Pāṭidesamāya (Sám Hối Riêng Rẽ)

Pāṭidesamāya (Sám Hối Riêng Rẽ)

Nội dung

Bài đăng số Trang số
4 Điều học chương Ưng Phát Lộ - Pāṭidesanīya 1
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.