Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Nội dung

Bài đăng số Trang số
23. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ Hoặc Pháp Hành Thiền Tuệ 1
22. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ (phần tiếp theo) 2
21. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ         3
Lời tựa soạn phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận 4
20. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ (Pháp Hành Thiền Tuệ) 5
19. Quan Hệ Nhân Quả của Tam Tuệ Luân 6
18. Tìm Hiểu Thật Tánh của Tứ Thánh Đế 7
17. Giảng Giải về Tâm, Phận Sự, Đối Tượng 8
16. Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng Thái Chung 9
15. Phương Pháp Diệt Vô Minh 10
14. Pháp Che Án Ba Trạng Thái Chung 11
1. Lời nói đầu 12
13. Quan Niệm Vô Thường, Khổ, Vô Ngã Theo Đời 13
12. Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ người 14
11. Phiền não nương nhờ nơi sắc pháp, danh pháp 15
10. Sắc Pháp Phát Sinh Do Nương Nhờ Danh Pháp 16
9. Phân Biệt Sắc Pháp Danh Pháp theo Vatthurupa 17
Giới thiệu quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi 18
8. Sắc Pháp Danh Pháp 19
7. Nhân Duyên Phát Sanh Tâm 20
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 21
6. Sự Thật Trong Đời 22
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 23
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 24
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 25
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 26
Giới thiệu quyển Phước Thiện 27
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 28
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 29
Giới thiệu quyển Triết Lý Về Nghiệp 30
Giới thiệu quyển Thập độ 31
Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật 32
Giới thiệu quyển Thân Quán Niệm Xứ 33
Tìm hiểu Sơ Thiền Tâm 34
Giới thiệu quyển Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 35
Giới thiệu quyển Phép Chánh Định 36
Câu Phật ngôn 37
Phật giáo lược luận 38
Giới thiệu quyển Pháp Trích Yếu trong Thanh Tịnh Đạo 39
Giới thiệu quyển Phật giáo đại cương 40
Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật 41
Giới thiệu quyển Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người 42
Giới thiệu quyển Nền Tảng Phật Giáo 43
Giới thiệu Luật Xuất Gia (Quyển Thượng) 44
Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupārisuddhisila) 45
Giải Về Nguyên Nhân Đầu Tiên Sự Tích Phật Pháp 46
Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt 47
Phật Ngôn (Buddha Bhāsita) - Phần I, II,III, IV 48
Kệ Tụng (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ 49
Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn 50
Samvejaniya Gathā ‒ Kệ Động Tâm 51
Giải Về Pháp Nên Suy Nghĩ Trong Cơn Bệnh Nặng 52
Giới thiệu Quyển Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh 53
Giới thiệu Quyển Bát Thánh Đạo 54
Giới thiệu Quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 55
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 56
Tìm hiểu Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama 57
Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật 58
Giới thiệu quyển Bồ Tát Khổ Hạnh 59
Giới thiệu Quyển Nhân Quả Liên Quan 60
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 61
Giới thiệu Quyển Pháp Xa 62
Giới thiểu Quyển Quả Báu Của Sa Môn 63
Giới thiệu quyển Kho Tàng Pháp Bảo 64
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 65
Giới thiệu quyển Hành Trình Sang Xứ Phật 66
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 67
Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp 68
Lời giới thiệu quyển Hội Nghị Quốc Tế 69
Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu 70
Giới thiệu Niệm Thân (Kāyagatāsati) 71
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 72
1. Định Nghĩa Vipassanā 73
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 74
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 75
Dẫn Nhập - Vi Diệu Pháp Giảng Giải 76
Giới thiệu quyển Hiểu Biết Trọn Vẹn 77
Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ 78
6. ​​​​​​​Phép Sám Hối Tội 79
Phật Giáo (Chính Lời Phật Thuyết) 80
Tiểu tựa Cư Sĩ Thực Hành 81
Lời Nói Đầu - Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến 82
Giới thiệu Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 83
Lời giới thiệu và dẫn nhập Kinh Chuyển Pháp Luân 84
Cư Sĩ Vấn Đáp (Prasṇā Gīhi) 85
Lời giới thiệu Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 86
Lời giới thiệu Pháp Kết Giới - Sīmā 87
Lời giới thiệu Giải Về Bạn 88
Định luật tự nhiên của vũ trụ (Pañca Niyāma) 89
Bài kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã 90
Mười Pháp không yên tâm đáng sợ 91
Lời giới thiệu và dẫn nhập chú giải Ngạ Quỷ Sự 92
Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp 93
Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm 94
Giới thiệu: Lời vàng Bậc Thánh 95
Chú giải Cõi Địa Ngục 96
Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di 97
Giới thiệu soạn phẩm Tứ Thanh Tịnh Giới và phận sự của bậc Xuất Gia 98
Lời giới thiệu và Diệu Pháp cương yếu 99
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha) 100
Ân đức Phật Bảo (Buddha Guna) 101
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 102
1. Sử tích Đức Phật Tổ Gotama (Cồ Đàm) 103
1. Lời nói đầu: Minh Sát Diễn Giải 104
Bài 1: Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasaṅgaha) 105
Chương Pháp Một Chi 106
Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ Khưu Bửu Chơn 107
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 108
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 109
Lời giới thiệu, thập độ Balamat và đặc tính của vị Bồ Tát 110
Lời nói đầu và giới thiệu quyển Luật Nghi Tổng Quát 111
Bài 25: Hướng dẫn trình Pháp 112
Bài 24: Hướng Dẫn Hành Thiền 113
Bài 23: Vấn đạo Thiền Sư Mahasi: Hành Thiền Minh Sát Như Thế Nào Cho Đúng? 114
Bài 22: Phật Giáo Mang Lại Những Lợi Ích Thiết Thực Như Thế Nào 115
Bài 20: Lời Dạy của Đức Phật Được Truyền Thừa và Kết Tập Như Thế Nào 116
Bài 19: Thế Nào Là Sự Giác Ngộ Theo Lời Của Đức Phật Dạy 117
Bài 18: Làm Sao Thanh Lọc Tâm Để Có Được Đời Sống An Vui 118
Bài 17: Làm Sao Có Thể Kiểm Soát Được Hành Vi Của Mình Để Được An Lạc 119
1. Lời nói đầu và chú giải phần thuyết thị 120
Bài 16: Người Phật Tử Nên Giữ Giới Như Thế Nào Cho Phải Lẽ 121
4. Phần cuối: Tâm Từ 122
Bài 10: Trong Phật giáo có những loại nghiệp nào cần phải biết? 123
Bài 9: Những lợi ích trong của sự hiểu biết luật Nghiệp báo 124
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 125
Bài 8: Một số câu hỏi cực kỳ quan trọng liên quan đến Nghiệp 126
Tam Quy, Ngũ Giới và cách thọ trì 127
Bài 7: Người sang, người hèn, người cô thế, người quyền uy … do đâu ? 128
1. Lời tựa và dẫn nhập 129
Lời giới thiệu Phật tử và con đường tu Phật 130
Lời giới thiệu ngay trong kiếp sống này 131
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 132
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 133
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 134
Lời tựa giải về Kiếp 135
Phần 1: Chủ đề về Ngũ Giới 136
Lời nói đầu: Đến bờ kia 137
Phần 1: Con đường cũ xa xưa 138
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 1) 139
Bài 15: Thế nào là một “người con Phật” đúng nghĩa 140
Giới thiệu: Chỉ là một cội cây thôi 141
Bài 14: Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát. Bồ Tát đã Giác Ngộ chưa? 142
1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 143
Ba ngày luận Đạo (Phần 1) 144
Đặc tướng của Khổ 145
Ân-đức Tăng (Sangha Guna) 146
Ân-đức Pháp (Dhamma Guna) 147
Ân-đức Phật (Buddha Guna) 148
Chương 1: Tôn Giáo 149
Bài 13: Những khía cạnh siêu việt và quan trọng then chốt của Phật Giáo 150
Bài 12: Tìm hiểu sự liên hệ của luật duyên hệ duyên (Paṭṭhāna), một thể loại của luật nhân quả 151
Bài 11: Tìm hiểu lý duyên sinh, một thể loại của luật nhân quả 152
Sử tích Phật tổ Gotama 153
Lời nói đầu và tiểu tựa 154
Mục lục: Tứ thanh tịnh giới 155
Tiểu tựa: Luật xuất gia tóm tắt 156
Lời tựa và lời nói đầu 157
Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng 158
Giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ 159
Vi diệu pháp toát yếu: Lời giới thiệu 160
Giới thiệu và nhập đề 161
Bài 6: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố trong bát chánh đạo 162
Tứ Vô Lượng Tâm - Đại Đức Narada 163
Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn" - Đại Đức Narada 164
Nghi thức căn bản trước khi thực hành thiền Minh Sát (Tứ Niệm Xứ) 165
Ngày Một: Giới, Định, Tuệ 166
Mười Pháp Ba-la-mật 167
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 3) 168
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 2) 169
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 1) 170
Giới Thiệu Quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng 171
Bài 5: Giảng giải chi tiết về sự khổ trong tứ diệu đế 172
Bài 4: Tìm hiểu về 4 diệu đế, bốn chân lý cao thượng trong đạo Phật 173
Bài 3: Đức Phật có phải đang sống ở Tây Phương cực lạc thế giới không? 174
Bài 2: Tổng quan về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh đến niết bàn 175
Bài 1: Giới thiệu về bài giảng Phật Pháp Căn Bản cho người mới 176
Thắng Pháp Tập Yếu Luận Pāli và lời dịch 177
2. Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina 178
Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa) 179
Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 180
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 181
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 182
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 183
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 184
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 185
Bài kinh dạy về Nghiệp 186
Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào? 187
Giải về Nghiệp 188
Pháp Thập Độ Hay Thập Ba-la-mật (Dasa Pāramī) 189
Giải Về Pháp Thập Độ - Dāsa Pārami 190
Tìm hiểu Thân Quán Tứ Niệm Xứ 191
Sự Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappaya) 192
Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương 193
Tìm hiểu Phép Chánh Định 194
Thiện ngôn 195
Tu Cách Nào Mà Được Chứng Quả Niết-Bàn 196
Tam Tướng - Trilakkhaṇa 197
Tìm hiểu Phật Giáo Đại Cương 198
Phật Pháp lược giải 199
Nguyện vọng cao nhất của Con Người là gì? 200
Nền tảng Phật giáo thứ Nhất: Giới 201
Lợi ích của sự Trì Luật 202
Pháp làm cho Giới trong sạch 203
Giải Về Lịch Sử Tháp Phật 204
Luật cư sĩ tóm tắt 205
Kinh tụng Cầu An 206
Giảng giải Đường Đi Niết Bàn 207
Chương trình hành đạo 208
Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 209
Cách Hành Khổ Hạnh 210
Nhân Quả Liên Quan (Thập Nhị Nhân Duyên) 211
Giải Về Pháp Xa 212
Chương Thứ Nhất 213
Tà Kiến (Micchā Diṭṭhi) 214
Nói Về Pháp Một Chi 215
Tội Của Ngũ Trần 216
Khởi hành từ Nam Vang qua Vọng Các 217
Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 218
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 219
So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 220
Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định 221
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 222
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 223
1. Pháp 224
Người thực hành Giáo Pháp (Dhammachari) 225
1. Chiếu Kiến 226
Vandanā - Lễ bái 227
Cách thọ trì, tóm luật và phân tách Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 228
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 229
Pháp trích lục 230
Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 231
Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā 232
Bằng hữu thuyết (Mittakatha) 233
1. Utu niyāma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 234
Tích người không làm tội nữa 235
Chương I. Xà Phẩm (Uragavagga) 236
Bài 1: Tâm Lộ (Cittavīthi) 237
Đại cương Vi Diệu Pháp vấn đáp 238
Sớ giải Trưởng Lão Tăng Kệ 239
Chú giải Cõi Ngạ Quỹ, Cõi Bàng Sanh, Cõi Người 240
Chương I: Giới thiệu nội dung và mục đích Giới Luật 241
Tứ Thanh Tịnh Giới, Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, bất cộng trụ, tăng tàng 242
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 1) 243
Ân đức Pháp Bảo (Dhamma Guna) 244
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 245
1. Ba vipallāsa (đảo ngược) 246
Bài 2: Ba Thời - Ba Tánh - Bốn Giống 247
Chương Pháp Hai Chi 248
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 249
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông 250
1. Lễ Bố-Tát (Uposatha) 251
2. Quán thân niệm xứ (Kayānupassanāsatipaṭṭhāna) 252
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 253
2. Giải về Tham 254
Tam Quy và Ngũ Giới 255
1. Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền 256
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 257
Phương pháp thường trực sanh mạng 258
Phần 2: Chủ đề về Nghiệp Báo 259
Phần 1: Tổng quát về Ba-la-mật 260
Phần 2: Con đường cũ xa xưa 261
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 2) 262
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 1) 263
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 264
Ba ngày luận Đạo (Phần 2) 265
Đặc tướng của Vô Thường 266
Chương 2: Sơ lược lịch sử Đức Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta 267
Lịch sử Phật giáo 268
Tứ thanh tịnh giới (Phần 1) 269
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 1) 270
Thân 271
Quán sát thân trong thân (Niệm Thân) 272
Chương 1: Những loại Tâm Vương khác nhau 273
Chương I: Phẩm trợ đạo 274
Ngày Hai: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 275
Thích giải rộng nhóm bốn nghiệp (Kammacatukka) 276
3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina 277
Tìm hiểu paṭisandhicitta, bhavaṅgacitta, cuticitta 278
Akusalacitta: Bất Thiện Tâm 279
Samatha: Thiền Định 280
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 281
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 282
Bodhisatta: Đức Bồ tát 283
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 284
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 285
Tìm hiểu Tâm vấn đáp 286
Chứng cớ hiển nhiên của Nghiệp 287
Truyện Đức Bồ Tát 288
Bảy báu nhà Phật 289
Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ 290
Pháp hỗ trợ Thiền Định 291
Giảng câu hỏi thứ nhì của Quỉ vương 292
Sưu Tập Pháp - Pakiṇṇakadhamma 293
Phật ngôn trích dịch 294
Sử tích nghe pháp bằng sự tôn kính đắt đạo quả 295
Phật ngôn Phật giáo đại cương 296
Phần Kinh Nhựt Hành 297
Phật Ngôn về nguyện vọng cao nhất của con Người 298
Nền tảng Phật giáo thứ Nhì: Thiền Định 299
Bổn phận làm ông thầy Hoà Thượng 300
Những điều cấm rời rạc 301
Phật Giáo Chuyển Sang Các Nước Lần Đầu Hết 302
Pakiṇṇakaparitta - (Kinh Tụng Sau Cùng Các Kinh Cầu An) 303
Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappāya) 304
Kinh Subha 305
Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 306
Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 307
Giảng giải Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên Khởi) 308
Phần đức tin (Saddhā) 309
Chương Thứ Hai 310
Chánh Kiến (Samma Diṭṭhi) 311
Nói Về Pháp Có Hai Chi 312
Năm Điều Quán Tưởng 313
Từ Vọng Các sang Rangoon 314
Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 315
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 316
Phần niệm 32 thể trược 317
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 318
Ngũ giới là thường giới 319
2. Pháp Tục Đế 320
Bài pháp đầu tiên 321
2-3. Vipassana Kammatthana 322
Bước Đầu Tu Tập 323
Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 324
Giải về ý nghĩa của Lễ Kaṭhina 325
I. Giải về baddhasīmā 326
Những Người Lữ Thương Là Bạn Của Kẻ Đi Đường Xa 327
2. Bīja niyāma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 328
Tích Brahmacariya 329
Chương II. Uất Ba Lợi Phẩm (Ubbarīvagga) 330
Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ (Pañcadvāracittavīthi) 331
Tâm vấn đáp 332
Sớ giải Trưởng Lão Ni Kệ 333
Chú giải Cõi Trời 334
Chương II: Luật học tập (Sikkhādhamma) 335
Phần bất định và ưng xả đối trị 336
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 2) 337
Ân đức Tăng Bảo (Sangha Guna) 338
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 339
2. Ba Maññanā (ảo tưởng) 340
Bài 3: Thọ hợp đồng (Vedanāsaṅgaha) 341
Chương Pháp Ba Chi 342
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 343
Mười chư Phật trong thời vị lai và các tướng tốt của Đức Phật Toàn Giác 344
2. Lễ Tự Tứ (Pavāraṇā) 345
3. Quán thọ niệm xứ (Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna) 346
3. Quả báu của Tâm Từ 347
3. Giải về Sân Hận 348
Pháp môn Hành Thiền 349
2. Các yếu tố trợ giúp Ngũ Căn bén nhạy 350
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 351
Giải về ý nghĩa tiếng Kappa 352
Phần 3: Chủ đề về Tội Phước 353
Phần 2: Tổng quát về Ba-la-mật 354
Phần 3: Con đường cũ xa xưa 355
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 2) 356
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp 357
Giáo lý 358
Đặc tướng của Vô Ngã 359
Chương 3: Phật Giáo đối với Giai Cấp của Xã hội 360
Tứ thanh tịnh giới (Phần 2) 361
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 2) 362
Thọ 363
Quán sát Thọ trong Thọ (Niệm Thọ) 364
Chương 2: 52 Loại tâm sở 365
Chương II: Tứ niệm xứ 366
Ngày ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 367
Nhóm bốn nghiệp theo thời gian (Pākakālacatukka) 368
4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu 369
Cuticitta và paṭisandhicitta của mỗi chúng sinh 370
Dục Giới Tịnh Hảo Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) 371
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 372
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 373
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 374
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 375
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 376
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 377
Tâm Sở Vấn Đáp - Cetasika Paṇhā 378
Vấn đề về Nghiệp 379
Tìm hiểu về sự bố thí 380
Phật ngôn quyển Sơ Thiền Tâm 381
Giảng câu hỏi thứ ba của Quỉ vương 382
Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục 383
Góp nhặt nền tảng Phật giáo 384
Luật Cư Sĩ Tóm Tắt - Gihivinayaṃkhepa 385
Nền tảng Phật giáo thứ Ba: Trí Tuệ 386
Phép truyền giới Sa Di 387
Giải về cách cho và thọ nhận 388
Giải Về Nguyên Nhân Sự Tạo Tượng Phật Đầu Tiên 389
Kinh Tụng Trong Đám Cúng Vong Nhân 390
Chủ giải 32 tướng tốt của Đức Phật 391
Cách Khổ Hạnh Về Hơi Thở 392
Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 393
Phần trí tuệ (Paññā) 394
Những Pháp Có Ba Chi 395
Từ Rangoon sang Calcutta 396
Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch Tại Rangoon - Miến Điện 397
Quả báo của sự niệm thân 398
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 399
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 400
3. Phép Chơn Đế 401
Hiểu Biết Trọn Vẹn 402
4. Thắng Sáng Hiện Hữu 403
Linh tinh - Cư Sĩ thực hành 404
Năm quả báo của lễ Kaṭhina 405
II. Giải về abbadha sīmā: là sīmā tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 406
Bà mẹ là bạn trong nhà của mình 407
3. Kamma niyāma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 408
Chương III. Tiểu Phẩm (Cuḷavagga) 409
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (Cakkhudvārātimahantārammaṇa) 410
Chú giải về Phạm Thiên và sự huỷ hoại của Thế Gian 411
Chương III: Luật Hành Phạt(Daṇḍakamma) 412
Phần ưng đối trị 413
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 3) 414
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 415
3. Hai abhinivesa (khuynh hướng) 416
Bài 4: Nhân hợp đồng (Hetusaṅgaha) 417
Chương Pháp Bốn Chi 418
Đức Phật Gotama 419
3. Phép Tu Sa-di (Pabbajitavidhī) 420
4. Quán tâm niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhāna) 421
4. Giải về Si Mê 422
3 Đặc tướng của đời sống 423
3. Mười đạo binh Ma 424
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 425
Giải về kiếp Thành 426
Phần 4: Chủ đề về Sống Chết 427
Phần 3: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 428
Phần 4: Con đường cũ xa xưa 429
4. Thánh Tu Đà Huờn 430
Đạo giải thoát của Phật Tổ Gotama 431
Chương 4: Phật Giáo đối với Cư-Sĩ và Người Đời 432
Tứ thanh tịnh giới (Phần 3) 433
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 3) 434
Tưởng và Hành 435
Quán sát Tâm trong Tâm (Niệm Tâm) 436
Chương 3: Phần linh tinh 437
Chương III: Tứ chánh cần 438
Ngày bốn: Danh Sắc và Nhân Quả 439
Trình bày thập thiện nghiệp dục giới 440
5. Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay 441
Ba giới bốn loài 442
Ahetukacitta: Vô Nhân Tâm 443
Tính của Hành Giả 444
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 445
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 446
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 447
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 448
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 449
Vấn Đáp Về Sắc - Rūpapañhā 450
12 Nghiệp 451
Cảm tác 452
Giảng câu hỏi thứ tư của Quỉ vương 453
Pháp trích lục Nhựt Hành của người tại gia Tu Phật 454
Phép Truyền Tỳ Khưu Giới 455
Giải về cách thức sám hối 456
Giải Về Tượng Phật Và Tượng Bồ-tát Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 457
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 458
Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Hiri - Ottappa) 459
Pháp Có Bốn Chi 460
Lịch sử Phật giáo Tích Lan 461
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 462
Dhātu manasikāra (Niệm nguyên chất) 463
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 464
Kinh Paṭṭhama Gelañña 465
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 466
4. Tâm 467
5. Chư Hành Vô Thường 468
Cách dâng y casa Kaṭhina 469
Linh Tinh - Sự Dính Líu Của Sīmā 470
Bằng hữu là bạn của người hữu sự 471
4. Citta niyāma - định luật về tâm thức 472
Chương IV. Ðại Phẩm (Mahāvagga) 473
Chương IV: Luật Trục Xuất (Nāsanaṅga) 474
Tội ưng phát lộ, ưng học pháp và chi tiết pháp Điều Giải 475
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 4) 476
4. Tăng Sự Gián Nghị 477
Bài 5: Sự hợp đồng (Kiccasaṅgaha) 478
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 479
4. Hai Bhūmi (cõi) 480
Chương Pháp Năm Chi 481
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 482
5. Quán pháp niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhān) 483
4. Bảy Pháp trợ Bồ Đề 484
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 485
Giải rõ mười điều Ác 486
Phần 5: Chủ đề về Tứ Đế 487
Phần 4: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 488
Phần 5: Con đường cũ xa xưa 489
5. Chân Đế và Tục Đế 490
Đốn giáo của các vị Tổ Sư tân tiến 491
Chương 5: Phật Giáo đối với Phụ Nữ 492
Tứ thanh tịnh giới (Phần 4) 493
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 4) 494
Thức 495
Quán sát Pháp trong Pháp (Niệm Pháp) 496
Chương 4: Phân tách tiến trình Tâm 497
Chương IV: Tứ như ý túc 498
Ngày Năm: Tứ Diệu Đế 499
Nhóm 4 nghiệp cho quả theo lãnh vực (Pātthānacatukka) 500
6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina 501
Vòng tử sinh luân hồi (Saṃsāravaṭṭa) 502
Tâm Với Tâm Sở 503
Phân loại 40 đề mục thiền định theo cõi giới (bhūmi) 504
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 505
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 506
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 507
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 508
Niết bàn vấn đáp 509
Nghiệp trong Phật giáo 510
Tiểu sử đức Đế Thích 511
Phật ngôn quyển Nhật hành của người tại gia Tu Phật 512
Giới Luật Sa Di 513
Giải Về Phép Đầu Đà (Dhutangakathā) 514
Giải Về Tháp Phật Tạo Ra Trong Các Nước, Ngoài Ấn Độ 515
Phần tâm như dây cương (Manoyottaṃ) 516
Pháp Có Năm Chi 517
Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 518
Bài Phúc Trình Của Đại đức Nāga Thera Bửu Chơn tại Phnompenh 1957 519
Karanīya Metta Sutta: Kinh Bác Ái 520
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 521
Mái nhà vụng lợp 522
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 523
5. Tâm Bất Thiện 524
6. Tri Vọng Diệt Vọng 525
5. Tăng Sự Trị Phạt Tội Tăng Tàng 526
Cách thọ lãnh y casa 527
Phước là bạn trong những đời sau 528
5. Dhamma niyāma - định luật về qui phạm hay pháp 529
Chương V: Luật Sinh Hoạt (Vattika) 530
Thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, năm pháp ác, ... 531
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 5) 532
Bài 6: Môn hợp đồng (Dvārasaṅgaha) 533
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 534
5. Hai Gati (sự luân chuyển) 535
Chương Pháp Sáu Chi 536
6. Hướng dẫn Thực Hành Thiền Tứ Niệm Xứ 537
5. Các tầng Thiền Minh Sát 538
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 539
Phụ bản giải về Kiếp 540
Phần 5: Bồ tát hạnh (Bodhisattacariya) 541
Phần 6: Con đường cũ xa xưa 542
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược 543
Chương 6: Phật Giáo và Sự Tín Ngưỡng 544
Tứ thanh tịnh giới (Phần 5) 545
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 5) 546
Thấy Vô Ngã 547
Bảo đảm thành Đạo 548
Chương 5: Phần không có tiến trình 549
Chương V: Ngũ căn 550
Ngày sáu: Thập nhị nhân duyên (24 Duyên khởi) 551
Bốn nguyên nhân tử (Maraṇuppatticatukka) 552
7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina 553
Đức Phật xuất hiện trên thế gian 554
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 555
Abhiñña: Phép Thần Thông 556
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 557
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 558
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 559
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 560
Pháp trích lục Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 561
Sự tạo Nghiệp 562
Phật ngôn trích Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 563
Lời Dạy Tiếp (Anusāsana) Và Tam Học (Trisikkhā) 564
Phẩm Parivāra (Trích Lục Trong Tạng Luật) 565
Lịch sử Phật giáo trong nước Xiêm (Thái Lan) 566
Phần ghi nhớ (sati ārakkha sarathi) 567
Pháp Có Sáu Chi 568
Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 569
Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 570
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 571
6. Tâm Vô Nhân 572
Người bán thịt và nghiệp báo 573
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 574
Linh tinh - Pakiṇṇaka 575
Chương VI: Nghi Thức Xuất Gia Sa-di (Pabbajitavidhī) 576
Cách nguyện hoặc xả y, cách xám hối, bốn pháp dung hoà, ... 577
Bài 7: Cảnh hợp đồng (Ārammaṇasaṅgaha) 578
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 579
6. Hai Sacca (sự thật) 580
Chương Pháp Bảy Chi 581
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  582
6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn 583
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 584
Phần 6: Bồ Tát Hạnh (Bodhisattacariya) 585
Phần 7: Con đường cũ xa xưa 586
7. Ba loại Trí tuệ 587
Chương7: Phật Giáo với sự Nương Nhờ 588
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 6) 589
Phân tách đặc tánh Vô Thường 590
Kinh Đại Niệm Xứ 591
Chương 6: Phân tách sắc Pháp 592
Chương VI: Ngũ lực 593
Ngày bảy: Vô Minh - Căn Nhân của sự Luân Hồi 594
8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina 595
Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử 596
Ác nghiệp và quả của ác nghiệp 597
Quả của pháp hành thiền định 598
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 599
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 600
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 601
Quan Niệm Về Nghiệp Trong Kinh Sandaka 602
Phạm Tội (Āpatti) 603
Giải Về Kaṭhina (Kaṭhina Kathā) 604
Mục lục giảng giải lịch sử Phật Giáo 605
Giới như đồ trang sức cái xe (Ratho Sīlalankāro) 606
Pháp Có Bảy Chi 607
Ảnh tư liệu 608
7. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 609
Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 610
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 611
Nghiệp, tái sinh và đau khổ 612
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 613
Bài 8: Vật hợp đồng (Vatthusaṅgaha) 614
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 615
7. Các danh pháp (nāmadhammā) 616
Chương Pháp Tám Chi 617
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 618
7. Phụ lục Ngay Trong Kiếp Sống Này 619
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 620
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay 621
Chương 8: Phật Giáo với sự Rửa Tội 622
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 7) 623
Mười một phương pháp phân tách Ngũ Uẩn 624
Hướng dẫn hành Thiền 625
Chương 7: Toát yếu những Phân loại 626
Chương VII: Thất giác chi 627
Ngày tám: Niết bàn 628
9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina 629
Thực hành Pháp Không Sợ Chết 630
Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp 631
Thực hành Pháp Hành 632
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 633
Người như thế nào cũng do Nghiệp 634
Điều Học (Sikkhāpada) 635
Giải Về Cách Thức Các Thứ Y Ca-sa 636
8. Tâm Sắc Giới 637
Định như cây cốt xe (Jhānakkho) 638
Pháp Có Tám Chi 639
Bài Tường Thuật Của Đại đức Nāga Mahā Thera Bửu Chơn Tại Phnom-Penh 1961 640
Những hạt châu ngọc trong tư tưởng Ngài Mahasi 641
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 642
Tính chất của Ngũ Giới 643
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 644
8. Sắc pháp (Rūpadhammā) 645
Chương Pháp Chín Chi 646
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 647
8. Sippañca: Có nghề 648
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc 649
Chương 9: Phật Giáo với Ngày Giờ Xấu Tốt và Cúng Sao Hạn 650
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 8) 651
Thuần hoá Tuệ Minh Sát 652
Chương 8: Toát yếu về những Duyên hệ 653
Chương VIII: Bát chánh đạo 654
Ngày chín: Sống theo Đức Phật 655
10. Người thí chủ - Người thọ thí 656
Maraṇa: Sự tử 657
Quả của ác nghiệp và quả của đại thiện nghiệp 658
Đề mục hành thiền của Rāhula 659
Nghi thức thọ pháp Hành Thiền 660
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 661
Đạo pháp để tẩy Nghiệp (giải Nghiệp) 662
Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla) 663
9. Tâm Vô Sắc Giới 664
Tinh tấn ví như bánh xe (Cakkavīriyo) 665
Pháp Có Chín Chi 666
Phật Giáo, Một Huy Hiệu Thực Tế 667
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 668
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 669
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 670
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 671
9. Các nhân (hetu) 672
Chương Pháp Mười Chi 673
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 674
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 675
Chương 10: Phật Giáo với Nghiệp 676
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 9) 677
Thuật ngữ 678
Chương 9: Đề mục hành Thiền 679
Chương IX: Thực hành các phẩm trợ đạo như thế nào? 680
11. Quả báu của Lễ dâng y thường và Lễ dâng y kathina 681
Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 682
3 Hạng người trong đời 683
Đoạn kết Quyển Pháp Hành Thiền Định 684
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 685
Do Nhân Nào Chúng Sinh Bị Đọa Trong Khổ Đạo Và Được Lên Nhàn Cảnh 686
Duyên cớ Tranh Biện và Diệt Tranh 687
10a. Tâm Siêu Thế 688
Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (Upekkhādhura Samādhi) 689
Câu chuyện về trưởng lão Meghiya 690
Pháp Có 10 Chi 691
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 692
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 693
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 694
10. Hai Abhiññā (thắng trí) 695
Chương Pháp Trên Mười Chi 696
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 697
11. Sự thấy 698
Chương 11: Ðức Phật và Sự Dạy Ðạo 699
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 10) 700
Chương X: Di sản của giáo Pháp 701
12. Bố thí của Bậc Thiện trí 702
Tích Đức vua Assaka 703
Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi) 704
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 705
Phần Tạo Bốn Nghiệp 706
Những Điều Học Ngoài Giới Bổn 707
10 b. Quá Trình Thực Hành 708
Ăn chánh niệm 709
Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú (Anicchāparivānaṃ) 710
Pháp Có 11 Chi 711
Những tích liên quan đến mỗi giới 712
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 713
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 714
11. Ba Pariññā (hoàn hảo) 715
Mục Lục Tra Từ Điển 716
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 717
12. Sự nghe 718
Chương 12: Đặc Tính của Pháp Bảo 719
13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ 720
Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai 721
Ngăn Ác Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 722
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 723
Nghiệp theo báo ứng 724
11. Tổng Kết Các Loại Tâm 725
Trích dịch Tạng Luật Pāḷi 726
Bảy kho báu tinh thần 727
Sự nhẫn nại (Khanti) 728
Pháp Có 12 Chi 729
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 730
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 731
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 732
12. Giảng rộng về Diễn tiến hoàn hảo (Tīraṇa Pariññā) 733
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 734
13. Sự ngửi 735
Chương 13: Phật Giáo với thuyết Vô Ngã 736
14. Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 737
Lễ an táng 738
Đoạn kết quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 739
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 740
12. Sở Hữu Tâm (Cetasika) 741
Nghiệp là tín hiệu của Si Nhân 742
Pháp làm cho trở nên Sa Môn 743
Susima Sutta: Kinh Susima 744
Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh 745
Pháp Có 13 Chi 746
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 747
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 748
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 749
13. Pahāna Pariññā (diệt trừ hoàn hảo) 750
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 751
14. Sự nếm 752
Chương 14: Phật Giáo đối với hàng Tăng Lữ 753
15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng 754
Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi 755
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 756
13. Sở hữu tợ tha 757
Pháp Và Bất Hợp Pháp Có Quả Bất Đồng 758
Bồ tát đạo 759
Phật Ngôn về giới Luật 760
Quán Tưởng Về Thập Pháp 761
Pháp Có 14 Chi 762
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 763
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 764
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 765
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 766
15. Sự tiếp xúc hay đụng 767
Chương 15: Phật Giáo và Niết Bàn 768
16. Nhận xét về Lễ dâng y kathina 769
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 770
14. Sở Hữu Bất Thiện Akusalacetasika 771
Dây xích của Nhân Quả 772
Pháp Có 15 Chi 773
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 774
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 775
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 776
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 777
16. Sự suy nghĩ 778
Chương 16: Pháp Bảo 779
17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina 780
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 781
15-16. Sở Hữu Tịnh Hảo - Tổng Kết Các Sở Hữu Tâm 782
Dây Xích Của Nhân Quả Theo Ý Nghĩa Vi Diệu Pháp 783
Pháp Có 16 Chi 784
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 785
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 786
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 787
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 788
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 789
17. Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Sở Hữu Tâm 790
Cetasika (Tâm Sở) 791
Pháp Có 17 Chi 792
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 793
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 794
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 795
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 796
18. Giải về đề mục căn bản 797
18. Lộ Trình Tâm 798
Người biết và sự hiểu biết 799
Khu vực Tái Sinh 800
Pháp Có 18 Chi 801
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 802
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 803
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 804
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 805
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ 806
19. Phi Lộ 807
Bát Chánh Đạo 808
Phần kết luận Triết Lý về Nghiệp 809
Pháp Có 19 Chi 810
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 811
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 812
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 813
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 814
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát 815
20a. Sắc Pháp 816
Đối tượng của Thiền Minh Sát 817
Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 818
Bát Giới Uposathasīla 819
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 820
Phật Giáo (Buddhasāsana) 821
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 822
21. Bài pháp cuối 823
20b. Phân Loại Các Sắc Pháp 824
Sự hiểu biết của thiền sinh 825
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 826
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 827
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 828
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 829
Sự Suy Tư Của Đại Đức Anuruddha 830
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 831
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 832
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 833
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 834
Tin và biết 835
Giảng giải điều giới hành dâm 836
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 837
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 838
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 839
Sự quan trọng của chánh niệm 840
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 841
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 842
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 843
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 844
Giới thiệu Kinh đại niệm xứ ( phần 1) 845
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 846
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 847
Đức Tăng Saṃgha 848
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 849
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 2 850
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 851
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 852
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 853
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 854
Giới hiệu kinh Đại Niệm Xứ (Phần 3) 855
Giới cấm và giới hành 856
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 857
Tam Bảo (Ratanattaya) 858
27. Khantī: Nhẫn nại 859
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 4 860
Cửu Giới Uposathasīla 861
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 862
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 863
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 864
Con gái người thợ dệt 865
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 866
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 867
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 868
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 869
Dâng cúng y Kathina 870
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 871
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 872
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 873
Tuổi già 874
Phân tích 4 tính chất của giới 875
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 876
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 877
Những Bài Học Từ Sự Chết 878
Ba pháp hành trong Phật giáo 879
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 880
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 881
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 882
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 883
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 884
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 885
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 886
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 887
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 888
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 889
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 890
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 891
Nơi nương nhờ 892
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 893
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 894
Nguyên nhân quy y Tam bảo 895
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 896
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 897
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 898
Bố thí cầu nguyện 899
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 900
Tầm quan trọng của giới 901
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 902
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 903
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 904
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 905
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 906
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 907
Quả báu của phép quy y Tam bảo 908
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 909
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 910
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 911
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 912
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 913
Người thiện trí quy y Tam bảo 914
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 915
Tám dòng phước thiện 916
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 917
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 918
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.