Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Nội dung

Bài đăng số Trang số
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 1
19. Phi Lộ 2
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 3
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 4
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 5
18. Lộ Trình Tâm 6
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 7
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 8
17. Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Sở Hữu Tâm 9
Giới thiệu quyển Phước Thiện 10
15-16. Sở Hữu Tịnh Hảo - Tổng Kết Các Sở Hữu Tâm 11
14. Sở Hữu Bất Thiện Akusalacetasika 12
13. Sở hữu tợ tha 13
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 14
12. Sở Hữu Tâm (Cetasika) 15
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 16
Giới thiệu quyển Triết Lý Về Nghiệp 17
Giới thiệu quyển Thập độ 18
11. Tổng Kết Các Loại Tâm 19
Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật 20
Giới thiệu quyển Thân Quán Niệm Xứ 21
Tìm hiểu Sơ Thiền Tâm 22
Giới thiệu quyển Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 23
Giới thiệu quyển Phép Chánh Định 24
Câu Phật ngôn 25
Phật giáo lược luận 26
Giới thiệu quyển Pháp Trích Yếu trong Thanh Tịnh Đạo 27
Giới thiệu quyển Phật giáo đại cương 28
Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật 29
Giới thiệu quyển Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người 30
Giới thiệu quyển Nền Tảng Phật Giáo 31
Giới thiệu Luật Xuất Gia (Quyển Thượng) 32
Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupārisuddhisila) 33
Giải Về Nguyên Nhân Đầu Tiên Sự Tích Phật Pháp 34
Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt 35
10 b. Quá Trình Thực Hành 36
Phật Ngôn (Buddha Bhāsita) - Phần I, II,III, IV 37
Kệ Tụng (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ 38
Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn 39
Samvejaniya Gathā ‒ Kệ Động Tâm 40
Giải Về Pháp Nên Suy Nghĩ Trong Cơn Bệnh Nặng 41
Giới thiệu Quyển Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh 42
Giới thiệu Quyển Bát Thánh Đạo 43
Giới thiệu Quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 44
10a. Tâm Siêu Thế 45
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 46
9. Tâm Vô Sắc Giới 47
Tìm hiểu Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama 48
Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật 49
Giới thiệu quyển Bồ Tát Khổ Hạnh 50
Giới thiệu Quyển Nhân Quả Liên Quan 51
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 52
8. Tâm Sắc Giới 53
Giới thiệu Quyển Pháp Xa 54
Giới thiểu Quyển Quả Báu Của Sa Môn 55
Giới thiệu quyển Kho Tàng Pháp Bảo 56
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 57
Giới thiệu quyển Hành Trình Sang Xứ Phật 58
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 59
7. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 60
Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp 61
Lời giới thiệu quyển Hội Nghị Quốc Tế 62
Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu 63
Giới thiệu Niệm Thân (Kāyagatāsati) 64
6. Tâm Vô Nhân 65
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 66
1. Định Nghĩa Vipassanā 67
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 68
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 69
5. Tâm Bất Thiện 70
4. Tâm 71
3. Phép Chơn Đế 72
2. Pháp Tục Đế 73
1. Pháp 74
Dẫn Nhập - Vi Diệu Pháp Giảng Giải 75
Giới thiệu quyển Hiểu Biết Trọn Vẹn 76
Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ 77
6. ​​​​​​​Phép Sám Hối Tội 78
Phật Giáo (Chính Lời Phật Thuyết) 79
Tiểu tựa Cư Sĩ Thực Hành 80
Lời Nói Đầu - Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến 81
Giới thiệu Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 82
Lời giới thiệu và dẫn nhập Kinh Chuyển Pháp Luân 83
Cư Sĩ Vấn Đáp (Prasṇā Gīhi) 84
Lời giới thiệu Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 85
Lời giới thiệu Pháp Kết Giới - Sīmā 86
Lời giới thiệu Giải Về Bạn 87
Định luật tự nhiên của vũ trụ (Pañca Niyāma) 88
Bài kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã 89
Mười Pháp không yên tâm đáng sợ 90
Lời giới thiệu và dẫn nhập chú giải Ngạ Quỷ Sự 91
Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp 92
Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm 93
Giới thiệu: Lời vàng Bậc Thánh 94
Chú giải Cõi Địa Ngục 95
Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di 96
Giới thiệu soạn phẩm Tứ Thanh Tịnh Giới và phận sự của bậc Xuất Gia 97
Lời giới thiệu và Diệu Pháp cương yếu 98
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha) 99
Ân đức Phật Bảo (Buddha Guna) 100
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 101
1. Sử tích Đức Phật Tổ Gotama (Cồ Đàm) 102
1. Lời nói đầu: Minh Sát Diễn Giải 103
Bài 1: Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasaṅgaha) 104
Chương Pháp Một Chi 105
Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ Khưu Bửu Chơn 106
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 107
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 108
Lời giới thiệu, thập độ Balamat và đặc tính của vị Bồ Tát 109
Lời nói đầu và giới thiệu quyển Luật Nghi Tổng Quát 110
Bài 25: Hướng dẫn trình Pháp 111
Bài 24: Hướng Dẫn Hành Thiền 112
Bài 23: Vấn đạo Thiền Sư Mahasi: Hành Thiền Minh Sát Như Thế Nào Cho Đúng? 113
Bài 22: Phật Giáo Mang Lại Những Lợi Ích Thiết Thực Như Thế Nào 114
Bài 20: Lời Dạy của Đức Phật Được Truyền Thừa và Kết Tập Như Thế Nào 115
Bài 19: Thế Nào Là Sự Giác Ngộ Theo Lời Của Đức Phật Dạy 116
Bài 18: Làm Sao Thanh Lọc Tâm Để Có Được Đời Sống An Vui 117
Bài 17: Làm Sao Có Thể Kiểm Soát Được Hành Vi Của Mình Để Được An Lạc 118
1. Lời nói đầu và chú giải phần thuyết thị 119
Bài 16: Người Phật Tử Nên Giữ Giới Như Thế Nào Cho Phải Lẽ 120
4. Phần cuối: Tâm Từ 121
Bài 10: Trong Phật giáo có những loại nghiệp nào cần phải biết? 122
Bài 9: Những lợi ích trong của sự hiểu biết luật Nghiệp báo 123
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 124
Bài 8: Một số câu hỏi cực kỳ quan trọng liên quan đến Nghiệp 125
Tam Quy, Ngũ Giới và cách thọ trì 126
Bài 7: Người sang, người hèn, người cô thế, người quyền uy … do đâu ? 127
1. Lời tựa và dẫn nhập 128
Lời giới thiệu Phật tử và con đường tu Phật 129
Lời giới thiệu ngay trong kiếp sống này 130
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 131
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 132
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 133
Lời tựa giải về Kiếp 134
Phần 1: Chủ đề về Ngũ Giới 135
Lời nói đầu: Đến bờ kia 136
Phần 1: Con đường cũ xa xưa 137
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 1) 138
Bài 15: Thế nào là một “người con Phật” đúng nghĩa 139
Giới thiệu: Chỉ là một cội cây thôi 140
Bài 14: Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát. Bồ Tát đã Giác Ngộ chưa? 141
1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 142
Ba ngày luận Đạo (Phần 1) 143
Đặc tướng của Khổ 144
Ân-đức Tăng (Sangha Guna) 145
Ân-đức Pháp (Dhamma Guna) 146
Ân-đức Phật (Buddha Guna) 147
Chương 1: Tôn Giáo 148
Bài 13: Những khía cạnh siêu việt và quan trọng then chốt của Phật Giáo 149
Bài 12: Tìm hiểu sự liên hệ của luật duyên hệ duyên (Paṭṭhāna), một thể loại của luật nhân quả 150
Bài 11: Tìm hiểu lý duyên sinh, một thể loại của luật nhân quả 151
Sử tích Phật tổ Gotama 152
Lời nói đầu và tiểu tựa 153
Mục lục: Tứ thanh tịnh giới 154
Tiểu tựa: Luật xuất gia tóm tắt 155
Lời tựa và lời nói đầu 156
Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng 157
Giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ 158
Vi diệu pháp toát yếu: Lời giới thiệu 159
Giới thiệu và nhập đề 160
Bài 6: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố trong bát chánh đạo 161
Tứ Vô Lượng Tâm - Đại Đức Narada 162
Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn" - Đại Đức Narada 163
Nghi thức căn bản trước khi thực hành thiền Minh Sát (Tứ Niệm Xứ) 164
Ngày Một: Giới, Định, Tuệ 165
Mười Pháp Ba-la-mật 166
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 3) 167
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 2) 168
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 1) 169
Giới Thiệu Quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng 170
Bài 5: Giảng giải chi tiết về sự khổ trong tứ diệu đế 171
Bài 4: Tìm hiểu về 4 diệu đế, bốn chân lý cao thượng trong đạo Phật 172
Bài 3: Đức Phật có phải đang sống ở Tây Phương cực lạc thế giới không? 173
Bài 2: Tổng quan về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh đến niết bàn 174
Bài 1: Giới thiệu về bài giảng Phật Pháp Căn Bản cho người mới 175
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 176
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 177
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 178
Bài kinh dạy về Nghiệp 179
Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào? 180
Giải về Nghiệp 181
Pháp Thập Độ Hay Thập Ba-la-mật (Dasa Pāramī) 182
Giải Về Pháp Thập Độ - Dāsa Pārami 183
Tìm hiểu Thân Quán Tứ Niệm Xứ 184
Sự Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappaya) 185
Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương 186
Tìm hiểu Phép Chánh Định 187
Thiện ngôn 188
Tu Cách Nào Mà Được Chứng Quả Niết-Bàn 189
Tam Tướng - Trilakkhaṇa 190
Tìm hiểu Phật Giáo Đại Cương 191
Phật Pháp lược giải 192
Nguyện vọng cao nhất của Con Người là gì? 193
Nền tảng Phật giáo thứ Nhất: Giới 194
Lợi ích của sự Trì Luật 195
Pháp làm cho Giới trong sạch 196
Giải Về Lịch Sử Tháp Phật 197
Luật cư sĩ tóm tắt 198
Kinh tụng Cầu An 199
Giảng giải Đường Đi Niết Bàn 200
Chương trình hành đạo 201
Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 202
Cách Hành Khổ Hạnh 203
Nhân Quả Liên Quan (Thập Nhị Nhân Duyên) 204
Giải Về Pháp Xa 205
Chương Thứ Nhất 206
Tà Kiến (Micchā Diṭṭhi) 207
Nói Về Pháp Một Chi 208
Tội Của Ngũ Trần 209
Khởi hành từ Nam Vang qua Vọng Các 210
Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 211
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 212
So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 213
Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định 214
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 215
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 216
Người Thực Hành Giáo Pháp (Dhammachari) 217
1. Chiếu Kiến 218
Vandanā - Lễ bái 219
Cách thọ trì, tóm luật và phân tách Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 220
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 221
Pháp trích lục 222
Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 223
Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā 224
Bằng hữu thuyết (Mittakatha) 225
1. Utu niyāma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 226
Tích người không làm tội nữa 227
Chương I. Xà Phẩm (Uragavagga) 228
Bài 1: Tâm Lộ (Cittavīthi) 229
Đại cương Vi Diệu Pháp vấn đáp 230
Sớ giải Trưởng Lão Tăng Kệ 231
Chú giải Cõi Ngạ Quỹ, Cõi Bàng Sanh, Cõi Người 232
Chương I: Giới thiệu nội dung và mục đích Giới Luật 233
Tứ Thanh Tịnh Giới, Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, bất cộng trụ, tăng tàng 234
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 1) 235
Ân đức Pháp Bảo (Dhamma Guna) 236
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 237
1. Ba vipallāsa (đảo ngược) 238
Bài 2: Ba Thời - Ba Tánh - Bốn Giống 239
Chương Pháp Hai Chi 240
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 241
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông 242
1. Lễ Bố-Tát (Uposatha) 243
2. Quán thân niệm xứ (Kayānupassanāsatipaṭṭhāna) 244
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 245
2. Giải về Tham 246
Tam Quy và Ngũ Giới 247
1. Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền 248
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 249
Phương pháp thường trực sanh mạng 250
Phần 2: Chủ đề về Nghiệp Báo 251
Phần 1: Tổng quát về Ba-la-mật 252
Phần 2: Con đường cũ xa xưa 253
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 2) 254
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 1) 255
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 256
Ba ngày luận Đạo (Phần 2) 257
Đặc tướng của Vô Thường 258
Chương 2: Sơ lược lịch sử Đức Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta 259
Lịch sử Phật giáo 260
Tứ thanh tịnh giới (Phần 1) 261
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 1) 262
Thân 263
Quán sát thân trong thân (Niệm Thân) 264
Chương 1: Những loại Tâm Vương khác nhau 265
Chương I: Phẩm trợ đạo 266
Ngày Hai: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 267
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 268
Bodhisatta: Đức Bồ tát 269
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 270
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 271
Tìm hiểu Tâm vấn đáp 272
Chứng cớ hiển nhiên của Nghiệp 273
Truyện Đức Bồ Tát 274
Bảy báu nhà Phật 275
Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ 276
Pháp hỗ trợ Thiền Định 277
Giảng câu hỏi thứ nhì của Quỉ vương 278
Sưu Tập Pháp - Pakiṇṇakadhamma 279
Phật ngôn trích dịch 280
Sử tích nghe pháp bằng sự tôn kính đắt đạo quả 281
Phật ngôn Phật giáo đại cương 282
Phần Kinh Nhựt Hành 283
Phật Ngôn về nguyện vọng cao nhất của con Người 284
Nền tảng Phật giáo thứ Nhì: Thiền Định 285
Bổn phận làm ông thầy Hoà Thượng 286
Những điều cấm rời rạc 287
Phật Giáo Chuyển Sang Các Nước Lần Đầu Hết 288
Pakiṇṇakaparitta - (Kinh Tụng Sau Cùng Các Kinh Cầu An) 289
Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappāya) 290
Kinh Subha 291
Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 292
Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 293
Giảng giải Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên Khởi) 294
Phần đức tin (Saddhā) 295
Chương Thứ Hai 296
Chánh Kiến (Samma Diṭṭhi) 297
Nói Về Pháp Có Hai Chi 298
Năm Điều Quán Tưởng 299
Từ Vọng Các sang Rangoon 300
Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 301
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 302
Phần niệm 32 thể trược 303
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 304
Ngũ giới là thường giới 305
Bài pháp đầu tiên 306
2-3. Vipassana Kammatthana 307
Bước Đầu Tu Tập 308
Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 309
Giải về ý nghĩa của Lễ Kaṭhina 310
I. Giải về baddhasīmā 311
Những Người Lữ Thương Là Bạn Của Kẻ Đi Đường Xa 312
2. Bīja niyāma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 313
Tích Brahmacariya 314
Chương II. Uất Ba Lợi Phẩm (Ubbarīvagga) 315
Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ (Pañcadvāracittavīthi) 316
Tâm vấn đáp 317
Sớ giải Trưởng Lão Ni Kệ 318
Chú giải Cõi Trời 319
Chương II: Luật học tập (Sikkhādhamma) 320
Phần bất định và ưng xả đối trị 321
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 2) 322
Ân đức Tăng Bảo (Sangha Guna) 323
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 324
2. Ba Maññanā (ảo tưởng) 325
Bài 3: Thọ hợp đồng (Vedanāsaṅgaha) 326
Chương Pháp Ba Chi 327
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 328
Mười chư Phật trong thời vị lai và các tướng tốt của Đức Phật Toàn Giác 329
2. Lễ Tự Tứ (Pavāraṇā) 330
3. Quán thọ niệm xứ (Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna) 331
3. Quả báu của Tâm Từ 332
3. Giải về Sân Hận 333
Pháp môn Hành Thiền 334
2. Các yếu tố trợ giúp Ngũ Căn bén nhạy 335
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 336
Giải về ý nghĩa tiếng Kappa 337
Phần 3: Chủ đề về Tội Phước 338
Phần 2: Tổng quát về Ba-la-mật 339
Phần 3: Con đường cũ xa xưa 340
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 2) 341
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp 342
Giáo lý 343
Đặc tướng của Vô Ngã 344
Chương 3: Phật Giáo đối với Giai Cấp của Xã hội 345
Tứ thanh tịnh giới (Phần 2) 346
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 2) 347
Thọ 348
Quán sát Thọ trong Thọ (Niệm Thọ) 349
Chương 2: 52 Loại tâm sở 350
Chương II: Tứ niệm xứ 351
Ngày ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 352
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 353
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 354
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 355
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 356
Tâm Sở Vấn Đáp - Cetasika Paṇhā 357
Vấn đề về Nghiệp 358
Tìm hiểu về sự bố thí 359
Phật ngôn quyển Sơ Thiền Tâm 360
Giảng câu hỏi thứ ba của Quỉ vương 361
Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục 362
Góp nhặt nền tảng Phật giáo 363
Luật Cư Sĩ Tóm Tắt - Gihivinayaṃkhepa 364
Nền tảng Phật giáo thứ Ba: Trí Tuệ 365
Phép truyền giới Sa Di 366
Giải về cách cho và thọ nhận 367
Giải Về Nguyên Nhân Sự Tạo Tượng Phật Đầu Tiên 368
Kinh Tụng Trong Đám Cúng Vong Nhân 369
Chủ giải 32 tướng tốt của Đức Phật 370
Cách Khổ Hạnh Về Hơi Thở 371
Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 372
Phần trí tuệ (Paññā) 373
Những Pháp Có Ba Chi 374
Từ Rangoon sang Calcutta 375
Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch Tại Rangoon - Miến Điện 376
Quả báo của sự niệm thân 377
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 378
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 379
Hiểu Biết Trọn Vẹn 380
4. Thắng Sáng Hiện Hữu 381
Linh tinh - Cư Sĩ thực hành 382
Năm quả báo của lễ Kaṭhina 383
II. Giải về abbadha sīmā: là sīmā tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 384
Bà mẹ là bạn trong nhà của mình 385
3. Kamma niyāma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 386
Chương III. Tiểu Phẩm (Cuḷavagga) 387
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (Cakkhudvārātimahantārammaṇa) 388
Chú giải về Phạm Thiên và sự huỷ hoại của Thế Gian 389
Chương III: Luật Hành Phạt(Daṇḍakamma) 390
Phần ưng đối trị 391
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 3) 392
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 393
3. Hai abhinivesa (khuynh hướng) 394
Bài 4: Nhân hợp đồng (Hetusaṅgaha) 395
Chương Pháp Bốn Chi 396
Đức Phật Gotama 397
3. Phép Tu Sa-di (Pabbajitavidhī) 398
4. Quán tâm niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhāna) 399
4. Giải về Si Mê 400
3 Đặc tướng của đời sống 401
3. Mười đạo binh Ma 402
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 403
Giải về kiếp Thành 404
Phần 4: Chủ đề về Sống Chết 405
Phần 3: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 406
Phần 4: Con đường cũ xa xưa 407
4. Thánh Tu Đà Huờn 408
Đạo giải thoát của Phật Tổ Gotama 409
Chương 4: Phật Giáo đối với Cư-Sĩ và Người Đời 410
Tứ thanh tịnh giới (Phần 3) 411
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 3) 412
Tưởng và Hành 413
Quán sát Tâm trong Tâm (Niệm Tâm) 414
Chương 3: Phần linh tinh 415
Chương III: Tứ chánh cần 416
Ngày bốn: Danh Sắc và Nhân Quả 417
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 418
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 419
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 420
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 421
Vấn Đáp Về Sắc - Rūpapañhā 422
12 Nghiệp 423
Cảm tác 424
Giảng câu hỏi thứ tư của Quỉ vương 425
Pháp trích lục Nhựt Hành của người tại gia Tu Phật 426
Phép Truyền Tỳ Khưu Giới 427
Giải về cách thức sám hối 428
Giải Về Tượng Phật Và Tượng Bồ-tát Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 429
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 430
Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Hiri - Ottappa) 431
Pháp Có Bốn Chi 432
Lịch sử Phật giáo Tích Lan 433
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 434
Dhātu manasikāra (Niệm nguyên chất) 435
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 436
Kinh Paṭṭhama Gelañña 437
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 438
5. Chư Hành Vô Thường 439
Cách dâng y casa Kaṭhina 440
Linh Tinh - Sự Dính Líu Của Sīmā 441
Bằng hữu là bạn của người hữu sự 442
4. Citta niyāma - định luật về tâm thức 443
Chương IV. Ðại Phẩm (Mahāvagga) 444
Chương IV: Luật Trục Xuất (Nāsanaṅga) 445
Tội ưng phát lộ, ưng học pháp và chi tiết pháp Điều Giải 446
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 4) 447
4. Tăng Sự Gián Nghị 448
Bài 5: Sự hợp đồng (Kiccasaṅgaha) 449
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 450
4. Hai Bhūmi (cõi) 451
Chương Pháp Năm Chi 452
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 453
5. Quán pháp niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhān) 454
4. Bảy Pháp trợ Bồ Đề 455
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 456
Giải rõ mười điều Ác 457
Phần 5: Chủ đề về Tứ Đế 458
Phần 4: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 459
Phần 5: Con đường cũ xa xưa 460
5. Chân Đế và Tục Đế 461
Đốn giáo của các vị Tổ Sư tân tiến 462
Chương 5: Phật Giáo đối với Phụ Nữ 463
Tứ thanh tịnh giới (Phần 4) 464
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 4) 465
Thức 466
Quán sát Pháp trong Pháp (Niệm Pháp) 467
Chương 4: Phân tách tiến trình Tâm 468
Chương IV: Tứ như ý túc 469
Ngày Năm: Tứ Diệu Đế 470
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 471
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 472
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 473
Niết bàn vấn đáp 474
Nghiệp trong Phật giáo 475
Tiểu sử đức Đế Thích 476
Phật ngôn quyển Nhật hành của người tại gia Tu Phật 477
Giới Luật Sa Di 478
Giải Về Phép Đầu Đà (Dhutangakathā) 479
Giải Về Tháp Phật Tạo Ra Trong Các Nước, Ngoài Ấn Độ 480
Phần tâm như dây cương (Manoyottaṃ) 481
Pháp Có Năm Chi 482
Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 483
Bài Phúc Trình Của Đại đức Nāga Thera Bửu Chơn tại Phnompenh 1957 484
Karanīya Metta Sutta: Kinh Bác Ái 485
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 486
Mái nhà vụng lợp 487
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 488
6. Tri Vọng Diệt Vọng 489
5. Tăng Sự Trị Phạt Tội Tăng Tàng 490
Cách thọ lãnh y casa 491
Phước là bạn trong những đời sau 492
5. Dhamma niyāma - định luật về qui phạm hay pháp 493
Chương V: Luật Sinh Hoạt (Vattika) 494
Thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, năm pháp ác, ... 495
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 5) 496
Bài 6: Môn hợp đồng (Dvārasaṅgaha) 497
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 498
5. Hai Gati (sự luân chuyển) 499
Chương Pháp Sáu Chi 500
6. Hướng dẫn Thực Hành Thiền Tứ Niệm Xứ 501
5. Các tầng Thiền Minh Sát 502
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 503
Phụ bản giải về Kiếp 504
Phần 5: Bồ tát hạnh (Bodhisattacariya) 505
Phần 6: Con đường cũ xa xưa 506
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược 507
Chương 6: Phật Giáo và Sự Tín Ngưỡng 508
Tứ thanh tịnh giới (Phần 5) 509
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 5) 510
Thấy Vô Ngã 511
Bảo đảm thành Đạo 512
Chương 5: Phần không có tiến trình 513
Chương V: Ngũ căn 514
Ngày sáu: Thập nhị nhân duyên (24 Duyên khởi) 515
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 516
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 517
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 518
Pháp trích lục Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 519
Sự tạo Nghiệp 520
Phật ngôn trích Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 521
Lời Dạy Tiếp (Anusāsana) Và Tam Học (Trisikkhā) 522
Phẩm Parivāra (Trích Lục Trong Tạng Luật) 523
Lịch sử Phật giáo trong nước Xiêm (Thái Lan) 524
Phần ghi nhớ (sati ārakkha sarathi) 525
Pháp Có Sáu Chi 526
Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 527
Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 528
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 529
Người bán thịt và nghiệp báo 530
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 531
Linh tinh - Pakiṇṇaka 532
Chương VI: Nghi Thức Xuất Gia Sa-di (Pabbajitavidhī) 533
Cách nguyện hoặc xả y, cách xám hối, bốn pháp dung hoà, ... 534
Bài 7: Cảnh hợp đồng (Ārammaṇasaṅgaha) 535
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 536
6. Hai Sacca (sự thật) 537
Chương Pháp Bảy Chi 538
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  539
6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn 540
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 541
Phần 6: Bồ Tát Hạnh (Bodhisattacariya) 542
Phần 7: Con đường cũ xa xưa 543
7. Ba loại Trí tuệ 544
Chương7: Phật Giáo với sự Nương Nhờ 545
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 6) 546
Phân tách đặc tánh Vô Thường 547
Kinh Đại Niệm Xứ 548
Chương 6: Phân tách sắc Pháp 549
Chương VI: Ngũ lực 550
Ngày bảy: Vô Minh - Căn Nhân của sự Luân Hồi 551
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 552
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 553
Quan Niệm Về Nghiệp Trong Kinh Sandaka 554
Phạm Tội (Āpatti) 555
Giải Về Kaṭhina (Kaṭhina Kathā) 556
Mục lục giảng giải lịch sử Phật Giáo 557
Giới như đồ trang sức cái xe (Ratho Sīlalankāro) 558
Pháp Có Bảy Chi 559
Ảnh tư liệu 560
Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 561
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 562
Nghiệp, tái sinh và đau khổ 563
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 564
Bài 8: Vật hợp đồng (Vatthusaṅgaha) 565
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 566
7. Các danh pháp (nāmadhammā) 567
Chương Pháp Tám Chi 568
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 569
7. Phụ lục Ngay Trong Kiếp Sống Này 570
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 571
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay 572
Chương 8: Phật Giáo với sự Rửa Tội 573
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 7) 574
Mười một phương pháp phân tách Ngũ Uẩn 575
Hướng dẫn hành Thiền 576
Chương 7: Toát yếu những Phân loại 577
Chương VII: Thất giác chi 578
Ngày tám: Niết bàn 579
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 580
Người như thế nào cũng do Nghiệp 581
Điều Học (Sikkhāpada) 582
Giải Về Cách Thức Các Thứ Y Ca-sa 583
Định như cây cốt xe (Jhānakkho) 584
Pháp Có Tám Chi 585
Bài Tường Thuật Của Đại đức Nāga Mahā Thera Bửu Chơn Tại Phnom-Penh 1961 586
Những hạt châu ngọc trong tư tưởng Ngài Mahasi 587
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 588
Tính chất của Ngũ Giới 589
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 590
8. Sắc pháp (Rūpadhammā) 591
Chương Pháp Chín Chi 592
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 593
8. Sippañca: Có nghề 594
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc 595
Chương 9: Phật Giáo với Ngày Giờ Xấu Tốt và Cúng Sao Hạn 596
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 8) 597
Thuần hoá Tuệ Minh Sát 598
Chương 8: Toát yếu về những Duyên hệ 599
Chương VIII: Bát chánh đạo 600
Ngày chín: Sống theo Đức Phật 601
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 602
Đạo pháp để tẩy Nghiệp (giải Nghiệp) 603
Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla) 604
Tinh tấn ví như bánh xe (Cakkavīriyo) 605
Pháp Có Chín Chi 606
Đề mục hành thiền của Rāhula 607
Phật Giáo, Một Huy Hiệu Thực Tế 608
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 609
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 610
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 611
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 612
9. Các nhân (hetu) 613
Chương Pháp Mười Chi 614
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 615
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 616
Chương 10: Phật Giáo với Nghiệp 617
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 9) 618
Thuật ngữ 619
Chương 9: Đề mục hành Thiền 620
Chương IX: Thực hành các phẩm trợ đạo như thế nào? 621
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 622
Do Nhân Nào Chúng Sinh Bị Đọa Trong Khổ Đạo Và Được Lên Nhàn Cảnh 623
Duyên cớ Tranh Biện và Diệt Tranh 624
Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (Upekkhādhura Samādhi) 625
Câu chuyện về trưởng lão Meghiya 626
Pháp Có 10 Chi 627
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 628
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 629
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 630
10. Hai Abhiññā (thắng trí) 631
Chương Pháp Trên Mười Chi 632
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 633
11. Sự thấy 634
Chương 11: Ðức Phật và Sự Dạy Ðạo 635
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 10) 636
Chương X: Di sản của giáo Pháp 637
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 638
Phần Tạo Bốn Nghiệp 639
Những Điều Học Ngoài Giới Bổn 640
Ăn chánh niệm 641
Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú (Anicchāparivānaṃ) 642
Pháp Có 11 Chi 643
Những tích liên quan đến mỗi giới 644
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 645
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 646
11. Ba Pariññā (hoàn hảo) 647
Mục Lục Tra Từ Điển 648
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 649
12. Sự nghe 650
Chương 12: Đặc Tính của Pháp Bảo 651
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 652
Nghiệp theo báo ứng 653
Trích dịch Tạng Luật Pāḷi 654
Bảy kho báu tinh thần 655
Sự nhẫn nại (Khanti) 656
Pháp Có 12 Chi 657
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 658
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 659
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 660
12. Giảng rộng về Diễn tiến hoàn hảo (Tīraṇa Pariññā) 661
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 662
13. Sự ngửi 663
Chương 13: Phật Giáo với thuyết Vô Ngã 664
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 665
Nghiệp là tín hiệu của Si Nhân 666
Pháp làm cho trở nên Sa Môn 667
SUSIMA SUTTA 668
Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh 669
Pháp Có 13 Chi 670
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 671
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 672
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 673
13. Pahāna Pariññā (diệt trừ hoàn hảo) 674
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 675
14. Sự nếm 676
Chương 14: Phật Giáo đối với hàng Tăng Lữ 677
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 678
Pháp Và Bất Hợp Pháp Có Quả Bất Đồng 679
Bồ tát đạo 680
Phật Ngôn về giới Luật 681
Quán Tưởng Về Thập Pháp 682
Pháp Có 14 Chi 683
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 684
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 685
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 686
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 687
15. Sự tiếp xúc hay đụng 688
Chương 15: Phật Giáo và Niết Bàn 689
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 690
Dây xích của Nhân Quả 691
Pháp Có 15 Chi 692
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 693
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 694
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 695
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 696
16. Sự suy nghĩ 697
Chương 16: Pháp Bảo 698
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 699
Dây Xích Của Nhân Quả Theo Ý Nghĩa Vi Diệu Pháp 700
Pháp Có 16 Chi 701
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 702
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 703
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 704
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 705
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 706
Cetasika (Tâm Sở) 707
Pháp Có 17 Chi 708
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 709
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 710
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 711
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 712
18. Giải về đề mục căn bản 713
Người biết và sự hiểu biết 714
Khu vực Tái Sinh 715
Pháp Có 18 Chi 716
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 717
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 718
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 719
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 720
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ 721
Bát Chánh Đạo 722
Phần kết luận Triết Lý về Nghiệp 723
Pháp Có 19 Chi 724
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 725
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 726
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 727
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 728
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát 729
Đối tượng của Thiền Minh Sát 730
Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 731
Bát Giới Uposathasīla 732
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 733
Phật Giáo (Buddhasāsana) 734
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 735
21. Bài pháp cuối 736
Sự hiểu biết của thiền sinh 737
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 738
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 739
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 740
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 741
SỰ SUY TƯ CỦA ĐẠI ĐỨC ANURUDDHA 742
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 743
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 744
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 745
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 746
Tin và biết 747
Giảng giải điều giới hành dâm 748
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 749
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 750
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 751
Sự quan trọng của chánh niệm 752
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 753
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 754
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 755
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 756
Kinh đại niệm xứ ( phần 1) 757
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 758
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 759
Đức Tăng Saṃgha 760
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 761
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 762
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 763
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 764
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 765
Giới cấm và giới hành 766
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 767
Tam Bảo (Ratanattaya) 768
27. Khantī: Nhẫn nại 769
Cửu Giới Uposathasīla 770
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 771
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 772
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 773
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 774
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 775
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 776
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 777
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 778
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 779
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 780
Phân tích 4 tính chất của giới 781
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 782
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 783
Ba pháp hành trong Phật giáo 784
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 785
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 786
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 787
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 788
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 789
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 790
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 791
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 792
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 793
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 794
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 795
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 796
Nơi nương nhờ 797
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 798
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 799
Nguyên nhân quy y Tam bảo 800
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 801
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 802
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 803
Bố thí cầu nguyện 804
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 805
Tầm quan trọng của giới 806
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 807
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 808
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 809
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 810
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 811
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 812
Quả báu của phép quy y Tam bảo 813
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 814
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 815
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 816
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 817
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 818
Người thiện trí quy y Tam bảo 819
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 820
Tám dòng phước thiện 821
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 822
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 823
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.