Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115]

Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115]

  Kinh Pháp Cú

  Dhammapada Sutta

  Tỳ Khưu Minh Châu Dịch Việt

   

  VIII. Sahassavagga: Phẩm Ngàn [100-115]

  100. "Dầu nói ngàn ngàn lời,
  Nhưng không gì lợi ích,
  Tốt hơn một câu nghĩa,
  Nghe xong, được tịnh lạc."

  101. "Dầu nói ngàn câu kệ
  Nhưng không gì lợi ích,
  Tốt hơn nói một câu,
  Nghe xong, được tịnh lạc."

  102 "Dầu nói trăm câu kệ
  Nhưng không gì lợi ích,
  Tốt hơn một câu pháp,
  Nghe xong, được tịnh lạc."

  103. "Dầu tại bãi chiến trường
  Thắng ngàn ngàn quân địch,
  Tự thắng mình tốt hơn,
  Thật chiến thắng tối thượng."

  104. "Tự thắng, tốt đẹp hơn,
  Hơn chiến thắng người khác.
  Người khéo điều phục mình,
  Thường sống tự chế ngự."

  105. "Dầu Thiên Thần, Thát Bà,
  Dầu Ma vương, Phạm Thiên
  Không ai chiến thắng nổi,
  Người tự thắng như vậy."

  106. "Tháng tháng bỏ ngàn vàng,
  Tế tự cả trăm năm,
  Chẳng bằng trong giây lát,
  Cúng dường bậc tự tu.
  Cùng dường vậy tốt hơn,
  Hơn trăm năm tế tự."

  107. "Dầu trải một trăm năm,
  Thờ lửa tại rừng sâu,
  Chẳng bằng trong giây lát,
  Cúng dường bậc tự tu.
  Cúng dường vậy tốt hơn,
  Hơn trăm năm tế tự."

  108. "Suốt năm cúng tế vật,
  Ðể cầu phước ở đời.
  Không bằng một phần tư
  Kính lễ bậc chánh trực."

  109. "Thường tôn trọng, kính lễ
  Bậc kỳ lão trưởng thượng,
  Bốn pháp được tăng trưởng:
  Thọ, sắc, lạc, sức mạnh."

  110.Dầu sống một trăm năm
  Ác giới, không thiền định,
  Tốt hơn sống một ngày,
  Trì giới, tu thiền định."

  111. "Ai sống một trăm năm,
  Ác tuệ, không thiền định.
  Tốt hơn sống một ngày,
  Có tuệ, tu thiền định."

  112 "Ai sống một trăm năm,
  Lười nhác không tinh tấn,
  Tốt hơn sống một ngày
  Tinh tấn tận sức mình."

  113. "Ai sống một trăm năm,
  Không thấy pháp sinh diệt,
  Tốt hơn sống một ngày,
  Thấy được pháp sinh diệt."

  114. "Ai sống một trăm năm,
  Không thấy câu bất tử,
  Tốt hơn sống một ngày,
  Thấy được câu bất tử."

  115. "Ai sống một trăm năm,
  Không thấy pháp tối thượng,
  Tốt hơn sống một ngày,
  Thấy được pháp tối thượng."

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.