Soạn / Dịch Giả

Soạn / Dịch Giả

Nội dung

Bài đăng số Trang số
22. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ (phần tiếp theo) 1
21. Đối Tượng Tứ Niệm Xứ         2
Trình bày phân tích nghiệp bất thiện theo ba môn 3
Trình bày 16 loại nghiệp phân thành 4 nhóm 4
Lời tựa soạn phẩm Thắng Pháp Tập Yếu Luận 5
20. Pháp Hành Tứ Niệm Xứ (Pháp Hành Thiền Tuệ) 6
19. Quan Hệ Nhân Quả của Tam Tuệ Luân 7
18. Tìm Hiểu Thật Tánh của Tứ Thánh Đế 8
17. Giảng Giải về Tâm, Phận Sự, Đối Tượng 9
16. Ba Pháp Che Phủ 3 Trạng Thái Chung 10
15. Phương Pháp Diệt Vô Minh 11
14. Pháp Che Án Ba Trạng Thái Chung 12
1. Lời nói đầu 13
13. Quan Niệm Vô Thường, Khổ, Vô Ngã Theo Đời 14
12. Chánh kiến thiền tuệ không làm khổ mình, khổ người 15
11. Phiền não nương nhờ nơi sắc pháp, danh pháp 16
10. Sắc Pháp Phát Sinh Do Nương Nhờ Danh Pháp 17
9. Phân Biệt Sắc Pháp Danh Pháp theo Vatthurupa 18
Giới thiệu quyển Vòng Sanh Tử Luân Hồi 19
8. Sắc Pháp Danh Pháp 20
7. Nhân Duyên Phát Sanh Tâm 21
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 22
6. Sự Thật Trong Đời 23
20b. Phân Loại Các Sắc Pháp 24
Giới thiệu quyển Pháp Hành Thiền Định 25
20a. Sắc Pháp 26
19. Phi Lộ 27
Giới thiệu quyển Ba La Mật (Phần 3) 28
18. Lộ Trình Tâm 29
Giới thiệu Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) Phần 2 30
Giới thiệu Quyển Ba La Mật (Phần 1) 31
17. Sự Phối Hợp Giữa Tâm và Các Sở Hữu Tâm 32
Giới thiệu quyển Phước Thiện 33
15-16. Sở Hữu Tịnh Hảo - Tổng Kết Các Sở Hữu Tâm 34
14. Sở Hữu Bất Thiện Akusalacetasika 35
13. Sở hữu tợ tha 36
Giới thiệu quyển Nghiệp và Quả của Nghiệp 37
12. Sở Hữu Tâm (Cetasika) 38
Giới thiệu quyển Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 39
Giới thiệu quyển Triết Lý Về Nghiệp 40
Giới thiệu quyển Thập độ 41
11. Tổng Kết Các Loại Tâm 42
Giới thiệu quyển Thập Độ và Thất Bửu nhà Phật 43
Giới thiệu quyển Thân Quán Niệm Xứ 44
Tìm hiểu Sơ Thiền Tâm 45
Giới thiệu quyển Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 46
Giới thiệu quyển Phép Chánh Định 47
Câu Phật ngôn 48
Phật giáo lược luận 49
Giới thiệu quyển Pháp Trích Yếu trong Thanh Tịnh Đạo 50
Giới thiệu quyển Phật giáo đại cương 51
Giới thiệu quyển Nhựt Hành của người tại gia tu Phật 52
Giới thiệu quyển Nguyện Vọng Cao Nhất Của Con Người 53
Giới thiệu quyển Nền Tảng Phật Giáo 54
Giới thiệu Luật Xuất Gia (Quyển Thượng) 55
Tứ Thanh Tịnh Giới (Catupārisuddhisila) 56
Giải Về Nguyên Nhân Đầu Tiên Sự Tích Phật Pháp 57
Lễ Bái Tam Bảo Tóm Tắt 58
10 b. Quá Trình Thực Hành 59
Phật Ngôn (Buddha Bhāsita) - Phần I, II,III, IV 60
Kệ Tụng (Cho Thí Chủ) Hoan Hỷ 61
Giới thiệu Quyển Đường Đi Niết Bàn 62
Samvejaniya Gathā ‒ Kệ Động Tâm 63
Giải Về Pháp Nên Suy Nghĩ Trong Cơn Bệnh Nặng 64
Giới thiệu Quyển Cấp Cô Độc Khuyến Dụ Kinh 65
Giới thiệu Quyển Bát Thánh Đạo 66
Giới thiệu Quyển Vô Tỷ Pháp Tập Yếu 67
10a. Tâm Siêu Thế 68
5. Ý Môn Lộ Trình Tâm Đơn Thuần 69
9. Tâm Vô Sắc Giới 70
Tìm hiểu Lịch Sử Xá Lợi Của Đức Phật Gotama 71
Giới thiệu quyển 32 Tướng Đức Phật 72
Giới thiệu quyển Bồ Tát Khổ Hạnh 73
Giới thiệu Quyển Nhân Quả Liên Quan 74
4. Nhĩ Môn Lộ Trình Tâm 75
8. Tâm Sắc Giới 76
Giới thiệu Quyển Pháp Xa 77
Giới thiểu Quyển Quả Báu Của Sa Môn 78
Giới thiệu quyển Kho Tàng Pháp Bảo 79
Giới thiệu quyển Tội Của Ngũ Trần 80
Giới thiệu quyển Hành Trình Sang Xứ Phật 81
3. Ý Môn Lộ Trình Tâm - Nhãn Môn Lộ Trình Tâm 82
7. Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 83
Giới thiệu quyển Hàng Rào Giai Cấp 84
Lời giới thiệu quyển Hội Nghị Quốc Tế 85
Lời giới thiệu Tam Pháp Yếu 86
Giới thiệu Niệm Thân (Kāyagatāsati) 87
6. Tâm Vô Nhân 88
2. Đối Tượng Của Pháp-Hành Thiền Tuệ 89
1. Định Nghĩa Vipassanā 90
Giới thiệu quyển Tám Sự Tích Phật Lực 91
Lời nói đầu Quyển Pháp Hành Giới 92
5. Tâm Bất Thiện 93
4. Tâm 94
3. Phép Chơn Đế 95
2. Pháp Tục Đế 96
1. Pháp 97
Dẫn Nhập - Vi Diệu Pháp Giảng Giải 98
Giới thiệu quyển Hiểu Biết Trọn Vẹn 99
Lời Nói Đầu Chánh Kiến Nghiệp Xứ 100
6. ​​​​​​​Phép Sám Hối Tội 101
Phật Giáo (Chính Lời Phật Thuyết) 102
Tiểu tựa Cư Sĩ Thực Hành 103
Lời Nói Đầu - Quyển kinh Tà kiến và Chánh kiến 104
Giới thiệu Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 105
Lời giới thiệu và dẫn nhập Kinh Chuyển Pháp Luân 106
Cư Sĩ Vấn Đáp (Prasṇā Gīhi) 107
Lời giới thiệu Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 108
Lời giới thiệu Pháp Kết Giới - Sīmā 109
Lời giới thiệu Giải Về Bạn 110
Định luật tự nhiên của vũ trụ (Pañca Niyāma) 111
Bài kệ Vô Thường - Khổ Não - Vô Ngã 112
Mười Pháp không yên tâm đáng sợ 113
Lời giới thiệu và dẫn nhập chú giải Ngạ Quỷ Sự 114
Lời nói đầu: Quy Trình Tâm Pháp 115
Lời giới thiệu Đại Cương Vi Diệu Pháp và Tâm 116
Giới thiệu: Lời vàng Bậc Thánh 117
Chú giải Cõi Địa Ngục 118
Lời giới thiệu Luật nghi Sa-di 119
Giới thiệu soạn phẩm Tứ Thanh Tịnh Giới và phận sự của bậc Xuất Gia 120
Lời giới thiệu và Diệu Pháp cương yếu 121
Diệu Pháp Lý Hợp (Abhidhammatthasangaha) 122
Ân đức Phật Bảo (Buddha Guna) 123
Giới thiệu quyển Quy Y Tam Bảo (Tisaraṇa) 124
1. Sử tích Đức Phật Tổ Gotama (Cồ Đàm) 125
1. Lời nói đầu: Minh Sát Diễn Giải 126
Bài 1: Tâm và tâm sở hợp đồng (Cittacetasikasaṅgaha) 127
Chương Pháp Một Chi 128
Chuyện Ngạ Quỷ - Tỳ Khưu Bửu Chơn 129
Lời Nói Đầu Quyển Pháp Hành Thiền Tuệ 130
Lời nói đầu Quyển Tam Bảo 131
Lời giới thiệu, thập độ Balamat và đặc tính của vị Bồ Tát 132
Lời nói đầu và giới thiệu quyển Luật Nghi Tổng Quát 133
Bài 25: Hướng dẫn trình Pháp 134
Bài 24: Hướng Dẫn Hành Thiền 135
Bài 23: Vấn đạo Thiền Sư Mahasi: Hành Thiền Minh Sát Như Thế Nào Cho Đúng? 136
Bài 22: Phật Giáo Mang Lại Những Lợi Ích Thiết Thực Như Thế Nào 137
Bài 20: Lời Dạy của Đức Phật Được Truyền Thừa và Kết Tập Như Thế Nào 138
Bài 19: Thế Nào Là Sự Giác Ngộ Theo Lời Của Đức Phật Dạy 139
Bài 18: Làm Sao Thanh Lọc Tâm Để Có Được Đời Sống An Vui 140
Bài 17: Làm Sao Có Thể Kiểm Soát Được Hành Vi Của Mình Để Được An Lạc 141
1. Lời nói đầu và chú giải phần thuyết thị 142
Bài 16: Người Phật Tử Nên Giữ Giới Như Thế Nào Cho Phải Lẽ 143
4. Phần cuối: Tâm Từ 144
Bài 10: Trong Phật giáo có những loại nghiệp nào cần phải biết? 145
Bài 9: Những lợi ích trong của sự hiểu biết luật Nghiệp báo 146
1. Lời giới thiệu và mở đầu: Tâm Từ 147
Bài 8: Một số câu hỏi cực kỳ quan trọng liên quan đến Nghiệp 148
Tam Quy, Ngũ Giới và cách thọ trì 149
Bài 7: Người sang, người hèn, người cô thế, người quyền uy … do đâu ? 150
1. Lời tựa và dẫn nhập 151
Lời giới thiệu Phật tử và con đường tu Phật 152
Lời giới thiệu ngay trong kiếp sống này 153
Hiếu Nghĩa - Tỳ Khưu Hộ Pháp 154
Hạnh phúc an lành - Tỳ Khưu Hộ Pháp 155
Lời tựa và nguyên nhân có Pháp Hạnh Phúc 156
Lời tựa giải về Kiếp 157
Phần 1: Chủ đề về Ngũ Giới 158
Lời nói đầu: Đến bờ kia 159
Phần 1: Con đường cũ xa xưa 160
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 1) 161
Bài 15: Thế nào là một “người con Phật” đúng nghĩa 162
Giới thiệu: Chỉ là một cội cây thôi 163
Bài 14: Các Hạng Chúng Sinh Trên Đường Giải Thoát. Bồ Tát đã Giác Ngộ chưa? 164
1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt? 165
Ba ngày luận Đạo (Phần 1) 166
Đặc tướng của Khổ 167
Ân-đức Tăng (Sangha Guna) 168
Ân-đức Pháp (Dhamma Guna) 169
Ân-đức Phật (Buddha Guna) 170
Chương 1: Tôn Giáo 171
Bài 13: Những khía cạnh siêu việt và quan trọng then chốt của Phật Giáo 172
Bài 12: Tìm hiểu sự liên hệ của luật duyên hệ duyên (Paṭṭhāna), một thể loại của luật nhân quả 173
Bài 11: Tìm hiểu lý duyên sinh, một thể loại của luật nhân quả 174
Sử tích Phật tổ Gotama 175
Lời nói đầu và tiểu tựa 176
Mục lục: Tứ thanh tịnh giới 177
Tiểu tựa: Luật xuất gia tóm tắt 178
Lời tựa và lời nói đầu 179
Mục lục Kinh Vô Ngã Tướng 180
Giới thiệu kinh Đại Niệm Xứ 181
Vi diệu pháp toát yếu: Lời giới thiệu 182
Giới thiệu và nhập đề 183
Bài 6: Tìm hiểu, phân tích chi tiết các yếu tố trong bát chánh đạo 184
Tứ Vô Lượng Tâm - Đại Đức Narada 185
Truyện ngụ ngôn "Bốn con Rắn" - Đại Đức Narada 186
Nghi thức căn bản trước khi thực hành thiền Minh Sát (Tứ Niệm Xứ) 187
Ngày Một: Giới, Định, Tuệ 188
Mười Pháp Ba-la-mật 189
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 3) 190
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 2) 191
Mặt Hồ Tĩnh Lặng (Quyển 1) 192
Giới Thiệu Quyển Mặt Hồ Tĩnh Lặng 193
Bài 5: Giảng giải chi tiết về sự khổ trong tứ diệu đế 194
Bài 4: Tìm hiểu về 4 diệu đế, bốn chân lý cao thượng trong đạo Phật 195
Bài 3: Đức Phật có phải đang sống ở Tây Phương cực lạc thế giới không? 196
Bài 2: Tổng quan về cuộc đời Đức Phật từ lúc đản sanh đến niết bàn 197
Bài 1: Giới thiệu về bài giảng Phật Pháp Căn Bản cho người mới 198
2. Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina 199
Vòng Tử Sinh Luân Hồi (Saṃsāravaṭṭa) 200
Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 201
Định nghĩa bhāvanā: Pháp hành thiền 202
Pháp Hạnh Tinh Tấn Ba-La-Mật (Vīriyapāramī) 203
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Hạ 204
Pāramī: Pháp hạnh ba la mật nghĩa là gì? 205
Tìm hiểu Phước Thiện (Puñña Kusala) 206
Bài kinh dạy về Nghiệp 207
Vi diệu pháp là gì? Và có ý nghĩa như thế nào? 208
Giải về Nghiệp 209
Pháp Thập Độ Hay Thập Ba-la-mật (Dasa Pāramī) 210
Giải Về Pháp Thập Độ - Dāsa Pārami 211
Tìm hiểu Thân Quán Tứ Niệm Xứ 212
Sự Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappaya) 213
Giảng giải câu hỏi thứ Nhất của Quỷ Vương 214
Tìm hiểu Phép Chánh Định 215
Thiện ngôn 216
Tu Cách Nào Mà Được Chứng Quả Niết-Bàn 217
Tam Tướng - Trilakkhaṇa 218
Tìm hiểu Phật Giáo Đại Cương 219
Phật Pháp lược giải 220
Nguyện vọng cao nhất của Con Người là gì? 221
Nền tảng Phật giáo thứ Nhất: Giới 222
Lợi ích của sự Trì Luật 223
Pháp làm cho Giới trong sạch 224
Giải Về Lịch Sử Tháp Phật 225
Luật cư sĩ tóm tắt 226
Kinh tụng Cầu An 227
Giảng giải Đường Đi Niết Bàn 228
Chương trình hành đạo 229
Nguyên Nhân Đức Phật Giải 32 Tướng 230
Cách Hành Khổ Hạnh 231
Nhân Quả Liên Quan (Thập Nhị Nhân Duyên) 232
Giải Về Pháp Xa 233
Chương Thứ Nhất 234
Tà Kiến (Micchā Diṭṭhi) 235
Nói Về Pháp Một Chi 236
Tội Của Ngũ Trần 237
Khởi hành từ Nam Vang qua Vọng Các 238
Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội 239
Hội Nghị Lễ Kết Tập Tam Tạng Lần VI Tại Rangoon Miến Điện (17-5-1954) 240
So Sánh Phật Giáo Và Triết Học Của Lucretius Của Đại Đức Bửu Chơn 241
Phương pháp để suy xét trước khi niệm vào đề mục thiền định 242
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhất: Đức Bồ Tát Toàn Thắng Ác Ma Thiên 243
Pháp Hành Giới trong Phật Giáo 244
Người thực hành Giáo Pháp (Dhammachari) 245
1. Chiếu Kiến 246
Vandanā - Lễ bái 247
Cách thọ trì, tóm luật và phân tách Pháp Đầu Đà (Dhutaṅgakathā) 248
Bài Pháp Đầu Tiên Của Đức Phật 249
Pháp trích lục 250
Đại Lễ Dâng Y Casa - Kaṭhina 251
Nguyên nhân và cách kết giới Sīmā 252
Bằng hữu thuyết (Mittakatha) 253
1. Utu niyāma - định luật thời tiết (nóng, lạnh) 254
Tích người không làm tội nữa 255
Chương I. Xà Phẩm (Uragavagga) 256
Bài 1: Tâm Lộ (Cittavīthi) 257
Đại cương Vi Diệu Pháp vấn đáp 258
Sớ giải Trưởng Lão Tăng Kệ 259
Chú giải Cõi Ngạ Quỹ, Cõi Bàng Sanh, Cõi Người 260
Chương I: Giới thiệu nội dung và mục đích Giới Luật 261
Tứ Thanh Tịnh Giới, Ba-La-Đề-Mộc-Xoa, bất cộng trụ, tăng tàng 262
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 1) 263
Ân đức Pháp Bảo (Dhamma Guna) 264
Ý Nghĩa 9 Ân Đức Phật Bảo (Buddhaguṇa) 265
1. Ba vipallāsa (đảo ngược) 266
Bài 2: Ba Thời - Ba Tánh - Bốn Giống 267
Chương Pháp Hai Chi 268
Ba ngôi cao cả, ý nghĩa Buddha 269
Nguyên nhân của sự giải thích về Chánh Giác Tông 270
1. Lễ Bố-Tát (Uposatha) 271
2. Quán thân niệm xứ (Kayānupassanāsatipaṭṭhāna) 272
2. Đề mục niệm rải Tâm Từ 273
2. Giải về Tham 274
Tam Quy và Ngũ Giới 275
1. Giới Luật Căn Bản và Hướng Dẫn Cách Hành Thiền 276
1. Asevanā ca bālānaṃ: Không thân cận với người ác 277
Phương pháp thường trực sanh mạng 278
Phần 2: Chủ đề về Nghiệp Báo 279
Phần 1: Tổng quát về Ba-la-mật 280
Phần 2: Con đường cũ xa xưa 281
Căn bản Thiền Minh Sát (Phần 2) 282
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 1) 283
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc? 284
Ba ngày luận Đạo (Phần 2) 285
Đặc tướng của Vô Thường 286
Chương 2: Sơ lược lịch sử Đức Thái Tử Sĩ-Đạt-Ta 287
Lịch sử Phật giáo 288
Tứ thanh tịnh giới (Phần 1) 289
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 1) 290
Thân 291
Quán sát thân trong thân (Niệm Thân) 292
Chương 1: Những loại Tâm Vương khác nhau 293
Chương I: Phẩm trợ đạo 294
Ngày Hai: Mục đích hành thiền Minh Sát Tuệ 295
3. Đức Phật cho phép Chư Tăng thọ y kathina 296
Tìm hiểu paṭisandhicitta, bhavaṅgacitta, cuticitta 297
Akusalacitta: Bất Thiện Tâm 298
Samatha: Thiền Định 299
Pháp Hạnh Nhẫn Nại Ba-La-Mật (Khantipāramī) 300
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Trung (Paññā Upapāramī) 301
Bodhisatta: Đức Bồ tát 302
Phước Thiện Bố Thí (Dānakusala) 303
Nghiệp và phân loại về Nghiệp 304
Tìm hiểu Tâm vấn đáp 305
Chứng cớ hiển nhiên của Nghiệp 306
Truyện Đức Bồ Tát 307
Bảy báu nhà Phật 308
Phật ngôn trong quyển Thân Niệm Xứ 309
Pháp hỗ trợ Thiền Định 310
Giảng câu hỏi thứ nhì của Quỉ vương 311
Sưu Tập Pháp - Pakiṇṇakadhamma 312
Phật ngôn trích dịch 313
Sử tích nghe pháp bằng sự tôn kính đắt đạo quả 314
Phật ngôn Phật giáo đại cương 315
Phần Kinh Nhựt Hành 316
Phật Ngôn về nguyện vọng cao nhất của con Người 317
Nền tảng Phật giáo thứ Nhì: Thiền Định 318
Bổn phận làm ông thầy Hoà Thượng 319
Những điều cấm rời rạc 320
Phật Giáo Chuyển Sang Các Nước Lần Đầu Hết 321
Pakiṇṇakaparitta - (Kinh Tụng Sau Cùng Các Kinh Cầu An) 322
Tích Về Pháp Thích Hợp (Sappāya) 323
Kinh Subha 324
Sự Thực Hành Để Phát Sanh Mỗi Tướng 325
Cách Khổ Hạnh Về Vật Thực 326
Giảng giải Thập Nhị Nhân Duyên (12 Duyên Khởi) 327
Phần đức tin (Saddhā) 328
Chương Thứ Hai 329
Chánh Kiến (Samma Diṭṭhi) 330
Nói Về Pháp Có Hai Chi 331
Năm Điều Quán Tưởng 332
Từ Vọng Các sang Rangoon 333
Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp) 334
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần III Tại Rangoon - Miến Điện (Ngày 3 Tháng Chạp D.L 1954 -2498) 335
Phần niệm 32 thể trược 336
Sự Tích Phật Lực Thứ Nhì: Đức Phật Cảm Thắng Dạ Xoa Ālavaka 337
Ngũ giới là thường giới 338
Bài pháp đầu tiên 339
2-3. Vipassana Kammatthana 340
Bước Đầu Tu Tập 341
Gương Tốt Trong Pháp Đầu Đà 342
Giải về ý nghĩa của Lễ Kaṭhina 343
I. Giải về baddhasīmā 344
Những Người Lữ Thương Là Bạn Của Kẻ Đi Đường Xa 345
2. Bīja niyāma - định luật về mầm, giống, chồi và tế bào 346
Tích Brahmacariya 347
Chương II. Uất Ba Lợi Phẩm (Ubbarīvagga) 348
Bài 2: Ngũ Môn Tâm Lộ (Pañcadvāracittavīthi) 349
Tâm vấn đáp 350
Sớ giải Trưởng Lão Ni Kệ 351
Chú giải Cõi Trời 352
Chương II: Luật học tập (Sikkhādhamma) 353
Phần bất định và ưng xả đối trị 354
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 2) 355
Ân đức Tăng Bảo (Sangha Guna) 356
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhất: Arahaṃ Itipi so Bhagavā Arahaṃ 357
2. Ba Maññanā (ảo tưởng) 358
Bài 3: Thọ hợp đồng (Vedanāsaṅgaha) 359
Chương Pháp Ba Chi 360
Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác 361
Mười chư Phật trong thời vị lai và các tướng tốt của Đức Phật Toàn Giác 362
2. Lễ Tự Tứ (Pavāraṇā) 363
3. Quán thọ niệm xứ (Vedanānupassanāsatipaṭṭhāna) 364
3. Quả báu của Tâm Từ 365
3. Giải về Sân Hận 366
Pháp môn Hành Thiền 367
2. Các yếu tố trợ giúp Ngũ Căn bén nhạy 368
2. Paṇḍitānañca sevanā: Thân cận với bậc thiện trí thức 369
Giải về ý nghĩa tiếng Kappa 370
Phần 3: Chủ đề về Tội Phước 371
Phần 2: Tổng quát về Ba-la-mật 372
Phần 3: Con đường cũ xa xưa 373
Chỉ là một cội cây thôi (Phần 2) 374
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp 375
Giáo lý 376
Đặc tướng của Vô Ngã 377
Chương 3: Phật Giáo đối với Giai Cấp của Xã hội 378
Tứ thanh tịnh giới (Phần 2) 379
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 2) 380
Thọ 381
Quán sát Thọ trong Thọ (Niệm Thọ) 382
Chương 2: 52 Loại tâm sở 383
Chương II: Tứ niệm xứ 384
Ngày ba: Danh Pháp và Sắc Pháp 385
4. Y Kathina không thành tựu và thành tựu 386
Cuticitta và paṭisandhicitta của mỗi chúng sinh 387
Dục Giới Tịnh Hảo Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) 388
Giảng Giải 40 Đề Mục Thiền Định 389
Pháp Hạnh Chân Thật Ba-La-Mật (Saccapāramī) 390
Pháp Hạnh Trí Tuệ Ba-La-Mật Bậc Thượng (Paññāparamatthapāramī) 391
Pháp Hạnh Bố Thí Ba-La-Mật 392
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) 393
Phân loại và giảng giải về phận sự của mỗi Nghiệp 394
Tâm Sở Vấn Đáp - Cetasika Paṇhā 395
Vấn đề về Nghiệp 396
Tìm hiểu về sự bố thí 397
Phật ngôn quyển Sơ Thiền Tâm 398
Giảng câu hỏi thứ ba của Quỉ vương 399
Dhammapada - Pháp Cú Trích Lục 400
Góp nhặt nền tảng Phật giáo 401
Luật Cư Sĩ Tóm Tắt - Gihivinayaṃkhepa 402
Nền tảng Phật giáo thứ Ba: Trí Tuệ 403
Phép truyền giới Sa Di 404
Giải về cách cho và thọ nhận 405
Giải Về Nguyên Nhân Sự Tạo Tượng Phật Đầu Tiên 406
Kinh Tụng Trong Đám Cúng Vong Nhân 407
Chủ giải 32 tướng tốt của Đức Phật 408
Cách Khổ Hạnh Về Hơi Thở 409
Bảy nhân sanh quả bồ đề (Thất bồ đề phần) 410
Phần trí tuệ (Paññā) 411
Những Pháp Có Ba Chi 412
Từ Rangoon sang Calcutta 413
Lễ Bế Mạc Kết Tập Tam Tạng Lần VI Và Lễ Kỷ Niệm 2500 Phật Lịch Tại Rangoon - Miến Điện 414
Quả báo của sự niệm thân 415
Sự Tích Phật Lực Thứ Ba: Đức Phật Cảm Thắng Voi Nālāgiri 416
Giảng giải điều giới tránh xa sự sát sinh 417
Hiểu Biết Trọn Vẹn 418
4. Thắng Sáng Hiện Hữu 419
Linh tinh - Cư Sĩ thực hành 420
Năm quả báo của lễ Kaṭhina 421
II. Giải về abbadha sīmā: là sīmā tăng không cần đọc tuyên ngôn để kết giới 422
Bà mẹ là bạn trong nhà của mình 423
3. Kamma niyāma - định luật thiên nhiên về nghiệp báo hay nhân quả 424
Chương III. Tiểu Phẩm (Cuḷavagga) 425
Bài 3: Lộ Nhãn Môn Cảnh Rất Lớn (Cakkhudvārātimahantārammaṇa) 426
Chú giải về Phạm Thiên và sự huỷ hoại của Thế Gian 427
Chương III: Luật Hành Phạt(Daṇḍakamma) 428
Phần ưng đối trị 429
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 3) 430
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ nhì: Sammāsambuddho Itipi so Bhagavā Sammāsambuddho 431
3. Hai abhinivesa (khuynh hướng) 432
Bài 4: Nhân hợp đồng (Hetusaṅgaha) 433
Chương Pháp Bốn Chi 434
Đức Phật Gotama 435
3. Phép Tu Sa-di (Pabbajitavidhī) 436
4. Quán tâm niệm xứ (cittānupassanāsatipaṭṭhāna) 437
4. Giải về Si Mê 438
3 Đặc tướng của đời sống 439
3. Mười đạo binh Ma 440
3. Pūjā ca pūjanīyānaṃ: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường 441
Giải về kiếp Thành 442
Phần 4: Chủ đề về Sống Chết 443
Phần 3: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 444
Phần 4: Con đường cũ xa xưa 445
4. Thánh Tu Đà Huờn 446
Đạo giải thoát của Phật Tổ Gotama 447
Chương 4: Phật Giáo đối với Cư-Sĩ và Người Đời 448
Tứ thanh tịnh giới (Phần 3) 449
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 3) 450
Tưởng và Hành 451
Quán sát Tâm trong Tâm (Niệm Tâm) 452
Chương 3: Phần linh tinh 453
Chương III: Tứ chánh cần 454
Ngày bốn: Danh Sắc và Nhân Quả 455
5. Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay 456
Ba giới bốn loài 457
Ahetukacitta: Vô Nhân Tâm 458
Tính của Hành Giả 459
Pháp Hạnh Phát Nguyện Ba-La-Mật (Adhiṭṭhānapāramī ) 460
Đoạn kết quyển Pháp hạnh Ba-la-mật (Phần 2) 461
Pháp Hạnh Giữ Giới Ba-La-Mật (Sīlapāramī) 462
Phước Thiện Hành Thiền (Bhāvanākusala) 463
Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự 464
Vấn Đáp Về Sắc - Rūpapañhā 465
12 Nghiệp 466
Cảm tác 467
Giảng câu hỏi thứ tư của Quỉ vương 468
Pháp trích lục Nhựt Hành của người tại gia Tu Phật 469
Phép Truyền Tỳ Khưu Giới 470
Giải về cách thức sám hối 471
Giải Về Tượng Phật Và Tượng Bồ-tát Đã Tạo Ra Trong Phái Đại Thừa 472
Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân 473
Phần hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi (Hiri - Ottappa) 474
Pháp Có Bốn Chi 475
Lịch sử Phật giáo Tích Lan 476
Hội Nghị Phật giáo Thế giới Lần IV Tại Nepal Và Ấn Độ 477
Dhātu manasikāra (Niệm nguyên chất) 478
Sự Tích Phật Lực Thứ Tư: Đức Phật Cảm Hóa Angulimāla 479
Kinh Paṭṭhama Gelañña 480
Giảng giải điều giới tránh xa sự trộm cắp 481
5. Chư Hành Vô Thường 482
Cách dâng y casa Kaṭhina 483
Linh Tinh - Sự Dính Líu Của Sīmā 484
Bằng hữu là bạn của người hữu sự 485
4. Citta niyāma - định luật về tâm thức 486
Chương IV. Ðại Phẩm (Mahāvagga) 487
Chương IV: Luật Trục Xuất (Nāsanaṅga) 488
Tội ưng phát lộ, ưng học pháp và chi tiết pháp Điều Giải 489
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 4) 490
4. Tăng Sự Gián Nghị 491
Bài 5: Sự hợp đồng (Kiccasaṅgaha) 492
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ ba: Vijjācaraṇasampanno 493
4. Hai Bhūmi (cõi) 494
Chương Pháp Năm Chi 495
Đức Bồ tát Chánh Đẳng Giác Sumedha - Bậc đại Trí 496
5. Quán pháp niệm xứ (dhammānupassanāsatipaṭṭhān) 497
4. Bảy Pháp trợ Bồ Đề 498
4. Paṭirūpadesavāso ca: Ở trong xứ nên ở 499
Giải rõ mười điều Ác 500
Phần 5: Chủ đề về Tứ Đế 501
Phần 4: Tổng Quát Về Ba-La-Mật 502
Phần 5: Con đường cũ xa xưa 503
5. Chân Đế và Tục Đế 504
Đốn giáo của các vị Tổ Sư tân tiến 505
Chương 5: Phật Giáo đối với Phụ Nữ 506
Tứ thanh tịnh giới (Phần 4) 507
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 4) 508
Thức 509
Quán sát Pháp trong Pháp (Niệm Pháp) 510
Chương 4: Phân tách tiến trình Tâm 511
Chương IV: Tứ như ý túc 512
Ngày Năm: Tứ Diệu Đế 513
6. Tấm y thường dùng và Tấm y kathina 514
Vòng tử sinh luân hồi (Saṃsāravaṭṭa) 515
Tâm Với Tâm Sở 516
Phân loại 40 đề mục thiền định theo cõi giới (bhūmi) 517
Pháp Hạnh Tâm Từ Ba-La-Mật (Mettāpāramī) 518
Pháp Hạnh Xuất Gia Ba-La-Mật (Nekkhammapāramī) 519
Phước Thiện Cung Kính (Apacāyanakusala) 520
Giải thích 4 loại Nghiệp cho quả theo thời gian 521
Niết bàn vấn đáp 522
Nghiệp trong Phật giáo 523
Tiểu sử đức Đế Thích 524
Phật ngôn quyển Nhật hành của người tại gia Tu Phật 525
Giới Luật Sa Di 526
Giải Về Phép Đầu Đà (Dhutangakathā) 527
Giải Về Tháp Phật Tạo Ra Trong Các Nước, Ngoài Ấn Độ 528
Phần tâm như dây cương (Manoyottaṃ) 529
Pháp Có Năm Chi 530
Chiêm bái mấy chỗ động tâm và đi vòng quanh Ấn Độ 531
Bài Phúc Trình Của Đại đức Nāga Thera Bửu Chơn tại Phnompenh 1957 532
Karanīya Metta Sutta: Kinh Bác Ái 533
Sự Tích Phật Lực Thứ Năm: Đức Phật Thắng Nàng Cincāmānavikā 534
Mái nhà vụng lợp 535
Giảng giải điều giới tránh xa sự tà dâm 536
6. Tri Vọng Diệt Vọng 537
5. Tăng Sự Trị Phạt Tội Tăng Tàng 538
Cách thọ lãnh y casa 539
Phước là bạn trong những đời sau 540
5. Dhamma niyāma - định luật về qui phạm hay pháp 541
Chương V: Luật Sinh Hoạt (Vattika) 542
Thu thúc lục căn, nuôi mạng chân chánh, năm pháp ác, ... 543
Vi Diệu Pháp nhập môn (Phần 5) 544
Bài 6: Môn hợp đồng (Dvārasaṅgaha) 545
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tư: Sugato Itipi so Bhagavā Sugato 546
5. Hai Gati (sự luân chuyển) 547
Chương Pháp Sáu Chi 548
6. Hướng dẫn Thực Hành Thiền Tứ Niệm Xứ 549
5. Các tầng Thiền Minh Sát 550
5. Pubbe ca katapuññatā: Tánh cách người có việc lành để dành trong kiếp trước 551
Phụ bản giải về Kiếp 552
Phần 5: Bồ tát hạnh (Bodhisattacariya) 553
Phần 6: Con đường cũ xa xưa 554
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược 555
Chương 6: Phật Giáo và Sự Tín Ngưỡng 556
Tứ thanh tịnh giới (Phần 5) 557
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 5) 558
Thấy Vô Ngã 559
Bảo đảm thành Đạo 560
Chương 5: Phần không có tiến trình 561
Chương V: Ngũ căn 562
Ngày sáu: Thập nhị nhân duyên (24 Duyên khởi) 563
7. Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina 564
Đức Phật xuất hiện trên thế gian 565
Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 566
Abhiñña: Phép Thần Thông 567
Pháp Hạnh Tâm Xả Ba-La-Mật (Upekkhāpāramī) 568
Đoạn kết quyển Pháp Hạnh Ba-La-Mật (Phần 1) 569
Phước Thiện Hỗ Trợ (Veyyāvaccakusala) 570
Tóm lược các nghiệp và quả của các nghiệp 571
Pháp trích lục Vi Diệu Pháp Vấn Đáp 572
Sự tạo Nghiệp 573
Phật ngôn trích Quỷ Vương Alavaka vấn đạo 574
Lời Dạy Tiếp (Anusāsana) Và Tam Học (Trisikkhā) 575
Phẩm Parivāra (Trích Lục Trong Tạng Luật) 576
Lịch sử Phật giáo trong nước Xiêm (Thái Lan) 577
Phần ghi nhớ (sati ārakkha sarathi) 578
Pháp Có Sáu Chi 579
Thỉnh Ngọc Xá lợi Đức Phật Tổ 580
Hội Nghị Quốc Tế Về Lịch Sử Tôn Giáo Lần Thứ IX Tại Tokyo 581
Sự Tích Phật Lực Thứ Sáu: Đức Phật Cảm Thắng Bà La Môn Saccaka 582
Người bán thịt và nghiệp báo 583
Giảng giải điều giới tránh xa sự nói dối 584
Linh tinh - Pakiṇṇaka 585
Chương VI: Nghi Thức Xuất Gia Sa-di (Pabbajitavidhī) 586
Cách nguyện hoặc xả y, cách xám hối, bốn pháp dung hoà, ... 587
Bài 7: Cảnh hợp đồng (Ārammaṇasaṅgaha) 588
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ năm: Lokavidū Itipi so Bhagavā Lokavidū 589
6. Hai Sacca (sự thật) 590
Chương Pháp Bảy Chi 591
Đức Bồ Tát đản sinh (624 TCN Trước Công Nguyên)  592
6. Chiếc xe đưa đến Niết Bàn 593
6. Attasammāpaṇidhi ca: Giữ mình theo lẽ chánh 594
Phần 6: Bồ Tát Hạnh (Bodhisattacariya) 595
Phần 7: Con đường cũ xa xưa 596
7. Ba loại Trí tuệ 597
Chương7: Phật Giáo với sự Nương Nhờ 598
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 6) 599
Phân tách đặc tánh Vô Thường 600
Kinh Đại Niệm Xứ 601
Chương 6: Phân tách sắc Pháp 602
Chương VI: Ngũ lực 603
Ngày bảy: Vô Minh - Căn Nhân của sự Luân Hồi 604
8. Chỗ ở được dâng y thường dùng và dâng y kathina 605
Niềm hy vọng của hàng thanh văn đệ tử 606
Ác nghiệp và quả của ác nghiệp 607
Quả của pháp hành thiền định 608
Đoạn kết Quyển Pháp Hạnh Ba-la-mật (Phần 3) 609
Phước Thiện Hồi Hướng (Pattidānakusala) 610
Đoạn kết quyển Nghiệp và Quả Của Nghiệp 611
Quan Niệm Về Nghiệp Trong Kinh Sandaka 612
Phạm Tội (Āpatti) 613
Giải Về Kaṭhina (Kaṭhina Kathā) 614
Mục lục giảng giải lịch sử Phật Giáo 615
Giới như đồ trang sức cái xe (Ratho Sīlalankāro) 616
Pháp Có Bảy Chi 617
Ảnh tư liệu 618
Hội Nghị Lịch Sử Tôn Giáo Quốc Tế Lần Thứ X Tại Marburg (Tây Đức) 619
Sự Tích Phật Lực Thứ Bảy: Đức Phật Cho Phép Đại Đức Mahāmoggallāna Thu Phục Rồng Chúa Nandopananda 620
Nghiệp, tái sinh và đau khổ 621
Giảng giải điều giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say 622
Bài 8: Vật hợp đồng (Vatthusaṅgaha) 623
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ sáu: Anuttaro purisadammasārathi 624
7. Các danh pháp (nāmadhammā) 625
Chương Pháp Tám Chi 626
32 Tướng tốt của Đức Bồ tát kiếp chót 627
7. Phụ lục Ngay Trong Kiếp Sống Này 628
7. Bāhusaccañca: Học nhiều hiểu rộng 629
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay 630
Chương 8: Phật Giáo với sự Rửa Tội 631
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 7) 632
Mười một phương pháp phân tách Ngũ Uẩn 633
Hướng dẫn hành Thiền 634
Chương 7: Toát yếu những Phân loại 635
Chương VII: Thất giác chi 636
Ngày tám: Niết bàn 637
9. Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina 638
Thực hành Pháp Không Sợ Chết 639
Thiện nghiệp và quả của thiện nghiệp 640
Thực hành Pháp Hành 641
Phước thiện hoan hỷ (Pattānumodanākusala) 642
Người như thế nào cũng do Nghiệp 643
Điều Học (Sikkhāpada) 644
Giải Về Cách Thức Các Thứ Y Ca-sa 645
Định như cây cốt xe (Jhānakkho) 646
Pháp Có Tám Chi 647
Bài Tường Thuật Của Đại đức Nāga Mahā Thera Bửu Chơn Tại Phnom-Penh 1961 648
Những hạt châu ngọc trong tư tưởng Ngài Mahasi 649
Sự Tích Phật Lực Thứ Tám: Đức Phật Cảm Thắng Phạm Thiên Baka 650
Tính chất của Ngũ Giới 651
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ bảy: Satthā devamanussānaṃ 652
8. Sắc pháp (Rūpadhammā) 653
Chương Pháp Chín Chi 654
Cuộc đời Đức Bồ tát Thái tử Siddhattha 655
8. Sippañca: Có nghề 656
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc 657
Chương 9: Phật Giáo với Ngày Giờ Xấu Tốt và Cúng Sao Hạn 658
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 8) 659
Thuần hoá Tuệ Minh Sát 660
Chương 8: Toát yếu về những Duyên hệ 661
Chương VIII: Bát chánh đạo 662
Ngày chín: Sống theo Đức Phật 663
10. Người thí chủ - Người thọ thí 664
Maraṇa: Sự tử 665
Quả của ác nghiệp và quả của đại thiện nghiệp 666
Đề mục hành thiền của Rāhula 667
Nghi thức thọ pháp Hành Thiền 668
Phước thiện Nghe Pháp (Dhammassavana) 669
Đạo pháp để tẩy Nghiệp (giải Nghiệp) 670
Biệt Biệt Giải Thoát Thu Thúc Giới (Pāṭimokkha Saṃvarasīla) 671
Tinh tấn ví như bánh xe (Cakkavīriyo) 672
Pháp Có Chín Chi 673
Phật Giáo, Một Huy Hiệu Thực Tế 674
Quả Của Nghiệp (Kammaphala) 675
Giải thích 4 tính chất phạm ngũ giới 676
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ tám: Buddho Itipi so Bhagavā Buddho 677
Đức Bồ tát Siddhattha chứng đắc tam minh 678
9. Các nhân (hetu) 679
Chương Pháp Mười Chi 680
9. Vinayo ca susikkhito: Học thông được luật 681
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức 682
Chương 10: Phật Giáo với Nghiệp 683
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 9) 684
Thuật ngữ 685
Chương 9: Đề mục hành Thiền 686
Chương IX: Thực hành các phẩm trợ đạo như thế nào? 687
11. Quả báu của Lễ dâng y thường và Lễ dâng y kathina 688
Tâm làm chủ trong mọi nghiệp 689
3 Hạng người trong đời 690
Đoạn kết Quyển Pháp Hành Thiền Định 691
Phước Thiện thuyết pháp (Dhammadesanā) 692
Do Nhân Nào Chúng Sinh Bị Đọa Trong Khổ Đạo Và Được Lên Nhàn Cảnh 693
Duyên cớ Tranh Biện và Diệt Tranh 694
Xả tâm như khúc cây chêm cái ách (Upekkhādhura Samādhi) 695
Câu chuyện về trưởng lão Meghiya 696
Pháp Có 10 Chi 697
Nhận xét về nghiệp và quả của nghiệp ngũ giới 698
Giải thích Ân-đức Phật-Bảo thứ chín: Bhagavā Itipi so Bhagavā Bhagavā 699
45 Hạ (Vassa) của Đức Phật Gotama 700
10. Hai Abhiññā (thắng trí) 701
Chương Pháp Trên Mười Chi 702
11. Mātāpitu upaṭṭhānaṃ: Nết hạnh phụng dưỡng mẹ cha 703
11. Sự thấy 704
Chương 11: Ðức Phật và Sự Dạy Ðạo 705
Luật xuất gia tóm tắt (Phần 10) 706
Chương X: Di sản của giáo Pháp 707
12. Bố thí của Bậc Thiện trí 708
Tích Đức vua Assaka 709
Cõi Giới Chúng sinh (Bhūmi) 710
Phước thiện Chánh Kiến (Diṭṭhijukamma) 711
Phần Tạo Bốn Nghiệp 712
Những Điều Học Ngoài Giới Bổn 713
Ăn chánh niệm 714
Tri túc như dây cột cái ách với cổ thú (Anicchāparivānaṃ) 715
Pháp Có 11 Chi 716
Những tích liên quan đến mỗi giới 717
Ý nghĩa 9 ân đức Pháp Bảo (Dhammaguṇa) 718
Những ngày tháng cuối cùng của Đức Phật 719
11. Ba Pariññā (hoàn hảo) 720
Mục Lục Tra Từ Điển 721
10. Subhāsitā ca yā vācā: Người nói lời ngay thật (chân thật) 722
12. Sự nghe 723
Chương 12: Đặc Tính của Pháp Bảo 724
13. Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ 725
Chồng Vợ Với Nhau Kiếp Hiện Tại Và Kiếp Vị Lai 726
Ngăn Ác Nghiệp Không Cho Quả Tái-Sinh 727
10 Phước thiện gom lại thành ba nhóm phước thiện 728
Nghiệp theo báo ứng 729
Trích dịch Tạng Luật Pāḷi 730
Bảy kho báu tinh thần 731
Sự nhẫn nại (Khanti) 732
Pháp Có 12 Chi 733
Ngũ giới là pháp hạnh phúc an lành 734
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhất: Svākkhāto Bhagavatā dhammo 735
Nghiệp và quả của nghiệp của Đức Phật Gotama 736
12. Giảng rộng về Diễn tiến hoàn hảo (Tīraṇa Pariññā) 737
12. Puttasaṅgaho: Nết hạnh tiếp độ con 738
13. Sự ngửi 739
Chương 13: Phật Giáo với thuyết Vô Ngã 740
14. Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 741
Lễ an táng 742
Đoạn kết quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 743
Phước thiện và quả báu của Phước Thiện 744
Nghiệp là tín hiệu của Si Nhân 745
Pháp làm cho trở nên Sa Môn 746
Susima Sutta: Kinh Susima 747
Không hãm hại, không thù oán, thanh tịnh 748
Pháp Có 13 Chi 749
Ngũ giới hành phạm hạnh (Brahmacariya Pañcasīla) 750
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ nhì: Sandiṭṭhiko dhammo 751
Đức Phật với cây Đại Bồ đề 752
13. Pahāna Pariññā (diệt trừ hoàn hảo) 753
13. Dārassa saṅghaho: Tiếp độ vợ 754
14. Sự nếm 755
Chương 14: Phật Giáo đối với hàng Tăng Lữ 756
15. Nghi lễ trao y kathina của chư Tăng 757
Đoạn kết quyển Vòng Sinh Tử Luân Hồi 758
Bản tóm lược tam-nhân, nhị nhân bậc cao, bậc thấp 759
Pháp Và Bất Hợp Pháp Có Quả Bất Đồng 760
Bồ tát đạo 761
Phật Ngôn về giới Luật 762
Quán Tưởng Về Thập Pháp 763
Pháp Có 14 Chi 764
Bát Giới Ājīvaṭṭhamakasīla 765
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ ba: Akāliko dhammo 766
Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha) 767
14. Anākulā ca kammantā: Làm xong việc của mình 768
15. Sự tiếp xúc hay đụng 769
Chương 15: Phật Giáo và Niết Bàn 770
16. Nhận xét về Lễ dâng y kathina 771
Con người trong cõi Nam thiện bộ châu 772
Dây xích của Nhân Quả 773
Pháp Có 15 Chi 774
Giảng giải điều giới nói lời chia rẻ 775
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ tư: Ehipassiko Dhammo 776
Bậc Thánh Thanh văn giác (Sāvakabuddha) 777
15. Dāna: Nết hạnh bố thí 778
16. Sự suy nghĩ 779
Chương 16: Pháp Bảo 780
17. Đoạn kết Lễ dâng y kathina 781
Đoạn kết Quyển Phước Thiện 782
Dây Xích Của Nhân Quả Theo Ý Nghĩa Vi Diệu Pháp 783
Pháp Có 16 Chi 784
Giảng giải điều giới nói lời thô tục 785
Giải thích Ân-Đức Pháp-Bảo thứ năm: Opaneyyiko Dhammo 786
Thỉnh Đức Bồ Tát Giáng Thế 787
16. Dhammacariyā: Hành theo pháp 788
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ 789
Cetasika (Tâm Sở) 790
Pháp Có 17 Chi 791
Giảng giải điều giới nói lời vô ích 792
Ân Đức Pháp Bảo thứ sáu: Paccattaṃ Veditabbo Viññūhi Dhammo 793
Bài Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattanasutta) 794
17. Ñātakānañca saṅgaho: Giúp đỡ quyến thuộc 795
18. Giải về đề mục căn bản 796
Người biết và sự hiểu biết 797
Khu vực Tái Sinh 798
Pháp Có 18 Chi 799
Điều giới tránh xa cách sống tà mạng 800
Ân đức Tăng Bảo (Saṃghaguṇa) 801
Tìm hiểu bài Kinh Chuyển Pháp Luân 802
18. Anavijjani kammani: Nết hạnh làm những việc vô tội 803
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ 804
Bát Chánh Đạo 805
Phần kết luận Triết Lý về Nghiệp 806
Pháp Có 19 Chi 807
Nhận xét về ngũ giới và bát giới Ājīvaṭṭhamakasīla 808
Ân Đức Tăng Bảo thứ nhất: Suppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 809
Kinh Trạng Thái Vô Ngã 810
19. Āratī viratī pāpā: Nết hạnh ghê gớm và tránh xa tội lỗi 811
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát 812
Đối tượng của Thiền Minh Sát 813
Pháp Có 20, 22, 23, 24, 25 Chi 814
Bát Giới Uposathasīla 815
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ nhì: Ujuppaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 816
Phật Giáo (Buddhasāsana) 817
20. Majjapānā ca saññamo: Thu thúc sự uống rượu 818
21. Bài pháp cuối 819
Sự hiểu biết của thiền sinh 820
Quả báu của Bát giới Ariya Uposathasīla 821
Ân Đức Tăng Bảo thứ ba: Ñāyappaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 822
Tam Tạng Pāḷi (Tipiṭakapāḷi) 823
21. Appamādo ca dhammesu: Sự không dễ duôi trong các pháp 824
Sự Suy Tư Của Đại Đức Anuruddha 825
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và thọ trì bát giới Uposathasīla 826
Ân Đức Tăng Bảo thứ tư: Sāmīcippaṭipanno Bhagavato sāvakasaṃgho 827
Kết Tập Tam Tạng Pāḷi 828
22. Gāravo: Sự tôn kính các bậc đáng tôn kính 829
Tin và biết 830
Giảng giải điều giới hành dâm 831
Ân Đức Tăng Bảo thứ năm: Āhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 832
Tipiṭaka - Aṭṭhakathā - Ṭīkā - Anuṭīkā 833
23. Nivāto: Nết hạnh khiêm nhượng 834
Sự quan trọng của chánh niệm 835
Giảng giải điều giới dùng vật thực phi thời 836
Ân Đức Tăng Bảo thứ sáu: Pāhuneyyo Bhagavato sāvakasaṃgho 837
Pháp Học, Pháp Hành, Pháp Thành và sự suy thoái của Phật Giáo 838
24. Santuṭṭhī: Tri túc vui thích trong của cải đã có 839
Giới thiệu Kinh đại niệm xứ ( phần 1) 840
Giảng giải điều giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn... 841
Ân-đức Tăng-bảo Thứ Bảy: Dakkhiṇeyyo Bhagavato Sāvakasaṃgho 842
Đức Tăng Saṃgha 843
25. Kataññūtā: Nết hạnh biết ơn người 844
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 2 845
Giảng giải điều giới nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp 846
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ tám: Añjalikaraṇīyo Bhagavato sāvakasaṃgho 847
Ý nghĩa Tam Bảo (Ratana) 848
26. Kālena dhammassavanaṃ: Nết hạnh tùy thời nghe pháp 849
Giới hiệu kinh Đại Niệm Xứ (Phần 3) 850
Giới cấm và giới hành 851
Ân-Đức Tăng-Bảo thứ chín: Anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa Bhagavato sāvakasaṃgho 852
Tam Bảo (Ratanattaya) 853
27. Khantī: Nhẫn nại 854
Giới thiệu kinh đại niệm xứ Phần 4 855
Cửu Giới Uposathasīla 856
Phương pháp và quả báu niệm ân đức Tăng bảo 857
Hướng dẫn cách phát âm mẫu tự Pāḷi 858
28. Sovacassatā: Nết hạnh người dễ dạy 859
Con gái người thợ dệt 860
Thập Giới Của Người Tại Gia (Dasasīla) 861
Sự lợi ích niệm ân Đức Tam bảo 862
30. Kālena dhammasākacchā: Tánh cách biện luận Phật pháp theo thời 863
29. Samaṇānañca dassanaṃ: Nết hạnh được thấy, được gặp các vị Sa môn 864
Dâng cúng y Kathina 865
Giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt (Pariyantasīla và Apariyantasīla) 866
Quả báu đặc biệt niệm ân Đức Tam bảo 867
31. Tapa: Cố gắng đoạn tuyệt điều ác 868
Tuổi già 869
Phân tích 4 tính chất của giới 870
Đức tin trong sạch nơi ngôi cao cả 871
32. Brahmacariya: Hành Phạm hạnh 872
Những Bài Học Từ Sự Chết 873
Ba pháp hành trong Phật giáo 874
Đức tin nơi Tam bảo và quả báu 875
33. Ariyasaccāna dassanaṃ: Nết Hạnh Thấy Các Diệu Đế 876
Tìm hiểu Nghiệp và Quả Của Nghiệp 877
Đức tin vững chắc nơi Tam bảo 878
34. Nibbānasacchikiriyā: Nết hạnh làm cho thấy rõ Niết Bàn 879
Quả khổ của ác nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 880
Người cúng dường đến Đức Phật, quy y Nhị Bảo, Quy Y Tam Bảo đầu tiên 881
35. Phuṭṭhassa lokadhammehi, Cittaṃ yassa na kampati: Tâm không xao động vì pháp thế gian 882
Quả an lạc của đại thiện nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận 883
Bậc thiện trí biết rõ Đức Phật mới quy y Tam bảo 884
36. Asokaṃ: Không có sự uất ức 885
Pháp hành giới làm nền tảng các thiện pháp 886
Nơi nương nhờ 887
37. Virajaṃ: Dứt khỏi sự phiền não 888
Giới Bậc Sa di (Sāmaṇera) 889
Nguyên nhân quy y Tam bảo 890
38. Khemaṃ: Lòng tự tại 891
Giới Bậc Tỳ Khưu (Bhikkhu) 892
Quy y Tam bảo có 2 phép chính 893
Bố thí cầu nguyện 894
Quả báu của quy y Tam bảo và thọ trì ngũ giới 895
Tầm quan trọng của giới 896
Thọ phép quy y Tam bảo thời xưa và thời nay 897
Cách thành tựu phép quy y Tam-bảo 898
Thai nhi và trẻ em thọ phép quy y Tam bảo 899
Lợi ích của phép quy y Tam bảo 900
Địa vị cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo 901
Lễ xin thọ phép quy y Tam bảo (Tisaranagamana) 902
Quả báu của phép quy y Tam bảo 903
Năng lực phước thiện của phép quy y Tam bảo 904
Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo 905
Nghi thức lễ thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 906
Phật giáo Nguyên thủy tại Việt nam 907
Hướng dẫn thọ phép quy y Tam bảo và ngũ giới 908
Người thiện trí quy y Tam bảo 909
Ân Đức Thầy (Ācariyaguṇa) 910
Tám dòng phước thiện 911
Đoạn kết quyển Quy Y Tam Bảo 912
Phần Phụ Lục Cách Phát Âm Mẫu Tự Pāḷi 913
Bài đăng số Trang số

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.