Sabbasangāhikavāra: Phần Hàm Tận Yếu Hiệp

Sabbasangāhikavāra: Phần Hàm Tận Yếu Hiệp

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  VIBHAṄGA
  BỘ PHÂN TÍCH

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  PHẦN HÀM TẬN YẾU HIỆP (SABBASANGĀHIKAVĀRA)

  [1073] CÓ BAO NHIÊU UẨN? CÓ BAO NHIÊU XỨ? CÓ BAO NHIÊU GIỚI? CÓ BAO NHIÊU ÐẾ? CÓ BAO NHIÊU QUYỀN? CÓ BAO NHIÊU NHÂN? CÓ BAO NHIÊU THỰC? CÓ BAO NHIÊU XÚC? CÓ BAO NHIÊU THỌ? CÓ BAO NHIÊU TƯỞNG? CÓ BAO NHIÊU TƯ? CÓ BAO NHIÊU TÂM?

  [1074] Có Năm Uẩn. Có Mười Hai Xứ. Có Mười Tám Giới. Có Bốn Đế. Có Hai Mươi Hai Quyền. Có Chín Nhân. Có Bốn Thực. Có Bảy Xúc. Có bảy thọ. Có bảy tưởng. Có bảy tư. Có bảy tâm.

  [1075] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ NĂM UẨN (KHANDHA)?

  Tức là sắc uẩn, thọ uần, tưởng uần, hành uẩn, thức uẩn. Ðây gọi là năm uẩn.

  [1076] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ MƯỜI HAI XỨ (ĀYATANA)?

  Tức là nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thinh xứ, tỷ xứ, khí xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. Ðây gọi là mười hai xứ.

  [1077] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ MƯỜI TÁM GIỚI (DHĀTU)?

  Tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Ðây gọi là mười tám giới.

  [1078] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BỐN ÐẾ (SACCA)?

  Tức là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Ðây gọi là bốn đế.

  [1079] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ HAI MƯƠI HAI CHI QUYỀN (INDRIYA)?

  Tức là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, ý quyền, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền, tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dỉ tri quyền, tri cụ tri quyền. Ðây gọi là hai mươi hai quyền.

  [1080] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ CHÍN NHÂN (HETU)?

  Có ba nhân thiện, có ba nhân bất thiện, có ba nhân vô ký.

  Trong Ấy, Ba Nhân Thiện Là Thế Nào?

  Tức là vô tham thiện nhân, vô sân thiện nhân, vô si thiện nhân. Ðây là ba nhân thiện.

  Trong Ấy, Ba Nhân Bất Thiện Là Thế Nào?

  Tức là tham bất thiện nhân, sân bất thiện nhân, si bất thiện nhân. Ðây là ba bất thiện nhân.

  Trong Ấy, Ba Nhân Vô Ký Là Thế Nào?

  Tức là vô tham, vô sân, vô si thuộc dị thục quả của các thiện pháp hoặc trong pháp vô ký tố. Ðây là ba nhân vô ký. Những nhân nầy gọi là chín nhân.

  [1081] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BỐN THỰC (ĀHĀRA)?

  Tức là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Ðây gọi là bốn thực.

  [1082] Ở ÐÂY, THẾ NÀO GỌI LÀ BẢY XÚC (PHASSA)?

  Tức là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý giới xúc, ý thức giới xúc. Ðây gọi là bảy xúc.

  [1083] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BẢY THỌ (VEDANĀ)?

  Tức là thọ sanh từ nhãn xúc, thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ xúc, thọ sanh từ thiệt xúc, thọ sanh từ thân xúc, thọ sanh từ ý giới xúc, thọ sanh từ ý thức giới xúc. Ðây gọi là bảy thọ.

   [1084] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BẢY TƯỞNG (SAÑÑĀ)?

  Tức là tưởng sanh từ nhãn xúc, tưởng sanh từ nhĩ xúc, tưởng sanh từ tỷ xúc, tưởng sanh từ thiệt xúc, tưởng sanh từ thân xúc, tưởng sanh từ ý giới xúc, tưởng sanh từ ý thức giới xúc. Ðây gọi là bảy tưởng.

  [1085] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BẢY TƯ (CETANĀ)?

  Tức là tư sanh từ nhãn xúc, tư sanh từ nhĩ xúc, tư sanh từ tỷ xúc, tư sanh từ thiệt xúc, tư sanh từ thân xúc, tư sanh từ ý giới xúc, tư sanh từ ý thức giới xúc. Ðây gọi là bảy tư.

  [1086] Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ BẢY TÂM (CITTA)?

  Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý giới và ý thức giới. Ðây gọi là bảy tâm.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.