Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệp

Saṅgahitenatena sampayuttavippayuttapadaniddeso: Xiển minh câu tương ưng, bất tương ưng theo yếu hiệp

  THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  BỘ CHẤT NGỮ
  DHĀTUKATHĀ

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG THEO YẾU HIỆP (SAṄGAHITENATENA SAMPAYUTTAVIPPAYUTTAPADANIDDESO)

  [405] - Những pháp nào yếu hiệp với tập đế ...
  Những pháp nào yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [406] - Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với nam quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [407] - Những pháp nào yếu hiệp với lạc quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với khổ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với hỷ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ưu quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [408] - Những pháp nào yếu hiệp với xả quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn, một xứ, hai giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [409] - Những pháp nào yếu hiệp với tín quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tấn quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với niệm quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với định quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tuệ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với vô minh ...
  Những pháp nào yếu hiệp với hành do duyên vô minh ...
  Những pháp nào yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ái do duyên thọ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thủ do duyên ái ...
  Những pháp nào yếu hiệp với nghiệp hữu bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [410] - Những pháp nào yếu hiệp với bi lụy bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Không có!
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [411] - Những pháp nào yếu hiệp với sầu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với khổ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ưu bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  [412] - Những pháp nào yếu hiệp với ai oán ...
  Những pháp nào yếu hiệp với niệm xứ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với chánh cần ...
  Những pháp nào yếu hiệp với vô lượng tâm...
  Những pháp nào yếu hiệp với ngũ quyền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với ngũ lực ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thất giác chi ...
  Những pháp nào yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
  Những pháp nào yếu hiệp với xúc ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tư ...
  Những pháp nào yếu hiệp với thắng giải ...
  Những pháp nào yếu hiệp với tác ý ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp lậu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp lậu cảnh lậu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp lậu tương ưng lậu ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp triền ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phược ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp bộc ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phối ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp cái ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp khinh thị ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp thủ ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não cảnh phiền não ...
  Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não phiền toái ...
  Những pháp nào yếu hiệp với phiền não tương ưng phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
  Những pháp đó tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
  Bất tương ưng bao nhiêu?
  Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

  DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG BẤT TƯƠNG ƯNG THEO YẾU HIỆP.

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.