Quy Y Tam Bảo

Quy Y Tam Bảo

Tìm hiểu về Quy Y ba đối tượng cao cả: quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo và quy y Tăng bảo.

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 1
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 2
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 3
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 4
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 5
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 6
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 7
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 8
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 9
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 10
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 11
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 12
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 13
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 14
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 15
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 16
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 17
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 18
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 19
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 20
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 21
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 22
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 23
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 24
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 25
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 26
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 27
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 28
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 29
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 30
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 31
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 32
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 33
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 34
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 35
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 36
Nơi nương nhờ 37
Nguyên nhân quy y Tam bảo 38
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 39
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 40
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 41
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 42
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 43
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 44
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 45
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 46
Quả báu của phép quy y Tam bảo 47
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 48
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 49
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 50
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 51
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 52
Người thiện trí quy y Tam bảo 53
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 54
Tám dòng phước thiện 55
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 56
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 57
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.