Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220]

Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  XVI. Piyavagga: Phẩm Hỷ Ái [209-220]

  209. "Tự chuyên, không đáng chuyên
  Không chuyên, việc đáng chuyên.
  Bỏ đích, theo hỷ ái,
  Ganh tị bậc tự chuyên."

  210. "Chớ gần gũi người yêu,
  Trọn đời xa kẻ ghét.
  Yêu không gặp là khổ,
  Oán phải gặp cũng đau."

  211. "Do vậy chớ yêu ai,
  Ái biệt ly là ác;
  Những ai không yêu ghét,
  Không thể có buộc ràng."

  212. "Do ái sinh sầu ưu,
  Do ái sinh sợ hãi,
  Ai thoát khỏi tham ái,
  Không sầu, đâu sợ hãi?"

  213. "Ái luyến sinh sầu ưu,
  Ái luyến sinh sợ hải.
  Ai giải thoát ái luyến
  Không sầu, đâu sợ hải?"

  214. "Hỷ ái sinh sầu ưu,
  Hỷ ái sinh sợ hãi.
  Ai giải thoát hỷ ái,
  Không sầu, đâu sợ hãi?

  215. "Dục ái sinh sầu ưu,
  Dục ái sinh sợ hãi,
  Ai thoát khỏi dục ái,
  Không sầu, đâu sợ hãi?"

  216. "Tham ái sinh sầu ưu,
  Tham ái sinh sợ hãi.
  Ai thoát khỏi tham ái,
  Không sầu, đâu sợ hãi."

  217. "Ðủ giới đức, chánh kiến;
  Trú pháp, chứng chân lý,
  Tự làm công việc mình,
  Ðược quần chúng ái kính."

  218. "Ước vọng pháp ly ngôn[1]
  Ý cảm xúc thượng quả[2]
  Tâm thoát ly ác dục,
  Xứng gọi bậc Thượng Lưu."

  219. "Khách lâu ngày ly hương,
  An toàn từ xa về,
  Bà con cùng thân hữu,
  Hân hoan đón chào mừng."

  220. "Cũng vậy các phước nghiệp,
  Ðón chào người làm lành,
  Ðời này đến đời kia.
  Như thân nhân, đón chào."

  [1] Niết Bàn
  [2]Ba Thánh quả

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.