Sikkhāpadavibhaṅgo: Điều Học Phân Tích

Sikkhāpadavibhaṅgo: Điều Học Phân Tích

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Pañhāpucchakam: Phần vấn đáp 1
Abhidhammabhājanīyam: Phân theo vi diệu pháp 2
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.