Rūpāvacarakusala: Thiện Sắc Giới

Rūpāvacarakusala: Thiện Sắc Giới

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA

  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  DHAMMASAṄGANI
  BỘ PHÁP TỤ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  Thiện Sắc Giới (rūpāvacarakusala)

  Thiền Hoàn Tịnh (kasiṇajhānaṃ) (1)

  Thiền Bốn Bậc (2)

  [139] - Thế nào là các pháp thiện(3).

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục, ly các bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [140] - Thế nào là các pháp thiện? (4).

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ, chứng và trú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tâm, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ...(trùng)...

  [141] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có ba chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [142] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, hỷ, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy...(trùng)... đây là các pháp thiện.

  [143] - Thế nào là các pháp thiện? (1).

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ trú xả, ức niệm tiûnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà Chư Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú tam thiền đề mục đất; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có lạc, có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện.

  [144] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có hai chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [145] - Thế nào là các hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy...(trùng)... đây là các pháp thiện.

  [146] - Thế nào là các pháp thiện (2).

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú tứ thiền đề mục đất, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tầm, có xả có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện.

  [147] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có hai chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [148] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Thiền Bốn Bậc

  Thiền Năm Bậc (1)

  [149] - Thế nào là các pháp thiện? (2)

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [150] - Thế nào là các pháp thiện(3).

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chứng và trú nhị thiền đề mục đất, một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm có tứ; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ...(trùng)...

  [151] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có bốn chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [152] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, tứ, hỷ, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [153] - Thế nào là các pháp thiện? [1]

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ ...(trùng)... chứng và trú tam thiền đề mục đất, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có hỷ, có lạc, có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ...(trùng)...

  [154] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có ba chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [155] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, hỷ, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng) ... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy...(trùng)... Ðây là pháp thiện.

  [156] - Thế nào là các pháp thiện? [2]

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ ...(trùng) ... chứng và trú tứ thiền về mục đất; trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có lạc, có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có hỷ quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ...(trùng)...

  [157] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có hai chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [158] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, mạng quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy...(trùng)... Ðây là pháp thiện.

  [159] - Thế nào là các pháp thiện? (1)

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc ...(trùng)... chứng và trú ngũ thiền đề mục đất, trong khi ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có tâm, có xả có nhất hành tâm, có tín quyền, có tấn quyền, có niệm quyền, có định quyền, có tuệ quyền, có ý quyền, có xả quyền, có mạng quyền, có chánh kiến, có chánh tinh tấn ...(trùng)... có chiếu cố, có bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ...(trùng)...

  [160] Lại nữa, trong khi ấy có bốn uẩn, có hai xứ, có hai giới, có ba thực, có tám quyền, có hai chi thiền, có bốn chi đạo, có bảy lực, có ba nhân, có một xúc ... (trùng) ... có một pháp xứ, có một pháp giới; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh. Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  [161] - Thế nào là hành uẩn trong khi ấy?

  Tức xúc, tư, nhất hành tâm, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, chánh kiến, chánh tinh tấn, ...(trùng)... chiếu cố, bất phóng dật; hoặc là trong khi ấy có những pháp phi sắc nào khác liên quan tương sinh, ngoại trừ thọ uẩn, ngoại trừ tưởng uẩn, ngoại trừ thức uẩn. Ðây là hành uẩn trong khi ấy...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Thiền Năm Bậc

  Bốn Tiến Trình (catasso Paṭipadā) (2)

  [162] - Thế nào là pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [163] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [164] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc trì; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [165] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [166] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ ...(trùng)... chứng và trú nhị thiền ...(trùng)... tam thiền ...(trùng)... tứ thiền ...(trùng)... sơ thiền ...(trùng)... ngũ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc cấp trùng ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc trì, ... (trùng) ... đề mục đất, hành dị đắc cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Bốn Tiến Trình

  Bốn Cảnh (cattāri Ārammaṇāni) (1)

  [167] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [168] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [169] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [170] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [171] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ ...(trùng)... chứng và trú nhị thiền ...(trùng)... tam thiền ...(trùng)... tứ thiền ...(trùng)... sơ thiền ...(trùng)... ngũ thiền đề mục đất, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ... (trùng) ... đề mục đất, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Bốn Cảnh

  Tám Ðề Mục Hoàn Tịnh (1)
  Mười Sáu Cách (aṭṭhakasiṇam Soḷasakkhattukaṃ) (2)

  [172] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [173] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [174] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [175] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  [176] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm, tứ ...(trùng)... chứng và trú nhị thiền ...(trùng)... tam thiền ...(trùng)... tứ thiền ...(trùng)... sơ thiền ...(trùng)... ngũ thiền đề mục đất, hành nan đắc trì năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc trì năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc trì năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất hành nan đắt trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc cấp năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc cấp năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắc cấp năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, hành nan đắt cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất,hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất,ø hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất,ø hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ...(trùng)... đề mục đất, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Thiện Mười Sáu Cách - Ðề Mục Ðất

  [177] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền đề mục nước ...(trùng)... đề mục lửa ...(trùng)... đề mục gió ...(trùng)... đề mục xanh ...(trùng)... đề mục vàng ...(trùng)... đề mục đỏ ...(trùng)... đề mục trắng ...(trùng)... ; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Tám Ðề Mục Hoàn Tịnh - Chia Mười Sáu Cách

  Ðề Mục Thắng Xứ (abhibhāyatanakasina)

  [178] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, trong khi ấy có xúc ...(trùng) ... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm tứ...(trùng)... chứng và trú nhị thiền, tam thiền ...(trùng)... tứ thiền ...(trùng)... sơ thiền ...(trùng)... ngũ thiền; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Bốn Tiến Trình (paṭipadā)

  [179] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng : "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắt trì; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắt cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm tứ...(trùng)... chứng và trú nhị thiền, tam thiền ...(trùng)... tứ thiền ...(trùng)... sơ thiền ...(trùng)... ngũ thiền, hành nan đắc trì ...(trùng)... hành nan đắc cấp ...(trùng)... hành dị đắt trì ...(trùng)... hành dị đắt cấp; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Bốn Tiến Trình

  Hai Cảnh (dve-ārammaṇāni) (1)

  [180] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng : "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng : "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... , tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ... (trùng) ... năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ... (trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Hai Cảnh

  Chia Thiền Tám Cách (aṭṭhakkhattukajjhāna) (2)

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì , năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ...(trùng)... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ...(trùng)... có bất phóng dật ...(trùng)... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện .

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, không tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm, tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu ... (trùng) ... hành nan đắc trì, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ... (trùng) ... hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu ... (trùng) ... hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ... (trùng) ... hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu ... (trùng) ... hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ... (trùng) ... hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu ... (trùng) ... hành dị đắc cấp năng lực vô lượng cảnh hy thiểu ... (trùng) ... trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Thiền Chia Tám Cách

  [182] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, tốt xấu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc hy thiểu, tốt xấu, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền, trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Ðây là thiền tám cách khác.

  [183] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng, ta biết, ta thấy", vắng lặng tầm tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền, trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Bốn Tiến Hành (catassopaṭipadā)

  [184] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc trì; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc cấp; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy",vắng lặng tầm tứ ... (trùng) ... chứng và trú nhị thiền, tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Bốn Tiến Trình.

  Hai Cảnh (dve-ārammaṇāni).

  [185] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy", ly các dục ... (trùng) ... chứng và trú sơ thiền, năng lực vô lượng, cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy" vắng lặng tầm tứ (trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ... (trùng) ... năng lực vô lượng, cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Hai Cảnh

  Thiền Tám Cách Khác (aṭṭhakkhattukajjhāna)

  [186] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," vắng lặng tầm tứ ...(trùng) ... chứng và trú nhị ... (trùng) ... tam thiền, ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền, hành nan đắc trì, năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành nan đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành nan đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành nan đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành dị đắc trì, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành dị đắc trì, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành dị đắc cấp, năng lực hy thiểu cảnh vô lượng ... (trùng) ... hành dị đắc cấp, năng lực vô lượng cảnh vô lượng ... (trùng) ... ; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Dứt Thiền Tám Cách Khác.

  Thiền Tám Cách Khác Nữa (aṭṭhakkhattukajjhāna).

  [187] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, tốt, xấu, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vô lượng, tốt, xấu, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," vắng lặng tầm tứ ...(trùng) ... chứng và trú nhị ... (trùng) ... tam thiền, ... (trùng) ... tứ thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... ngũ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Ðây là thiền tám cách khác.

  Chia Mười Sáu Cách (soḷasakkhattuka).

  [188] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc xanh, màu xanh, xanh trong, xanh lấp lánh, nghỉ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc vàng, màu vàng, vàng trong, vàng lấp lánh ... (trùng) ... sắc đỏ tươi, màu đỏ, đỏ trong, đỏ lấp lánh ... (trùng) ... sắc trắng, màu trắng, trắng trong, trắng lấp lánh, nghĩ rằng: "sau khi nhiếp chúng ta biết, ta thấy," ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Ðây là các thắng xứ chia mười sáu cách.

  Dứt Ðề Mục Thắng Xứ.

  Ba Giải Thoát (Tīni Vimokkhāni) (1)

  [189] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, có sắc, thấy các sắc, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chẳng tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, nghĩ rằng: "tốt", ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Ðây là ba giải thoát chia làm mười sáu cách.

  Dứt Ba Giải Thoát.

  Bốn Thiền Phạm Trú (Cattāri Brahmavihārajjhānāni) (2)

  [190] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền, câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ ...(trùng) ... chứng và trú nhị thiền câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ chứng và trú tam thiền câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục chứng và trú sơ thiền câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, chứng và trú nhị thiền câu hành từ tâm một trạng thái hỷ lạc sanh từ định, không tầm có tứ; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ ...(trùng) ... chứng và trú tam thiền câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly hỷ ... (trùng) ... chứng và trú tứ thiền câu hành từ tâm; trong khi ấy có xúc ... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp bất thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền câu hành bi tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... tứ thiền câu hành bi tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền câu hành hỷ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, vắng lặng tầm tứ ...(trùng) ... chứng và trú nhị thiền ... (trùng) ... tam thiền ... (trùng) ... sơ thiền ... (trùng) ... tứ thiền câu hành hỷ tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, đoạn trừ lạc ...(trùng) ... chứng và trú tứ thiền câu hành xả tâm; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Ðây Là Bốn Thiền Phạm Trú Chia Thành Mười Sáu Cách.

  Thiền Bất Tịnh Tưởng (Asubhajjhāna) (1)

  [191] - Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới, ly các dục ...(trùng) ... chứng và trú sơ thiền câu hành tưởng tử thi sình; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện.

  Thế nào là các pháp thiện?

  Khi nào vị tu tiến theo con đường để đạt đến sắc giới,ly các dục, chứng và trú sơ thiền câu hành tưởng tử thi tái sanh ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi có nước vàng ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi bị cắt đoạn ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi bị thú ăn ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi rã rời ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi bị bầm nát ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi máu đọng ... (trùng) ... câu hành tưởng tử thi dòi tửa ... (trùng) ... câu hành tưởng hài cốt; trong khi ấy có xúc... (trùng) ... có bất phóng dật ... (trùng) ... Ðây là các pháp thiện ... (trùng) ...

  Dứt Thiền Bất Tịnh Tưởng Chia Thành Mười Sáu Cách

  Dứt Thiện Sắc Giới

  -ooOoo-

   

  (1) Kasiṇajhāna, thiền tu theo đề mục hoàn tịnh, tức là thiền sắc giới. Có 10 đề mục hoàn tịnh (kasiṇa) là: đất, nước, lửa, gió, xanh, và, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng.

  (2) Thiền sắc giới, nói theo sự tu chứng hay nói theo hệ King Tạng thì có bốn bậc là: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền.

  (3) Pháp thiện ở đây chỉ cho tâm thiện sơ thiền (paṭhamajjhānakusalacitta), cùng sở hữu hợp trong tâm ấy.

  (4) Pháp thiện này chỉ cho tâm thiện nhị thiền (dutiyajjhāṇakusalacitta) cùng với các sở hữu hợp trong tâm ấy.

  ---

  (1) Pháp thiện nầy chỉ tâm thiện tam thiền (tatiyajjhāṇakusalacitta) cùng các sở hữu hợp trong tâm ấy.

  (2) Pháp thiện nầy chỉ cho tâm thiện tứ thiền (catutthajjhāṇakusala) cùng sở hữu hợp trong tâm ấy.

  ---

  (1) Thiền sắc giới kể theo chi pháp, hay theo hệ vi diệu pháp thì có năm bậc là: Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nhị thiền theo bốn bậc thì vắng lặng tầm tứ, theo năm bậc thì chỉ diệt tầm, tam thiền mới diệt tứ. Như vậy, nhị thiền và tam thiền năm bậc tương đương với nhị thiền bốn bậc.

  (2) Pháp thiện này chỉ có sơ thiền (Paṭhamajjhāna).

  (3) Pháp thiện này chỉ cho nhị thiền (dutiyajjhāna).

  ---

  [1] Pháp thiện này chỉ cho tam thiền (tatiyajjhāna).

  [2] Pháp thiện này chỉ cho tứ thiền (Catutthajjhāna).

  ---

  (1) Pháp thiện này chỉ cho ngũ thiền (pañcamajjhāna).

  (2) Catasso paṭipadā, bốn cách tu chứng laø: dukkhāpaṭipadaṃ dandhāhbiññam hành nan đắc trì (hành khó đắc chậm); dukkhāpaṭipadaṃ dandhāhbiññam hành nan đắc cấp (hành khó đắc nhanh); dukkhāpaṭipadaṃ dandhāhbiññam hành dị đắc trì (hành dễ đắc chậm); dukkhāpaṭipadaṃ dandhāhbiññam hành dị đắc cấp (hành dễ đắc nhanh). Tu chứng năm bậc thiền theo bốn cách.

  ---

  (1) Cattāri ārammaṇāni, tức là: parittaṃ parittārammaṇaṃ năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; parittaṃ parittārammaṇaṃ năng lực hy thiểu cảnh vô lượng; parittaṃ parittārammaṇaṃ năng lực vô lượng cảnh hy thiểu; parittaṃ parittārammaṇaṃ năng lực vô lượng cảnh vô lượng. Tu chứng năm bậc thiền, mỗi bậc thiền có bốn cảnh.

  ---

  (1) Tám đề mục hoàn tịnh(kasiṇa) là: đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa, đề mục gió, đề mục màu xanh, đề mục màu vàng, đề mục màu đỏ, đề mục màu trắng, ở đây lại không lấy hai đề mục hư không và ánh sáng (?)

  (2) Bốn hành trình (paṭipadā), mỗi hành trình có bốn cảnh (ārammaṇa) thành ra mười sáu cách).

  ---

  (1) Ðối với thiền đề mục hoàn tịnh (kasiṇa) thì được bốn cảnh (ārammaṇa), còn với thiền đề mục thắng xưù (abhibhāyatana) thì chỉ có hai cảnh là: (parittaṃ parittāram - maṇaṃ) năng lực hy thiểu cảnh hy thiểu; (appamānaṃ parittārammaṇaṃ) năng lực vô lượng cảnh hy thiểu.

  (2) Thiền đề mục thắng xứ (abhibhāyatana) có hai cảnh, nhân với bốn tiến trình (paṭipadā), do đó trở thành tám cách.

  ---

  (1) Tīni vimokkhāni ba giải thoát là: annmittavimokkha (vô tướng giải thoát) suññatavimokkha (không tánh giải thoát), appanihitavimokkha (phi nội giải thoát).

  (2) Brahamavihāra phạm trú, tức thiền tu bốn đề mục vô lượng tâm (appamañña) là: Tưø (mettā), bi (karuṇā), hỷ (muditā) và xả (upekkhā).

  ---

  (1) Thiền bất tịnh tưởng (asubhajjhāna) là thiền tu với các đề mục tưởng tử thi. Có đề mục tử thi tưởng là: tử thi sình (uddhumātaka), tử thi tái sanh (vinīlaka), tử thi có nước vàng (vipubbaka), tử thi bị cắt đoạn (vicchiddaka), tử thi bị thú ăn (vikkhāyita), tử thi rã rời (vikkhittaka), tử thi bị bầm nát (hatavikkhittaka), tử thi máu đọng (lohitaka), tử thi dòi tửa (puḷụvaka) và tử thi hài cốt (aṭṭhika).

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.