Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo yếu hiệp

Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso: Xiển minh câu yếu hiệp theo yếu hiệp

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP (SAṄGAHITENA SAṄGAHITAPADANIDDESO)

  [187] - Những pháp nào yếu hiệp với tập đế ...
  Những pháp nào yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp, yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp mà yếu hiệp vơí các pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp đó yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

  [188] - Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với nam quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với lạc quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với khổ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với hỷ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ưu quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với xả quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tín quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tấn quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với niệm quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với định quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tuệ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với vô minh ...
  Những pháp nào yếu hiệp với hành do duyên vô minh ...
  Những pháp nào yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
  Những pháp nào yếu hiệp với nghiệp hữu do duyên thủ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với khổ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ưu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ai ...
  Những pháp nào yếu hiệp với niện xứ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với chánh cần ...
  Những pháp nào yếu hiệp với vô lượng tâm ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ngũ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ngũ lực ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thất giác chi ...
  Những pháp nào yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
  Những pháp nào yếu hiệp với xúc ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thọ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tưởng ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tư ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thắng giải ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tác ý ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp lậu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp triền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phược ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp bộc ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phối ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp cái ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp khinh thị ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp thủ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với phiền não ...
  Những pháp nào yếu hiệp với phiền não, cảnh phiền não ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não, phiền toái ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp những pháp mà yếu hiệp vơí các pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp đó yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.