Sampayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo tương ưng

Sampayuttena vippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu bất tương ưng theo tương ưng

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG (SAMPAYUTTENA VIPPAYUTTAPADANIDDESO)

  [302] - Các pháp nào tương ưng với thọ uẩn ...
  Các pháp nào tương ưng với hành uẩn ...
  Các pháp nào tương ưng với thức uẩn ...
  Các pháp nào tương ưng với ý xứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [303] - Các pháp nào tương ưng với Nhãn thức giới... trùng ... các pháp nào tương ưng với ý giới ...
  Các pháp nào tương ưng với ý thức giới, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

  [304] - Các pháp nào tương ưng với ý quyền, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [305] - Các pháp nào tương ưng với xả quyền, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

  [306] - Các pháp nào tương ưng với thức do duyên hành ...
  Các pháp nào tương ưng với xúc do duyên lục nhập ...
  Các pháp nào tương ưng với xúc ...
  Các pháp nào tương ưng với thọ ...
  Các pháp nào tương ưng với tưởng ...
  Các pháp nào tương ưng với tư ...
  Các pháp nào tương ưng với tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với tác ý, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [307] - Các pháp nào tương ưng với thắng giải, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

  [308] - Các pháp nào tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ.
  Các pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
  [309] - Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

  [310] - Các pháp nào tương ưng với pháp tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với sở hữu tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp tương ưng tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [311] - Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm ...
  Các pháp nào tương ưng với pháp hữu tứ, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

  [312] - Các pháp nào tương ưng với pháp câu hành xả, những pháp mà bất tương ưng với các pháp ấy thì những pháp đó bất tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.
  Bốn uẩn và một xứ; bảy giới và hai quyền.
  Ba duyên, xúc thứ năm; thắng giải, sở tác ý.
  Ba câu đầu đề tam; bảy câu nhị đề đại.
  Hai pháp tương ưng tâm; tương ưng tầm, tứ, xả.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT TƯƠNG ƯNG THEO TƯƠNG ƯNG.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.