Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh

Suttantabhājanīyam: Phân tích theo Kinh

  PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ - THERAVĀDA
  ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

  VIBHAṄGA
  BỘ PHÂN TÍCH

  Dịch giả:
  Ðại Trưởng Lão Tịnh Sự
  Santakicca Mahā Thera

   

  PHÂN TÍCH THEO KINH

  [777] Bốn Ðạt Thông Là: Nghĩa Đạt Thông, Pháp Đạt Thông, Ngữ Đạt Thông, Biện Đạt Thông. Sự Hiểu Rõ Nghĩa Lý Là Nghĩa Đạt Thông, Sự Hiểu Rõ Pháp Là Pháp Đạt Thông, Sự Hiểu Rõ Trong Pháp Ngữ Là Ngữ Đạt Thông, Sự Hiểu Rõ Trong Các Loại Trí Là Biện Đạt Thông.

  PHẦN MỘT THUỘC VỀ ÐẾ

  [778] BỐN ÐẠT THÔNG LÀ NGHĨA ÐẠT THÔNG, PHÁP ÐẠT THÔNG, NGỮ ÐẠT THÔNG, BIỆN ÐẠT THÔNG.

  Sự hiểu rõ trong khổ là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong khổ tập là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong khổ diệt là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong khổ diệt đạo hành là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu trong các loại trí là biện đạt thông.

  PHẦN HAI THUỘC VỀ NHÂN

  [779] BỐN ÐẠT THÔNG LÀ nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, biện đạt thông.

  Sự hiểu trong nhân là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong quả của nhân là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu trong các loại trí là biện đạt thông.

  PHẦN BA THUỘC VỀ PHÁP

  [780] BỐN ÐẠT THÔNG LÀ nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, biện đạt thông.

  Những pháp nào đang sanh, đang có, đang thành, đang xuất hiện, đang phát khởi, đang hiện khởi. Sự hiểu trong các pháp này là nghĩa đạt thông.

  Nhờ những pháp nào mà các pháp kia được sanh, được có, được thành, được xuất hiện, được phát khởi, được hiện khởi, thì sự hiểu trong những pháp ấy là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu trong các loại trí là biện đạt thông.

  PHẦN BỐN THUỘC VỀ DUYÊN KHỞI

  [781] BỐN ÐẠT THÔNG LÀ nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, biện đạt thông.

  Sự hiểu rõ trong Lão tử là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong tập khởi của Lão tử là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong đoạn diệt Lão tử là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong lộ hành đoạn diệt Lão tử là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu trong các loại trí là biện đạt thông.

  [782] Bốn Ðạt Thông Là: Nghĩa Đạt Thông, Pháp Đạt Thông, Ngữ Đạt Thông, Biện Đạt Thông.

  Sự hiểu trong sanh... (trùng)... sự hiểu trong hữu... (trùng)... sự hiểu trong Thủ... (trùng)... sự hiểu trong Ái... (trùng)... sự hiểu trong Thọ... (trùng)... sự hiểu trong Xúc... (trùng)... sự hiểu trong Lục nhập... (trùng)... sự hiểu trong Danh sắc... (trùng)... sự hiểu trong Thức... (trùng)... sự hiểu trong hành là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong tập khởi của Hành là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong đoạn diệt các hành là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu trong lộ hành đoạn diệt các Hành là pháp đạt thông.

  Sự hiểu trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu trong các loại trí là biện đạt thông.

  PHẦN NĂM THUỘC VỀ PHÁP HỌC

  [783] BỐN ÐẠT THÔNG LÀ nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, biện đạt thông.

  Ở ÐÂY, THẾ NÀO LÀ PHÁP ÐẠT THÔNG?

  Nơi đây, vị tỳ khưu biết rành pháp như Khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ ngôn, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh kinh, vị tằng hữu, phương quảng kinh. Ðây gọi là Pháp đạt thông.

  Vị ấy hiểu rõ ý nghĩa của ngạn ngữ ấy: "đây là ý nghĩa của ngạn ngữ này; đây là ý nghĩa của ngạn ngữ này". Ðấy gọi là nghĩa đạt thông.

  Sự hiểu rõ trong pháp ngữ đối thoại là ngữ đạt thông.

  Sự hiểu rõ trong các loại trí là biện đạt thông.

  DỨT PHẦN PHÂN THEO KINH

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.