Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ?

Tại sao con người trong cõi nam thiện bộ châu (địa cầu) mới có khả năng giác ngộ?

Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.