Saṁyuttanikāya: Tương Ưng Bộ Kinh

Saṁyuttanikāya: Tương Ưng Bộ Kinh

Chi Bộ Kinh gồm có những bài kinh có chi pháp. Những bài kinh có một chi pháp, những bài kinh có hai chi pháp v.v... Cho đến những bài kinh có 11 chi pháp.

Những bài kinh có một chi pháp gọi là: ekakanipāta.

Những bài kinh có hai chi pháp gọi là: “dukanipāta v.v...”

Những bài kinh có mười một chi pháp gọi là: “ekadassakanipāta.”

Chi Bộ Kinh này có 3 quyển có 11 nipāta, gồm tất cả có 9.557 bài kinh ngắn dài khác nhau.

Dhanapālaka · Samyutta Nikāya | Tương Ưng Bộ Kinh

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Chương Một: Tương Ưng Ðạo 1
Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ 2
Chương Một: Tương Ưng Uẩn 3
Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên 4
Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên 5
Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi 6
Chương Hai: Tương Ưng Thọ 7
Chương Hai: Tương Ưng Radha 8
Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến 9
Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử 10
Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ 11
Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân 12
Chương Ba: Tương Ưng Kiến 13
Chương Ba: Tương Ưng Giới 14
Chương Ba: Tương Ưng Kosala 15
Chương Bốn: Tương Ưng Căn 16
Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhādaka 17
Chương Bốn: Tương Ưng Nhập 18
Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ 19
Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma 20
Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần 21
Chương Năm: Tương Ưng Sāmandaka 22
Chương Năm: Tương Ưng Sanh 23
Chương Năm: Tương Ưng Kassapa 24
Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni 25
Chương Sáu: Tương Ưng Lực 26
Chương Sáu: Tương Ưng Moggalāna 27
Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não 28
Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính 29
Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên 30
Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc 31
Chương Bảy: Tương Ưng Tâm 32
Chương Bảy: Tương Ưng Sāriputta 33
Chương Bảy: Tương Ưng Rāhula 34
Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn 35
Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha 36
Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng 37
Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng 38
Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana 39
Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa 40
Chương Chín: Tương Ưng Thiền 41
Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi 42
Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Điểu 43
Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ 44
Chương Chín: Tương Ưng Rừng 45
Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra 46
Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết 47
Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà 48
Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo 49
Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa 50
Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu 51
Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây 52
Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka 53
Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật 54
Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota 55
Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền 56
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.