Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưng

Sampayuttena saṅgahitāsaṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp theo tương ưng

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP, BẤT YẾU HIỆP THEO TƯƠNG ƯNG (SAMPAYUTTENA SAṄGAHITĀSAṄGAHITAPADANIDDESO)

  [413] - Những pháp nào tương ưng với thọ uẩn ...
  Những pháp nào tương ưng với tưởng uẩn ...
  Những pháp nào tương ưng với hành uẩn, thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, tám giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười giới.

  [414] - Những pháp nào tương ưng với thức uẩn ...
  Những pháp nào tương ưng với ý xứ ...
  Những pháp nào tương ưng với nhãn thức giới ... trùng ...
  Những pháp nào tương ưng với ý giới ...
  Những pháp nào tương ưng với ý thức giới, thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [415] - Những pháp nào tương ưng với tập đế ...
  Những pháp nào tương ưng với đạo đế thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [416] - Những pháp nào tương ưng với ý quyền thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [417] - Những pháp nào tương ưng với lạc quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với khổ quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với hỷ quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với ưu quyền thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [418] - Những pháp nào tương ưng với xả quyền thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, bảy giới.
  Bất yếu hiệp bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười một giới.

  [419] - Những pháp nào tương ưng với tín quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với tấn quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với niệm quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với định quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với tuệ quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với tri vị tri quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với tri dĩ tri quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với tri cụ tri quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với vô minh ...
  Những pháp nào tương ưng với hành do duyên vô minh thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [420] - Những pháp nào tương ưng với thức do duyên hành thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [421] - Những pháp nào tương ưng với xúc do duyên lục nhập thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.
  [422] - Những pháp nào tương ưng với thọ do duyên xúc thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, tám giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười giới.

  [423] - Những pháp nào tương ưng với ái do duyên thọ ...
  Những pháp nào tương ưng với thủ do duyên ái ...
  Những pháp nào tương ưng với nghiệp hữu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [424] - Những pháp nào tương ưng với sầu ...
  Những pháp nào tương ưng với khổ ...
  Những pháp nào tương ưng với ưu thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [425] - Những pháp nào tương ưng với ai oán ...
  Những pháp nào tương ưng với niệm xứ ...
  Những pháp nào tương ưng với chánh cần thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [426] - Những pháp nào tương ưng với như ý túc thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [427] - Những pháp nào tương ưng với thiền thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [428] - Những pháp nào tương ưng với vô lượng tâm ...
  Những pháp nào tương ưng với ngũ quyền ...
  Những pháp nào tương ưng với ngũ lực ...
  Những pháp nào tương ưng với thất giác chi ...
  Những pháp nào tương ưng với thánh đạo tám chi thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [429] - Những pháp nào tương ưng với xúc ...
  Những pháp nào tương ưng với tư ...
  Những pháp nào tương ưng với tác ý thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

  [430] - Những pháp nào tương ưng với thọ ...
  Những pháp nào tương ưng với tưởng thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, hai xứ, tám giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

  [431] - Những pháp nào tương ưng với tâm thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [432] - Những pháp nào tương ưng với thắng giải thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, ba giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới.

  [433] - Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khổ thọ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành hỷ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành lạc ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [434] - Những pháp nào tương ưng với pháp nhân ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp nhân hữu nhân ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp nhân tương ưng nhân thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [435] - Những pháp nào tương ưng với pháp hữu nhân phi nhân ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phi nhân hữu nhân thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [436] - Những pháp nào tương ưng với pháp lậu ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp lậu cảnh lậu ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp lậu tương ưng lậu thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [437] - Những pháp nào tương ưng với pháp lậu tương ưng lậu phi lậu thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [438] - Những pháp nào tương ưng với pháp triền ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phược ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp bộc ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phối ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp cái ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp khinh thị ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp khinh thị cảnh khinh thị thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [439] - Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khinh thị thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [440] - Những pháp nào tương ưng với pháp tâm thì những pháp ấy yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  [441] - Những pháp nào tương ưng với pháp sở hữu tâm ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng tâm ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.

  [442] - Những pháp nào tương ưng với pháp thủ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não cảnh phiền toái ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não phiền toái ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não tương ưng phiền thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, hai giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

  [443] - Những pháp nào tương ưng với pháp phiền toái phi phiền não ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp phiền não phi phiền não ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tứ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp hữu hỷ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành hỷ ...
  Những pháp nào tương ưng với pháp câu hành lạc ...
  Những pháp nào tương ưng với câu hành xả thì những pháp ấy yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.
  Bất yếu hiệp được bao nhiêu?
  Bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP BẤT YẾU HIỆP THEO TƯƠNG ƯNG.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.