Rūpakaṇḍaṃ: Thiên Sắc Pháp

Rūpakaṇḍaṃ: Thiên Sắc Pháp

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Mātika: Mẫu đề 1
Rūpavibhatti: Phân chia Sắc 2
No-Upādārūpa: Sắc phi y Sinh 3
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.