Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Nội dung

Bài đăng số Trang số
22. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ (phần tiếp theo) 1
21. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ         2
Lời tựa soạn phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận 3
20. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ (Pháp Hành Thiền Tuệ) 4
19. Quan Hệ Nhân Quả của Tam Tuệ Luân 5
18. Tìm Hiểu Thật Tánh của Tứ Thánh Đế 6
17. Giảng Giải về Tâm, Phận Sự, Đối Tượng 7
16. Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng Thái Chung 8
15. Phương Pháp Diệt Vô Minh 9
14. Pháp Che Án Ba Trạng Thái Chung 10
1. Lời nói đầu 11
13. Quan Niệm Vô Thường, Khổ, Vô Ngã Theo Đời 12
12. Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ người 13
11. Phiền não nương nhờ nơi sắc pháp, danh pháp 14
10. Sắc Pháp Phát Sinh Do Nương Nhờ Danh Pháp 15
9. Phân Biệt Sắc Pháp Danh Pháp theo Vatthurupa 16
Giới thiệu quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi 17
8. Sắc Pháp Danh Pháp 18
7. Nhân Duyên Phát Sanh Tâm 19
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 20
6. Sự Thật Trong Đời 21
20b. Phân Loại Các Sắc Pháp 22
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 23
20a. Sắc Pháp 24
19. Phi Lộ 25
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 26
18. Lộ Trình Tâm 27
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 28
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 29
17. Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Sở Hữu Tâm 30
Giới thiệu quyển Phước Thiện 31
15-16. Sở Hữu Tịnh Hảo - Tổng Kết Các Sở Hữu Tâm 32
14. Sở Hữu Bất Thiện Akusalacetasika 33
13. Sở hữu tợ tha 34
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 35
12. Sở Hữu Tâm (Cetasika) 36
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 37
Giới thiệu quyển Triết Lý Về Nghiệp 38
Giới thiệu quyển Thập độ 39
11. Tổng Kết Các Loại Tâm 40
Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật 41
Giới thiệu quyển Thân Quán Niệm Xứ 42
Tìm hiểu Sơ Thiền Tâm 43
Giới thiệu quyển Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 44
Giới thiệu quyển Phép Chánh Định 45
Câu Phật ngôn 46
Phật giáo lược luận 47
Giới thiệu quyển Pháp Trích Yếu trong Thanh Tịnh Đạo 48
Giới thiệu quyển Phật giáo đại cương 49
Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật 50
Giới thiệu quyển Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người 51
Giới thiệu quyển Nền Tảng Phật Giáo 52
Giới thiệu Luật Xuất Gia (Quyển Thượng) 53
Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupārisuddhisila) 54
Giải Về Nguyên Nhân Đầu Tiên Sự Tích Phật Pháp 55
Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt 56
10 b. Quá Trình Thực Hành 57
Phật Ngôn (Buddha Bhāsita) - Phần I, II,III, IV 58
Kệ Tụng (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ 59
Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn 60
Samvejaniya Gathā ‒ Kệ Động Tâm 61
Giải Về Pháp Nên Suy Nghĩ Trong Cơn Bệnh Nặng 62
Giới thiệu Quyển Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh 63
Giới thiệu Quyển Bát Thánh Đạo 64
Giới thiệu Quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 65
10a. Tâm Siêu Thế 66
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 67
9. Tâm Vô Sắc Giới 68
Tìm hiểu Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama 69
Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật 70
Giới thiệu quyển Bồ Tát Khổ Hạnh 71
Giới thiệu Quyển Nhân Quả Liên Quan 72
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 73
8. Tâm Sắc Giới 74
Giới thiệu Quyển Pháp Xa 75
Giới thiểu Quyển Quả Báu Của Sa Môn 76
Giới thiệu quyển Kho Tàng Pháp Bảo 77
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 78
Giới thiệu quyển Hành Trình Sang Xứ Phật 79
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 80
7. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 81
Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp 82
Lời giới thiệu quyển Hội Nghị Quốc Tế 83
Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu 84
Giới thiệu Niệm Thân (Kāyagatāsati) 85
6. Tâm Vô Nhân 86
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 87
1. Định Nghĩa Vipassanā 88
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 89
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 90
5. Tâm Bất Thiện 91
4. Tâm 92
3. Phép Chơn Đế 93
2. Pháp Tục Đế 94
1. Pháp 95
Dẫn Nhập - Vi Diệu Pháp Giảng Giải 96
Giới thiệu quyển Hiểu Biết Trọn Vẹn 97
Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ 98
6. ​​​​​​​Phép Sám Hối Tội 99
Phật Giáo (Chính Lời Phật Thuyết) 100
Tiểu tựa Cư Sĩ Thực Hành 101
Lời Nói Đầu - Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến 102
Giới thiệu Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 103
Lời giới thiệu và dẫn nhập Kinh Chuyển Pháp Luân 104
Cư Sĩ Vấn Đáp (Prasṇā Gīhi) 105
Lời giới thiệu Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 106
Lời giới thiệu Pháp Kết Giới - Sīmā 107
Lời giới thiệu Giải Về Bạn 108
Định luật tự nhiên của vũ trụ (Pañca Niyāma) 109
Bài kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã 110
Mười Pháp không yên tâm đáng sợ 111
Lời giới thiệu và dẫn nhập chú giải Ngạ Quỷ Sự 112
Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp 113
Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm 114
Giới thiệu: Lời vàng Bậc Thánh 115
Chú giải Cõi Địa Ngục 116
Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di 117
Giới thiệu soạn phẩm Tứ Thanh Tịnh Giới và phận sự của bậc Xuất Gia 118
Lời giới thiệu và Diệu Pháp cương yếu 119
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha) 120
Ân đức Phật Bảo (Buddha Guna) 121
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 122
1. Sử tích Đức Phật Tổ Gotama (Cồ Đàm) 123
1. Lời nói đầu: Minh Sát Diễn Giải 124
Bài 1: Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasaṅgaha) 125
Chương Pháp Một Chi 126
Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ Khưu Bửu Chơn 127
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 128
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 129
Lời giới thiệu, thập độ Balamat và đặc tính của vị Bồ Tát 130
Lời nói đầu và giới thiệu quyển Luật Nghi Tổng Quát 131
Bài 25: Hướng dẫn trình Pháp 132
Bài 24: Hướng Dẫn Hành Thiền 133
Bài 23: Vấn đạo Thiền Sư Mahasi: Hành Thiền Minh Sát Như Thế Nào Cho Đúng? 134
Bài 22: Phật Giáo Mang Lại Những Lợi Ích Thiết Thực Như Thế Nào 135
Bài 20: Lời Dạy của Đức Phật Được Truyền Thừa và Kết Tập Như Thế Nào 136
Bài 19: Thế Nào Là Sự Giác Ngộ Theo Lời Của Đức Phật Dạy 137
Bài 18: Làm Sao Thanh Lọc Tâm Để Có Được Đời Sống An Vui 138
Bài 17: Làm Sao Có Thể Kiểm Soát Được Hành Vi Của Mình Để Được An Lạc 139
1. Lời nói đầu và chú giải phần thuyết thị 140
Bài 16: Người Phật Tử Nên Giữ Giới Như Thế Nào Cho Phải Lẽ 141
4. Phần cuối: Tâm Từ 142
Bài 10: Trong Phật giáo có những loại nghiệp nào cần phải biết? 143
Bài 9: Những lợi ích trong của sự hiểu biết luật Nghiệp báo 144
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 145
Bài 8: Một số câu hỏi cực kỳ quan trọng liên quan đến Nghiệp 146
Tam Quy, Ngũ Giới và cách thọ trì 147
Bài 7: Người sang, người hèn, người cô thế, người quyền uy … do đâu ? 148
1. Lời tựa và dẫn nhập 149
Lời giới thiệu Phật tử và con đường tu Phật 150
Lời giới thiệu ngay trong kiếp sống này 151
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 152
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 153
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 154
Lời tựa giải về Kiếp 155
Phần 1: Chủ đề về Ngũ Giới 156
Lời nói đầu: Đến bờ kia 157
Phần 1: Con đường cũ xa xưa 158
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 1) 159
Bài 15: Thế nào là một “người con Phật” đúng nghĩa 160
Giới thiệu: Chỉ là một cội cây thôi 161
Bài 14: Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát. Bồ Tát đã Giác Ngộ chưa? 162
1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 163
Ba ngày luận Đạo (Phần 1) 164
Đặc tướng của Khổ 165
Ân-đức Tăng (Sangha Guna) 166
Ân-đức Pháp (Dhamma Guna) 167
Ân-đức Phật (Buddha Guna) 168
Chương 1: Tôn Giáo 169
Bài 13: Những khía cạnh siêu việt và quan trọng then chốt của Phật Giáo 170
Bài 12: Tìm hiểu sự liên hệ của luật duyên hệ duyên (Paṭṭhāna), một thể loại của luật nhân quả 171
Bài 11: Tìm hiểu lý duyên sinh, một thể loại của luật nhân quả 172
Sử tích Phật tổ Gotama 173
Lời nói đầu và tiểu tựa 174
Mục lục: Tứ thanh tịnh giới 175
Tiểu tựa: Luật xuất gia tóm tắt 176
Lời tựa và lời nói đầu 177
Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng 178
Giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ 179
Vi diệu pháp toát yếu: Lời giới thiệu 180
Giới thiệu và nhập đề 181
Bài 6: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố trong bát chánh đạo 182
Tứ Vô Lượng Tâm - Đại Đức Narada 183
Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn" - Đại Đức Narada 184
Nghi thức căn bản trước khi thực hành thiền Minh Sát (Tứ Niệm Xứ) 185
Ngày Một: Giới, Định, Tuệ 186
Mười Pháp Ba-la-mật 187
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 3) 188
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 2) 189
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 1) 190
Giới Thiệu Quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng 191
Bài 5: Giảng giải chi tiết về sự khổ trong tứ diệu đế 192
Bài 4: Tìm hiểu về 4 diệu đế, bốn chân lý cao thượng trong đạo Phật 193
Bài 3: Đức Phật có phải đang sống ở Tây Phương cực lạc thế giới không? 194
Bài 2: Tổng quan về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh đến niết bàn 195
Bài 1: Giới thiệu về bài giảng Phật Pháp Căn Bản cho người mới 196
Thắng Pháp Tập Yếu Luận Pāli và lời dịch 197
2. Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina 198
Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa) 199
Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 200
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 201
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 202
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 203
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 204
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 205
Bài kinh dạy về Nghiệp 206
Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào? 207
Giải về Nghiệp 208
Pháp Thập Độ Hay Thập Ba-la-mật (Dasa Pāramī) 209
Giải Về Pháp Thập Độ - Dāsa Pārami 210
Tìm hiểu Thân Quán Tứ Niệm Xứ 211
Sự Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappaya) 212
Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương 213
Tìm hiểu Phép Chánh Định 214
Thiện ngôn 215
Tu Cách Nào Mà Được Chứng Quả Niết-Bàn 216
Tam Tướng - Trilakkhaṇa 217
Tìm hiểu Phật Giáo Đại Cương 218
Phật Pháp lược giải 219
Nguyện vọng cao nhất của Con Người là gì? 220
Nền tảng Phật giáo thứ Nhất: Giới 221
Lợi ích của sự Trì Luật 222
Pháp làm cho Giới trong sạch 223
Giải Về Lịch Sử Tháp Phật 224
Luật cư sĩ tóm tắt 225
Kinh tụng Cầu An 226
Giảng giải Đường Đi Niết Bàn 227
Chương trình hành đạo 228
Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 229
Cách Hành Khổ Hạnh 230
Nhân Quả Liên Quan (Thập Nhị Nhân Duyên) 231
Giải Về Pháp Xa 232
Chương Thứ Nhất 233
Tà Kiến (Micchā Diṭṭhi) 234
Nói Về Pháp Một Chi 235
Tội Của Ngũ Trần 236
Khởi hành từ Nam Vang qua Vọng Các 237
Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 238
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 239
So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 240
Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định 241
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 242
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 243
Người thực hành Giáo Pháp (Dhammachari) 244
1. Chiếu Kiến 245
Vandanā - Lễ bái 246
Cách thọ trì, tóm luật và phân tách Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 247
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 248
Pháp trích lục 249
Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 250
Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā 251
Bằng hữu thuyết (Mittakatha) 252
1. Utu niyāma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 253
Tích người không làm tội nữa 254
Chương I. Xà Phẩm (Uragavagga) 255
Bài 1: Tâm Lộ (Cittavīthi) 256
Đại cương Vi Diệu Pháp vấn đáp 257
Sớ giải Trưởng Lão Tăng Kệ 258
Chú giải Cõi Ngạ Quỹ, Cõi Bàng Sanh, Cõi Người 259
Chương I: Giới thiệu nội dung và mục đích Giới Luật 260
Tứ Thanh Tịnh Giới, Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, bất cộng trụ, tăng tàng 261
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 1) 262
Ân đức Pháp Bảo (Dhamma Guna) 263
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 264
1. Ba vipallāsa (đảo ngược) 265
Bài 2: Ba Thời - Ba Tánh - Bốn Giống 266
Chương Pháp Hai Chi 267
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 268
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông 269
1. Lễ Bố-Tát (Uposatha) 270
2. Quán thân niệm xứ (Kayānupassanāsatipaṭṭhāna) 271
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 272
2. Giải về Tham 273
Tam Quy và Ngũ Giới 274
1. Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền 275
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 276
Phương pháp thường trực sanh mạng 277
Phần 2: Chủ đề về Nghiệp Báo 278
Phần 1: Tổng quát về Ba-la-mật 279
Phần 2: Con đường cũ xa xưa 280
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 2) 281
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 1) 282
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 283
Ba ngày luận Đạo (Phần 2) 284
Đặc tướng của Vô Thường 285
Chương 2: Sơ lược lịch sử Đức Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta 286
Lịch sử Phật giáo 287
Tứ thanh tịnh giới (Phần 1) 288
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 1) 289
Thân 290
Quán sát thân trong thân (Niệm Thân) 291
Chương 1: Những loại Tâm Vương khác nhau 292
Chương I: Phẩm trợ đạo 293
Ngày Hai: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 294
Thích giải rộng nhóm bốn nghiệp (Kammacatukka) 295
3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina 296
Tìm hiểu paṭisandhicitta, bhavaṅgacitta, cuticitta 297
Akusalacitta: Bất Thiện Tâm 298
Samatha: Thiền Định 299
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 300
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 301
Bodhisatta: Đức Bồ tát 302
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 303
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 304
Tìm hiểu Tâm vấn đáp 305
Chứng cớ hiển nhiên của Nghiệp 306
Truyện Đức Bồ Tát 307
Bảy báu nhà Phật 308
Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ 309
Pháp hỗ trợ Thiền Định 310
Giảng câu hỏi thứ nhì của Quỉ vương 311
Sưu Tập Pháp - Pakiṇṇakadhamma 312
Phật ngôn trích dịch 313
Sử tích nghe pháp bằng sự tôn kính đắt đạo quả 314
Phật ngôn Phật giáo đại cương 315
Phần Kinh Nhựt Hành 316
Phật Ngôn về nguyện vọng cao nhất của con Người 317
Nền tảng Phật giáo thứ Nhì: Thiền Định 318
Bổn phận làm ông thầy Hoà Thượng 319
Những điều cấm rời rạc 320
Phật Giáo Chuyển Sang Các Nước Lần Đầu Hết 321
Pakiṇṇakaparitta - (Kinh Tụng Sau Cùng Các Kinh Cầu An) 322
Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappāya) 323
Kinh Subha 324
Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 325
Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 326
Giảng giải Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên Khởi) 327
Phần đức tin (Saddhā) 328
Chương Thứ Hai 329
Chánh Kiến (Samma Diṭṭhi) 330
Nói Về Pháp Có Hai Chi 331
Năm Điều Quán Tưởng 332
Từ Vọng Các sang Rangoon 333
Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 334
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 335
Phần niệm 32 thể trược 336
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 337
Ngũ giới là thường giới 338
Bài pháp đầu tiên 339
2-3. Vipassana Kammatthana 340
Bước Đầu Tu Tập 341
Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 342
Giải về ý nghĩa của Lễ Kaṭhina 343
I. Giải về baddhasīmā 344
Những Người Lữ Thương Là Bạn Của Kẻ Đi Đường Xa 345
2. Bīja niyāma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 346
Tích Brahmacariya 347
Chương II. Uất Ba Lợi Phẩm (Ubbarīvagga) 348
Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ (Pañcadvāracittavīthi) 349
Tâm vấn đáp 350
Sớ giải Trưởng Lão Ni Kệ 351
Chú giải Cõi Trời 352
Chương II: Luật học tập (Sikkhādhamma) 353
Phần bất định và ưng xả đối trị 354
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 2) 355
Ân đức Tăng Bảo (Sangha Guna) 356
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 357
2. Ba Maññanā (ảo tưởng) 358
Bài 3: Thọ hợp đồng (Vedanāsaṅgaha) 359
Chương Pháp Ba Chi 360
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 361
Mười chư Phật trong thời vị lai và các tướng tốt của Đức Phật Toàn Giác 362
2. Lễ Tự Tứ (Pavāraṇā) 363
3. Quán thọ niệm xứ (Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna) 364
3. Quả báu của Tâm Từ 365
3. Giải về Sân Hận 366
Pháp môn Hành Thiền 367
2. Các yếu tố trợ giúp Ngũ Căn bén nhạy 368
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 369
Giải về ý nghĩa tiếng Kappa 370
Phần 3: Chủ đề về Tội Phước 371
Phần 2: Tổng quát về Ba-la-mật 372
Phần 3: Con đường cũ xa xưa 373
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 2) 374
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp 375
Giáo lý 376
Đặc tướng của Vô Ngã 377
Chương 3: Phật Giáo đối với Giai Cấp của Xã hội 378
Tứ thanh tịnh giới (Phần 2) 379
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 2) 380
Thọ 381
Quán sát Thọ trong Thọ (Niệm Thọ) 382
Chương 2: 52 Loại tâm sở 383
Chương II: Tứ niệm xứ 384
Ngày ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 385
Nhóm bốn nghiệp theo thời gian (Pākakālacatukka) 386
4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu 387
Cuticitta và paṭisandhicitta của mỗi chúng sinh 388
Dục Giới Tịnh Hảo Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) 389
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 390
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 391
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 392
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 393
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 394
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 395
Tâm Sở Vấn Đáp - Cetasika Paṇhā 396
Vấn đề về Nghiệp 397
Tìm hiểu về sự bố thí 398
Phật ngôn quyển Sơ Thiền Tâm 399
Giảng câu hỏi thứ ba của Quỉ vương 400
Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục 401
Góp nhặt nền tảng Phật giáo 402
Luật Cư Sĩ Tóm Tắt - Gihivinayaṃkhepa 403
Nền tảng Phật giáo thứ Ba: Trí Tuệ 404
Phép truyền giới Sa Di 405
Giải về cách cho và thọ nhận 406
Giải Về Nguyên Nhân Sự Tạo Tượng Phật Đầu Tiên 407
Kinh Tụng Trong Đám Cúng Vong Nhân 408
Chủ giải 32 tướng tốt của Đức Phật 409
Cách Khổ Hạnh Về Hơi Thở 410
Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 411
Phần trí tuệ (Paññā) 412
Những Pháp Có Ba Chi 413
Từ Rangoon sang Calcutta 414
Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch Tại Rangoon - Miến Điện 415
Quả báo của sự niệm thân 416
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 417
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 418
Hiểu Biết Trọn Vẹn 419
4. Thắng Sáng Hiện Hữu 420
Linh tinh - Cư Sĩ thực hành 421
Năm quả báo của lễ Kaṭhina 422
II. Giải về abbadha sīmā: là sīmā tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 423
Bà mẹ là bạn trong nhà của mình 424
3. Kamma niyāma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 425
Chương III. Tiểu Phẩm (Cuḷavagga) 426
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (Cakkhudvārātimahantārammaṇa) 427
Chú giải về Phạm Thiên và sự huỷ hoại của Thế Gian 428
Chương III: Luật Hành Phạt(Daṇḍakamma) 429
Phần ưng đối trị 430
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 3) 431
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 432
3. Hai abhinivesa (khuynh hướng) 433
Bài 4: Nhân hợp đồng (Hetusaṅgaha) 434
Chương Pháp Bốn Chi 435
Đức Phật Gotama 436
3. Phép Tu Sa-di (Pabbajitavidhī) 437
4. Quán tâm niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhāna) 438
4. Giải về Si Mê 439
3 Đặc tướng của đời sống 440
3. Mười đạo binh Ma 441
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 442
Giải về kiếp Thành 443
Phần 4: Chủ đề về Sống Chết 444
Phần 3: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 445
Phần 4: Con đường cũ xa xưa 446
4. Thánh Tu Đà Huờn 447
Đạo giải thoát của Phật Tổ Gotama 448
Chương 4: Phật Giáo đối với Cư-Sĩ và Người Đời 449
Tứ thanh tịnh giới (Phần 3) 450
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 3) 451
Tưởng và Hành 452
Quán sát Tâm trong Tâm (Niệm Tâm) 453
Chương 3: Phần linh tinh 454
Chương III: Tứ chánh cần 455
Ngày bốn: Danh Sắc và Nhân Quả 456
Trình bày thập thiện nghiệp dục giới 457
5. Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay 458
Ba giới bốn loài 459
Ahetukacitta: Vô Nhân Tâm 460
Tính của Hành Giả 461
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 462
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 463
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 464
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 465
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 466
Vấn Đáp Về Sắc - Rūpapañhā 467
12 Nghiệp 468
Cảm tác 469
Giảng câu hỏi thứ tư của Quỉ vương 470
Pháp trích lục Nhựt Hành của người tại gia Tu Phật 471
Phép Truyền Tỳ Khưu Giới 472
Giải về cách thức sám hối 473
Giải Về Tượng Phật Và Tượng Bồ-tát Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 474
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 475
Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Hiri - Ottappa) 476
Pháp Có Bốn Chi 477
Lịch sử Phật giáo Tích Lan 478
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 479
Dhātu manasikāra (Niệm nguyên chất) 480
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 481
Kinh Paṭṭhama Gelañña 482
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 483
5. Chư Hành Vô Thường 484
Cách dâng y casa Kaṭhina 485
Linh Tinh - Sự Dính Líu Của Sīmā 486
Bằng hữu là bạn của người hữu sự 487
4. Citta niyāma - định luật về tâm thức 488
Chương IV. Ðại Phẩm (Mahāvagga) 489
Chương IV: Luật Trục Xuất (Nāsanaṅga) 490
Tội ưng phát lộ, ưng học pháp và chi tiết pháp Điều Giải 491
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 4) 492
4. Tăng Sự Gián Nghị 493
Bài 5: Sự hợp đồng (Kiccasaṅgaha) 494
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 495
4. Hai Bhūmi (cõi) 496
Chương Pháp Năm Chi 497
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 498
5. Quán pháp niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhān) 499
4. Bảy Pháp trợ Bồ Đề 500
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 501
Giải rõ mười điều Ác 502
Phần 5: Chủ đề về Tứ Đế 503
Phần 4: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 504
Phần 5: Con đường cũ xa xưa 505
5. Chân Đế và Tục Đế 506
Đốn giáo của các vị Tổ Sư tân tiến 507
Chương 5: Phật Giáo đối với Phụ Nữ 508
Tứ thanh tịnh giới (Phần 4) 509
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 4) 510
Thức 511
Quán sát Pháp trong Pháp (Niệm Pháp) 512
Chương 4: Phân tách tiến trình Tâm 513
Chương IV: Tứ như ý túc 514
Ngày Năm: Tứ Diệu Đế 515
Nhóm 4 nghiệp cho quả theo lãnh vực (Pātthānacatukka) 516
6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina 517
Vòng tử sinh luân hồi (Saṃsāravaṭṭa) 518
Tâm Với Tâm Sở 519
Phân loại 40 đề mục thiền định theo cõi giới (bhūmi) 520
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 521
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 522
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 523
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 524
Niết bàn vấn đáp 525
Nghiệp trong Phật giáo 526
Tiểu sử đức Đế Thích 527
Phật ngôn quyển Nhật hành của người tại gia Tu Phật 528
Giới Luật Sa Di 529
Giải Về Phép Đầu Đà (Dhutangakathā) 530
Giải Về Tháp Phật Tạo Ra Trong Các Nước, Ngoài Ấn Độ 531
Phần tâm như dây cương (Manoyottaṃ) 532
Pháp Có Năm Chi 533
Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 534
Bài Phúc Trình Của Đại đức Nāga Thera Bửu Chơn tại Phnompenh 1957 535
Karanīya Metta Sutta: Kinh Bác Ái 536
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 537
Mái nhà vụng lợp 538
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 539
6. Tri Vọng Diệt Vọng 540
5. Tăng Sự Trị Phạt Tội Tăng Tàng 541
Cách thọ lãnh y casa 542
Phước là bạn trong những đời sau 543
5. Dhamma niyāma - định luật về qui phạm hay pháp 544
Chương V: Luật Sinh Hoạt (Vattika) 545
Thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, năm pháp ác, ... 546
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 5) 547
Bài 6: Môn hợp đồng (Dvārasaṅgaha) 548
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 549
5. Hai Gati (sự luân chuyển) 550
Chương Pháp Sáu Chi 551
6. Hướng dẫn Thực Hành Thiền Tứ Niệm Xứ 552
5. Các tầng Thiền Minh Sát 553
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 554
Phụ bản giải về Kiếp 555
Phần 5: Bồ tát hạnh (Bodhisattacariya) 556
Phần 6: Con đường cũ xa xưa 557
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược 558
Chương 6: Phật Giáo và Sự Tín Ngưỡng 559
Tứ thanh tịnh giới (Phần 5) 560
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 5) 561
Thấy Vô Ngã 562
Bảo đảm thành Đạo 563
Chương 5: Phần không có tiến trình 564
Chương V: Ngũ căn 565
Ngày sáu: Thập nhị nhân duyên (24 Duyên khởi) 566
Bốn nguyên nhân tử (Maraṇuppatticatukka) 567
7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina 568
Đức Phật xuất hiện trên thế gian 569
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 570
Abhiñña: Phép Thần Thông 571
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 572
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 573
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 574
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 575
Pháp trích lục Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 576
Sự tạo Nghiệp 577
Phật ngôn trích Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 578
Lời Dạy Tiếp (Anusāsana) Và Tam Học (Trisikkhā) 579
Phẩm Parivāra (Trích Lục Trong Tạng Luật) 580
Lịch sử Phật giáo trong nước Xiêm (Thái Lan) 581
Phần ghi nhớ (sati ārakkha sarathi) 582
Pháp Có Sáu Chi 583
Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 584
Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 585
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 586
Người bán thịt và nghiệp báo 587
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 588
Linh tinh - Pakiṇṇaka 589
Chương VI: Nghi Thức Xuất Gia Sa-di (Pabbajitavidhī) 590
Cách nguyện hoặc xả y, cách xám hối, bốn pháp dung hoà, ... 591
Bài 7: Cảnh hợp đồng (Ārammaṇasaṅgaha) 592
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 593
6. Hai Sacca (sự thật) 594
Chương Pháp Bảy Chi 595
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  596
6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn 597
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 598
Phần 6: Bồ Tát Hạnh (Bodhisattacariya) 599
Phần 7: Con đường cũ xa xưa 600
7. Ba loại Trí tuệ 601
Chương7: Phật Giáo với sự Nương Nhờ 602
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 6) 603
Phân tách đặc tánh Vô Thường 604
Kinh Đại Niệm Xứ 605
Chương 6: Phân tách sắc Pháp 606
Chương VI: Ngũ lực 607
Ngày bảy: Vô Minh - Căn Nhân của sự Luân Hồi 608
8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina 609
Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử 610
Ác nghiệp và quả của ác nghiệp 611
Quả của pháp hành thiền định 612
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 613
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 614
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 615
Quan Niệm Về Nghiệp Trong Kinh Sandaka 616
Phạm Tội (Āpatti) 617
Giải Về Kaṭhina (Kaṭhina Kathā) 618
Mục lục giảng giải lịch sử Phật Giáo 619
Giới như đồ trang sức cái xe (Ratho Sīlalankāro) 620
Pháp Có Bảy Chi 621
Ảnh tư liệu 622
Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 623
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 624
Nghiệp, tái sinh và đau khổ 625
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 626
Bài 8: Vật hợp đồng (Vatthusaṅgaha) 627
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 628
7. Các danh pháp (nāmadhammā) 629
Chương Pháp Tám Chi 630
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 631
7. Phụ lục Ngay Trong Kiếp Sống Này 632
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 633
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay 634
Chương 8: Phật Giáo với sự Rửa Tội 635
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 7) 636
Mười một phương pháp phân tách Ngũ Uẩn 637
Hướng dẫn hành Thiền 638
Chương 7: Toát yếu những Phân loại 639
Chương VII: Thất giác chi 640
Ngày tám: Niết bàn 641
9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina 642
Thực hành Pháp Không Sợ Chết 643
Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp 644
Thực hành Pháp Hành 645
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 646
Người như thế nào cũng do Nghiệp 647
Điều Học (Sikkhāpada) 648
Giải Về Cách Thức Các Thứ Y Ca-sa 649
Định như cây cốt xe (Jhānakkho) 650
Pháp Có Tám Chi 651
Bài Tường Thuật Của Đại đức Nāga Mahā Thera Bửu Chơn Tại Phnom-Penh 1961 652
Những hạt châu ngọc trong tư tưởng Ngài Mahasi 653
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 654
Tính chất của Ngũ Giới 655
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 656
8. Sắc pháp (Rūpadhammā) 657
Chương Pháp Chín Chi 658
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 659
8. Sippañca: Có nghề 660
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc 661
Chương 9: Phật Giáo với Ngày Giờ Xấu Tốt và Cúng Sao Hạn 662
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 8) 663
Thuần hoá Tuệ Minh Sát 664
Chương 8: Toát yếu về những Duyên hệ 665
Chương VIII: Bát chánh đạo 666
Ngày chín: Sống theo Đức Phật 667
10. Người thí chủ - Người thọ thí 668
Maraṇa: Sự tử 669
Quả của ác nghiệp và quả của đại thiện nghiệp 670
Đề mục hành thiền của Rāhula 671
Nghi thức thọ pháp Hành Thiền 672
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 673
Đạo pháp để tẩy Nghiệp (giải Nghiệp) 674
Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla) 675
Tinh tấn ví như bánh xe (Cakkavīriyo) 676
Pháp Có Chín Chi 677
Phật Giáo, Một Huy Hiệu Thực Tế 678
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 679
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 680
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 681
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 682
9. Các nhân (hetu) 683
Chương Pháp Mười Chi 684
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 685
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 686
Chương 10: Phật Giáo với Nghiệp 687
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 9) 688
Thuật ngữ 689
Chương 9: Đề mục hành Thiền 690
Chương IX: Thực hành các phẩm trợ đạo như thế nào? 691
11. Quả báu của Lễ dâng y thường và Lễ dâng y kathina 692
Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 693
3 Hạng người trong đời 694
Đoạn kết Quyển Pháp Hành Thiền Định 695
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 696
Do Nhân Nào Chúng Sinh Bị Đọa Trong Khổ Đạo Và Được Lên Nhàn Cảnh 697
Duyên cớ Tranh Biện và Diệt Tranh 698
Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (Upekkhādhura Samādhi) 699
Câu chuyện về trưởng lão Meghiya 700
Pháp Có 10 Chi 701
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 702
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 703
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 704
10. Hai Abhiññā (thắng trí) 705
Chương Pháp Trên Mười Chi 706
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 707
11. Sự thấy 708
Chương 11: Ðức Phật và Sự Dạy Ðạo 709
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 10) 710
Chương X: Di sản của giáo Pháp 711
12. Bố thí của Bậc Thiện trí 712
Tích Đức vua Assaka 713
Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi) 714
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 715
Phần Tạo Bốn Nghiệp 716
Những Điều Học Ngoài Giới Bổn 717
Ăn chánh niệm 718
Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú (Anicchāparivānaṃ) 719
Pháp Có 11 Chi 720
Những tích liên quan đến mỗi giới 721
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 722
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 723
11. Ba Pariññā (hoàn hảo) 724
Mục Lục Tra Từ Điển 725
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 726
12. Sự nghe 727
Chương 12: Đặc Tính của Pháp Bảo 728
13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ 729
Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai 730
Ngăn Ác Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 731
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 732
Nghiệp theo báo ứng 733
Trích dịch Tạng Luật Pāḷi 734
Bảy kho báu tinh thần 735
Sự nhẫn nại (Khanti) 736
Pháp Có 12 Chi 737
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 738
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 739
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 740
12. Giảng rộng về Diễn tiến hoàn hảo (Tīraṇa Pariññā) 741
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 742
13. Sự ngửi 743
Chương 13: Phật Giáo với thuyết Vô Ngã 744
14. Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 745
Lễ an táng 746
Đoạn kết quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 747
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 748
Nghiệp là tín hiệu của Si Nhân 749
Pháp làm cho trở nên Sa Môn 750
Susima Sutta: Kinh Susima 751
Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh 752
Pháp Có 13 Chi 753
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 754
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 755
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 756
13. Pahāna Pariññā (diệt trừ hoàn hảo) 757
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 758
14. Sự nếm 759
Chương 14: Phật Giáo đối với hàng Tăng Lữ 760
15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng 761
Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi 762
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 763
Pháp Và Bất Hợp Pháp Có Quả Bất Đồng 764
Bồ tát đạo 765
Phật Ngôn về giới Luật 766
Quán Tưởng Về Thập Pháp 767
Pháp Có 14 Chi 768
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 769
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 770
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 771
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 772
15. Sự tiếp xúc hay đụng 773
Chương 15: Phật Giáo và Niết Bàn 774
16. Nhận xét về Lễ dâng y kathina 775
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 776
Dây xích của Nhân Quả 777
Pháp Có 15 Chi 778
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 779
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 780
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 781
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 782
16. Sự suy nghĩ 783
Chương 16: Pháp Bảo 784
17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina 785
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 786
Dây Xích Của Nhân Quả Theo Ý Nghĩa Vi Diệu Pháp 787
Pháp Có 16 Chi 788
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 789
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 790
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 791
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 792
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 793
Cetasika (Tâm Sở) 794
Pháp Có 17 Chi 795
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 796
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 797
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 798
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 799
18. Giải về đề mục căn bản 800
Người biết và sự hiểu biết 801
Khu vực Tái Sinh 802
Pháp Có 18 Chi 803
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 804
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 805
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 806
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 807
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ 808
Bát Chánh Đạo 809
Phần kết luận Triết Lý về Nghiệp 810
Pháp Có 19 Chi 811
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 812
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 813
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 814
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 815
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát 816
Đối tượng của Thiền Minh Sát 817
Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 818
Bát Giới Uposathasīla 819
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 820
Phật Giáo (Buddhasāsana) 821
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 822
21. Bài pháp cuối 823
Sự hiểu biết của thiền sinh 824
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 825
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 826
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 827
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 828
Sự Suy Tư Của Đại Đức Anuruddha 829
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 830
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 831
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 832
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 833
Tin và biết 834
Giảng giải điều giới hành dâm 835
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 836
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 837
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 838
Sự quan trọng của chánh niệm 839
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 840
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 841
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 842
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 843
Giới thiệu Kinh đại niệm xứ ( phần 1) 844
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 845
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 846
Đức Tăng Saṃgha 847
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 848
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 2 849
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 850
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 851
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 852
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 853
Giới hiệu kinh Đại Niệm Xứ (Phần 3) 854
Giới cấm và giới hành 855
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 856
Tam Bảo (Ratanattaya) 857
27. Khantī: Nhẫn nại 858
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 4 859
Cửu Giới Uposathasīla 860
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 861
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 862
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 863
Con gái người thợ dệt 864
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 865
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 866
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 867
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 868
Dâng cúng y Kathina 869
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 870
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 871
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 872
Tuổi già 873
Phân tích 4 tính chất của giới 874
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 875
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 876
Những Bài Học Từ Sự Chết 877
Ba pháp hành trong Phật giáo 878
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 879
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 880
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 881
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 882
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 883
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 884
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 885
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 886
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 887
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 888
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 889
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 890
Nơi nương nhờ 891
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 892
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 893
Nguyên nhân quy y Tam bảo 894
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 895
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 896
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 897
Bố thí cầu nguyện 898
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 899
Tầm quan trọng của giới 900
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 901
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 902
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 903
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 904
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 905
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 906
Quả báu của phép quy y Tam bảo 907
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 908
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 909
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 910
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 911
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 912
Người thiện trí quy y Tam bảo 913
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 914
Tám dòng phước thiện 915
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 916
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 917
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.