Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59]

Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  IV. Pupphavagga: Phẩm Hoa [44-59]

  44. "Ai chinh phục đất này
  Dạ ma, Thiên giới này?
  Ai khéo giảng Pháp cú,
  Như người[1] khéo hái hoa?"

  45. "Hữu học chinh phục đất,
  Dạ ma, Thiên giới này.
  Hữu học giảng Pháp cú,
  Như người khéo hái hoa."

  46. "Biết thân như bọt nước,
  Ngộ thân là như huyễn,
  Bẻ tên hoa của ma,
  Vượt tầm mắt thần chết."

  47. "Người nhặt các loại hoa,
  Ý đắm say, tham nhiễm,
  Bị thần chết mang đi,
  Như lụt trôi làng ngủ."

  48.Người nhặt các loại hoa,
  Ý đắm say tham nhiễm,
  Các dục chưa thỏa mãn,
  Ðã bị chết chinh phục."

  49. "Như ong đến với hoa,
  Không hại sắc và hương,
  Che chở hoa, lấy nhụy.
  Bậc Thánh đi vào làng ".

  50. "Không nên nhìn lỗi người,
  Người làm hay không làm.
  Nên nhìn tự chính mình.
  Có làm hay không làm."

  51. "Như bông hoa tươi đẹp,
  Có sắc nhưng không hương.
  Cũng vậy, lời khéo nói,
  Không làm, không kết quả."

  52. "Như bông hoa tươi đẹp,
  Có sắc lại thêm hương;
  Cũng vậy, lời khéo nói,
  Có làm, có kết quả."

  53. "Như từ một đống hoa,
  Nhiều tràng hoa được làm.
  Cũng vậy, thân sanh tử,
  Phải làm nhiều việc lành."

  54. "Hương các loại hoa thơm.[2]
  Không ngược bay chiều gió
  Nhưng hương người đức hạnh
  Ngược gió khắp tung bay
  Chỉ có bậc chân nhân
  Tỏa khắp mọi phương trời."

  55. "Hoa chiên đàn, già la,
  Hoa sen, hoa vũ quý,
  Giữa những hương hoa ấy,
  Giới hương là vô thượng."

  56. "Ít giá trị hương này,
  Hương già la, chiên đàn;
  Chỉ hương người đức hạnh,
  Tối thượng tỏa Thiên giới."

  57. "Nhưng ai có giới hạnh,
  An trú không phóng dật,
  Chánh trí, chơn giải thoát,
  Ác ma không thấy đường."

  58. "Như giữa đống rác nhớp,
  Quăng bỏ trên đường lớn,
  Chỗ ấy hoa sen nở,
  Thơm sạch, đẹp ý người."

  59. "Cũng vậy giữa quần sanh,
  Uế nhiễm, mù, phàm tục,
  Ðệ tử bậc Chánh Giác,
  Sáng ngời với Tuệ Trí."

  [1] Thợ làm vòng hoa
  [2] Các loại hoa thơm: hương già la, chiên đàn, v.v.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.