh hạnh là:

  - Nói lời chơn thật, không giả dối.

  - Nói lời hòa nhã, không đâm thọc.

  - Nói lời hiền lành, không chưởi rủa, mắng nhiếc.

  - Nói lời hữu ích và không uống rượu.

  Ý thanh hạnh là:

  - Không tham lam san đoạt của người đem về phần mình.

  - Không cưu thù hủy hại kẻ khác.

  - Không cứng rắn chống lại với chân lý, là biết tin cái nghiệp và quả của nghiệp v.v...

  Nếu kẻ nào có pháp Sucarita nầy rồi, thì người ấy sẽ thành bậc trí thức, có tri kiến tốt, không để cho sanh mạng vấp phải điều tai hại vậy.

  Nói về điều tai hại vắn tắt có hai cách:

  - Tai hại không cố định thời.

  - Tai hại phải cố định thời.

  Tai hại không cố định thời là nói đến sự tai hại của chúng sanh trong hiện tại nầy. Trong mỗi quốc độ, xóm, làng chung sống cùng nhau, song chúng sanh có kẻ bị tai hại, có kẻ an vui tiến hóa, có khi ngày, tháng, năm nay kẻ kia bị tai hại, trái lại ngày, tháng, năm kia chúng sanh nầy có sự tai hại, v.v... không quyết định thì giờ, không quyết định chúng sanh, như thế gọi là tai hại không cố định thời.

  Tai hại cố định thời la nói về tai hại thường trực tuổi thọ quả đất, lâu lắm mới có một lần; sự tai hại nầy vô cùng to lớn, nên cỗ nhân hằng nói rằng: "Phát khởi điều tiêu hoại, lửa cháy nước, cháy đất, cháy hoại kiếp (kappa)". Trong khi lửa cháy kappa ấy, tất cả chúng sanh ở trên quả địa cầu nầy bao nhiêu và ở trên sáu tầng trời Dục-Giới, luôn đến sắc giới gần Tịnh-Cư thiên (Suddhāvāsa), đều phải chịu điều tai hại ấy cả.

  Đặc biệt chúng sanh nào dễ duôi không lưu tâm với pháp Sucarita, trong lúc ấy, theo lẽ thường thiện ác nghiệp và Sankhara phải chia chẻ phân biệt chúng sanh ra, nghĩa là chúng sanh nào tham lam, hành động ác nghiệp, chúng sanh đó bị họp thọ sanh trong thời kỳ ấy.

  Chúng sanh nào hành động thiện pháp đứng đắn tốt đẹp, chúng sanh ấy được đi sanh trong chỗ thái bình an lạc, nhất là được sanh trong cõi Tịnh-Cư Phạm-Thiên v.v... chẳng bị lẫn lộn sanh chung với các chúng sanh đã tạo ác nghiệp đó đâu.

  Như thế gọi là điều tai hại cố định thời.

  Sự tai hại này càng tiến gần lại rồi, bởi vì mảnh đất mà ta và mọi người nương gá hằng ngày đây, có tên theo tuổi thọ là tiến hóa kiếp (bhadda kappa), được 5 vị Phật tổ ra đời trong một thời khoảng của tuổi thọ trái đất này, nay đã Niết-Bàn mất 4 vị rồi là:

  - Đức Phật Câu-Lu-Tôn (Kakusandho)

  - Đức Phật Câu-Na-Hàm-Mâu-Ni (Konāgamano)

  - Đức Phật Ka-Diếp (Kaksapo)

  - Đức Phật Cồ-Đàm (Gotamo)

  Chỉ còn có 1 vị Phật tổ nữa là đức Di-Lặc (Ariya-metreyya) thôi, khi ấy thì đến thời kỳ lửa sẽ cháy kappa và chúng sanh sẽ bị tai hại.

  Tiếng gọi là kappa và vấn đề lửa cháy kappa ấy sẽ giải như sau đây:

  -ooOoo-

   

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.