Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào?

Tà kiến phát sanh do nguyên nhân nào?

  Trong Chi-bộ-kinh, phần pháp 2 chi, Đức-Phật thuyết dạy tà-kiến (micchādiṭṭhi) phát sinh do 2 nhân-duyên:

  “Dveme Bhikkhave, paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya. Katame dve? Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikāro. Ime kho bhikkhave, dve paccayā micchādiṭṭhiyā uppādāya.”

  - Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên làm phát sinh tà- kiến. Hai nhân-duyên ấy là gì?

  1- Parato ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ hạng người có tà-kiến.

  2- Ayoniso ca manasikāro: Biết trong tâm với si-tâm không biết đúng 4 trạng-thái của các pháp hữu vi.

  - Này chư tỳ-khưu! Do 2 nhân-duyên ấy làm phát sinh tà-kiến.

  Trích: Giải Thích 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian, Quyển Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, soạn giả Tỳ Khưu Hộ Pháp

  Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.